İlk Sahabiler Kimlerdir?

İlk sahabiler kimlerdir? İlk kadın sahabi kimdir? İlk Müslüman olan genç sahabiler kimlerdir? Son Peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetine icabet ederek Allah’a iman eden ve ilk Müslüman olan sahabiler...

İlk Müslümanlar arasında olduğu rivayet edilen sahabiler...

İLK SAHABİLER

 1. Hazret-i Hatice (r.a.) [? – 620]
 2. Hz. Ali (r.a.) [600 – 26 veya 28 Ocak 661]
 3. Hz. Ebubekir (r.a.) [573 – 634]
 4. Zeyd bin Harise (r.a.) [? – 629]
 5. Hz. Osman (r.a.) [574 veya 577 – 656]
 6. Abdurrahman İbn Avf (r.a.) [580 – 653]
 7. Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.) [? – 674]
 8. Zübeyr bin Avvam (r.a.) [? – 656]
 9. Talha bin Ubeydullah (r.a.) [? – 656]
 10. Said bin Zeyd (r.a.) [600 – 671]
 11. Ebu Ubeyde bin Cerrah (r.a.) [583 – 639]
 12. Hz. Hamza (r.a.) [567 veya 569 – 625]
 13. Muaz Bin Haris (r.a.) [? – 657]
 14. Cafer-i Tayyar (r.a.) [? – 629]
 15. Musab bin Umeyr (r.a.) [? – 625]
 16. Abdullah İbni Mesut (r.a.) [? – 652]
 17. Mikdad Bin Esved (r.a.)[584 – 656]
 18. Ebu Zer Ğıfari (r.a.) [? – 652]
 19. Esma Binti Ebubekir (r.a.) [595 – 692]
 20. Osman Bin Mazun (r.a.) [? – 624]
 21. Bilal-i Habeşi (r.a.) [581 – 641]
 22. Habbab Bin Eret (r.a.) [586 – 657]
 23. Hatıb Bin Ebi Beltea (r.a.) [? – 650]
 24. Halid Bin Said (r.a.) [? – 635]
 25. Abdullah Bin Cahş (r.a.) [? – 625]
 26. Esma Binti Umeys (r.a.) [? – 661]
 27. Erkam bin Ebil-Erkam (r.a.) [? – 673]
 28. Ammar Bin Yasir (r.a.) [570 – 657]
 29. Ümmü Seleme (r.a.) [593 – 667]
 30. Ebu Seleme (r.a.) [593 – 667]
 31. Sümeyye Binti Habbat (r.a.) [? – ?]
 32. Süheyb-i Rumî (r.a.) [? – 659]
 33. Amr Bin Abese (r.a.) [? – ?]
 34. Ümmü Habibe (r.a.) [591 – 664]
 35. Amir Bin Fuheyre (r.a.) [? – 626]
 36. Yasir Bin Amir (r.a.) [? – 615]
 37. Fatıma Binti Hattab (r.a.) [? – ?]
 38. Ebu Fükeyhe (r.a.) [? – ?]
 39. Ebu Huzeyfe Bin Utbe Bin Rebia (r.a.) [? – 633]

Umeyne Binti Halef, Amr Bin Ebu Vakkas, Ubeyde Bin El-Haris, Huneys Bin Huzafe, Selit Bin Amr, Hatıb Bin Amr’ın (r.a.) ilk Müslümanlar arasında olduğu rivayet edilir. Ayrıca Zinnîre, Nehdiyye, Lübeyne, Ümmü Ubeys (r.a.) ve O’nun kızı, Bilal Habeşi’nin (r.a.) annesi Hamame (r.a.) isimli altı cariye de ilk Müslüman olanlar arasındadır.

İslam ve İhsan

İLK MÜSLÜMANLAR

İlk Müslümanlar

HANIM SAHABİLER

Hanım Sahabiler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • evetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

  SİYER DERSİNDE ÇOK İŞİME YARADI

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.