KİTAPLIK

İlk Türkçe Mevlidler

Diğer İslâm edebiyatlarına nisbetle mevlidlerin Türk edebiyatında ayrı bir yeri vardır. Çoğunlukla manzum kaleme alınan bu eserler, Türk halkının peygamber sevg

Yüzakı Dergisinin Ekim 2021 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 200. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Ekim 2021 sayısı “O’na (s.a.s.) Yüz Akıyla Ümmet Olabilmek” başlığıyla yayınlandı.

Erkam Kitap Tv Yotube Kanalından Yüzlerce Sesli Kitap Tanıtımı

Erkam Kitap Tv ile merak ettiğiniz kitapların yazarları tarafından tanıtımını dinleyebilirsiniz. İşte yazarlarının ağzından birbirinden kıymetli eserlerinin tan

Altınoluk Dergisinin Eylül 2021 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 427. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Eylül 2021 sayısı “Dünyadaki Cennet Bahçesi: Sohbet Meclisleri” başlığıyla yayınlandı.

Yüzakı Dergisinin Eylül 2021 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 199. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Eylül 2021 sayısı “Hak, Hukuk, Adalet ve Merhametle Tarihe ve Cihana Yön Verenler; Hangi Mektepten Mezun?

Tedavüldeki Kitaplar

Necdet Subaşı, birer hikâye tadında kaleme aldığı “Tedâvüldeki Kitaplar”da kendi evreninde dinî bilgi müfredatıyla nasıl karşılaştığını, geçtiği aşamaları, yaşa

Yüzakı Dergisinin Ağustos 2021 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 198. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Ağustos 2021 sayısı “İlâhî Azamet Karşısında İnsan ve Hiçlik” başlığıyla yayınlandı.

İtalya’daki Kütüphane Arşivinde Keşfedilen Fatih Sultan Mehmet Epiği Nasıl Gün Yüzüne Çıktı?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Filiz Barın Akman ile akademisyen yazar Beyazıt Akman, Rönesans döneminde Fatih Sultan Mehmet’in onuruna İtal

Altınoluk Dergisinin Ağustos 2021 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 426. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Ağustos 2021 sayısı “Müslümanın Dâvâsı Gönlün İhyâsı” başlığıyla yayınlandı.

Türkiye’de Geçen Yıl 68 Bin 120 Kitap Yayımlandı

Türkiye’de yayımlanan materyallerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 14,5 artarak 78 bin 500 oldu.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.