KİTAPLIK

Yüzakı Dergisinin Mart 2023 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 217. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Mart 2023 sayısı “Asrın Felâketi Karşısında Asrın Merhamet Seferberliği” kapağıyla yayınlandı.

Altınoluk Dergisinin Mart 2023 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 445. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Şubat 2023 sayısı “Şimdi Kardeşlik ve Tefekkür Zamanı” kapağıyla yayınlandı.

Yüzakı Dergisinin Şubat 2023 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 216. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Şubat 2023 sayısı “Yarına Hazır mıyım?” kapağıyla yayınlandı.

Altınoluk Dergisinin Şubat 2023 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 444. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Şubat 2023 sayısı “Nebevi Ahlakı Temsilde Büyük Veliler Yolu” kapağıyla yayınlandı.

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kur’an Tefsirini Nasıl Yazdı?

Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsiriyle tanınan son devir din âlimlerinden Elmalılı Hamdi Yazır, Kur’ân-ı Kerim tercümesi ve tefsirini nasıl yapmıştır?

Görme Engelliler İçin "Teknoloji Sınıfı" Kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden görme engelliler için "teknoloji sınıfı" kuruldu.

Altınoluk Dergisinin Ocak 2023 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 443. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Ocak 2023 sayısı “Sadece İman Ettik Demekle Bırakılacak mısınız?” kapağıyla yayınlandı.

Yüzakı Dergisinin Ocak 2023 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 215. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Ocak 2023 sayısı “İbâdetlerimiz ve Amel-i Sâlihlerimizle Îmandan İrfâna” kapağıyla yayınlandı.

Yüzakı Dergisinin Aralık 2022 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 214. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Aralık 2022 sayısı “Cenâb-ı Hak İle Dostluk” kapağıyla yayınlandı.

Altınoluk Dergisinin Aralık 2022 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 442. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Aralık 2022 sayısı “Bir Islah Derdimiz Var mı?” kapağıyla yayınlandı.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.