KİTAPLIK

Yüzakı Dergisinin Ocak 2022 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 203. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Ocak 2022 sayısı “Paranın ve Gıdânın Kaderi Kazancın Pusulasıdır” başlığıyla yayınlandı.

Altınoluk Dergisinin Ocak 2022 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 431. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Ocak 2022 sayısı “Ümidimiz Nebevî Reçetelerdir” başlığıyla yayınlandı.

Altınoluk Dergisinin Aralık 2021 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 430. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Aralık 2021 sayısı “Rahmet Toplulukta Azap Yalnızlıkta” başlığıyla yayınlandı.

Yüzakı Dergisinin Aralık 2021 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 202. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Aralık 2021 sayısı “Cihan İlâhî Bir Kitap: Nice Dersler Veriyor! İbret mi Gaflet mi?” başlığıyla yayınlan

Kütüphaneler Geleceğin Kitap Kurtlarının Hayatına Yön Verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen bebek ve çocuk kütüphaneleri, erken yaşta kitaplarla tanışan bebekler ve

Vakfedilmiş Bir Ömür: Mustafa Kalfaoğlu

Ömrünü hizmete bilhassa da ilim hizmetine vakfetmiş güzel insan Mustafa Kalfaoğlu’ndan dünyaya yetişmiş ve yetişmekte olan binlerce talebe, birçok eser ve hoş s

Hakani Mehmed Bey ve Hilye-i Saadet’i

Hilye nedir? “Hilye-i Saadet”ler, “Hilye-i Şerifler” nasıl ortaya çıktı? “Hilye-i Saadet”in müellifi kimdir? Hilye-i Saadet, insana saadet verir mi? Hakani Mehm

Altınoluk Dergisinin Kasım 2021 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 429. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Kasım 2021 sayısı “Esas Hayat Ahiret Hayatıdır” başlığıyla yayınlandı.

Yüzakı Dergisinin Kasım 2021 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 201. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Kasım 2021 sayısı “Göğün Rahmeti ve Toprağın Bereketi Cömertlik İle!” başlığıyla yayınlandı.

Bingöllü Binlerce Köy Çocuğu Kitapla Buluştu

Bingöllü emekli ziraat mühendisi Cuma Karaaslan, Kovid-19 salgını sürecinde başlattığı kampanya kapsamında ülkenin dört bir yanından gönderilen roman ve hikaye

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.