KİTAPLIK

Altınoluk Dergisinin Kasım 2022 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 441. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Kasım 2022 sayısı “Birbirlerini Uyarmayan Bir Toplulukta Hayır Yoktur” kapağıyla yayınlandı.

İlk Türkçe Mevlidler

Diğer İslâm edebiyatlarına nisbetle mevlidlerin Türk edebiyatında ayrı bir yeri vardır. Çoğunlukla manzum kaleme alınan bu eserler, Türk halkının peygamber sevg

Yüzakı Dergisinin Ekim 2022 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 212. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Ekim 2022 sayısı ““O’nun İzinde Olabilmek” kapağıyla yayınlandı.

Altınoluk Dergisinin Ekim 2022 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 440. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Ekim 2022 sayısı “Ailemizden Kirli Elinizi Çekin” kapağıyla yayınlandı.

Altın Çocuk Dergisinin 248. Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin ücretsiz eki, Altın Çocuk’un Ekim 2022 sayısı “Benim Canım Ailem” başlıklı kapağıyla çıktı.

Zamanın Tanıkları

“Zamanın Tanıkları” kitabında bize kendi dünyalarını açanlar kimler?

Yüzakı Dergisinin Eylül 2022 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 211. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Eylül 2022 sayısı ““Kur’ân Edep Tâlimidir” kapağıyla yayınlandı.

Altınoluk Dergisinin Eylül 2022 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 439. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Eylül 2022 sayısı “İlahi Ölçüleri Koruyun” kapağıyla yayınlandı.

50 Bin Kişilik Tebliğ ve İrşad Okulu

Altınoluk, 50 bin kişilik büyük bir mektep. Bu mektepte binlerce kişiye irşad ve tebliğ ediliyor.

Altınoluk Dergisinin Ağustos 2022 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 438. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Ağustos 2022 sayısı “Utanmadıktan Sonra Dilediğini Yap” kapağıyla yayınlandı.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.