KİTAPLIK

Genç Dergisinin 206. Sayısı Çıktı

Genç dergisinin 206. sayısı çıktı. Genç dergisinin Kasım 2023 sayısı “İfşa Etme, Edeni Reddet! Ne Güzel Şey Mahremiyet!” kapağıyla yayınlandı.

Yüzakı Dergisinin Kasım 2023 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 225. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Kasım 2023 sayısı “Gazze’de Asrın Vicdanı! Zulüm, Gözyaşı, Kan ve Vahşet...” kapağıyla yayınlandı.

Altınoluk Dergisinin Kasım 2023 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 453. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Kasım 2023 sayısı “Gazze’nin Yanındayız: Allah’ın Laneti Zalimlerin Üzerinedir” kapağıyla yayınland

Altınoluk Dergisinin Ekim 2023 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 452. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Ekim 2023 sayısı “Modern Cahiliye Virüslerine Karşı İSLAM, İMAN VE İHSAN AŞISI” kapağıyla yayınland

Genç Dergisinin 205. Sayısı Çıktı

Genç dergisinin 205. sayısı çıktı. Genç dergisinin Ekim 2023 sayısı “Kim ki Kur’an Bilmedi. Sanki Dünya’ya Gelmedi!” kapağıyla yayınlandı.

Yüzakı Dergisinin Ekim 2023 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 224. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Ekim 2023 sayısı “Hakkın Tevzî” kapağıyla yayınlandı.

Şair Itrî’nin Peygamber Efendimiz’i Tasvir Eden Şiiri

Şair Buhûrîzâde Mustafa Itrî’nin Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’i tasvir eden şiirini yazımızda okuyabilirsiniz.

Yüzakı Dergisinin Eylül 2023 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 223. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Eylül 2023 sayısı “Şahsiyetimize Kim Yön Veriyor?” kapağıyla yayınlandı.

Genç Dergisinin 204. Sayısı Çıktı

Genç dergisinin 204. sayısı çıktı. Genç dergisinin Eylül 2023 sayısı “Kötülüğü Yayma! İyiliğin Cazibesini Artır!” kapağıyla yayınlandı.

Altınoluk Dergisinin Eylül 2023 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 451. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Eylül 2023 sayısı “İslam’ın Örnek Aileleri” kapağıyla yayınlandı.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.