HADİSLER

"İnsanlar Kıyamet Gününde Yalınayak, Çıplak ve Sünnetsiz Olarak Allah’ın Huzurunda Toplanırlar” Hadisi

İnsanlar kıyamet günü nasıl toplanacak? Hadisi şerifi nasıl anlamalıyız? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

"Üzerine Güneş Doğan En Hayırlı Gün Cuma Günüdür" Hadisi

Cuma gününün fazileti nedir? Hadisi şerifi nasıl anlamalıyız? Hadisten çıkarmamız gereken dersler nelerdir?

"Evlenene Allah Yardım Eder..." Hadisi

İffetli olabilmek için evlenen kullarına Allah'ın (c.c) verdiği müjde nedir? Evlenmenin fazileti ve önemi...

İffet İle İlgili Hadisler

Allah"ın (c.c) yardım etmesi hak olan üç grup hangisidir? İffet ne demektir? İffetin önemi ve fazileti nedir? Kur"ân-ı Kerîm"de iffet sahibi kims

Sura Üfürülmesi ile İlgili Hadis

Peygamber Efendimiz (s.a.v) kıyametin kopmasının alametlerinden biri olan sura üfürülmesi ile ilgili neler buyuruyor? “Hasbünallah ve ni’me’l-vekîl" ne dem

Kardeşlik ile İlgili 40 Hadis

Kardeşlik ile ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimizin (s.a.v.) kardeşlik ile ilgili hadis-i şerifleri...

Haya Nedir? Haya ile İlgili Hadisler

İlk günden beri bütün peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri söz nedir? Peygamber Efendimiz (s.a.v) haya ile ilgili neler buyuruyor? Haya ile ilgili hadisler

Hurma ile İlgili Ayet ve Hadisler

Hurma ne demektir? Hurma ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir? Hurma, ayet ve hadislerde nasıl geçiyor? Hurma yemenin faydası nedir? Ayet ve hadislerde örnekler

Peygamberimizin 3 Gün Üst Üste "Cennetlik Bir Adam Gelecek..." Buyurduğu Sahabi

Peygamber Efendimizin (s.a.v) üç gün üst üste cennetlik bir adam müjdesi verdiği sahabi ve sahabinin hikmeti...

Sabırla İlgili Kısa Hadisler

Musibetlere karşı sabretmenin mükafatı nedir? İbadet ile sabrın bağı nedir? Allah"ın salih kulları arasına girmek isteyen Müslümanlar nelere dikkat etmelid

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.