VİDEOLAR

Altın Takmak Kadına Haram mı?

Altın, kadınlara haram mıdır? Altın ile ilgili hadis-i şerifler var mıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Hüvallahüllezi Dinle

Büyük Çamlıca Camiî İmam-Hatibi Kerim Öztürk, Haşr suresinin (Hüvallahüllezi) 20, 21, 22, 23 ve 24. ayetlerini okuyor.

Cuma Günü Yapılması Gereken Sünnetler

Ezan okunduğu zaman ne yapmalı? Cuma gününün fazileti nedir? Cuma günü ne yapılmalı? Cuma sünnetleri nelerdir? Cuma günü yapılması tavsiye edilen sünnetler...

Abdurrahman Bin Avf’ın (r.a.) Kısaca Hayatı

Abdurrahman Bin Avf (r.a.) kimdir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım anlatıyor.

Talebesinin Gözünden Muhammed Emin Saraç Hocaefendi

Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, talebesi olduğu Muhammed Emin Saraç Hocaefendi’yi anlatıyor.

“Cariyenin Efendisini Doğurması” Hadisi

“Cariyenin efendisini doğurması” hadisinden ne anlamalıyız? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Mirasçılar Mirastan Mahrum Edilebilir mi?

Bir kimse mirasçılardan herhangi birini mirastan men edebilir mi? Mirasçılar mirastan mahrum edilebilir mi? Dr. Hüseyin Kayapınar fıkhi soruları Erkam TV youtub

Fakir Kendisine Verilen Zekatı Hayır Kurumuna Verebilir mi?

Bir hayır kurumu, fakire verdiği zekatı geri alabilir mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Allah’ın Kur’an-ı Kolaylaştırması Ne Demektir?

Allah’ın Kur’an-ı kolaylaştırması ne demektir? Doç. Dr. Mesut Kaya fıkhi soruları Erkam TV youtube kanalında cevaplıyor.

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 22 Şubat 2021 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz'e biat halinde olabilmekten bahsettiği, Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 22 Şubat 2021 tarih

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.