Allah`a İman

Mutlak Güzellik Var mıdır?

Mutlak güzellik var mıdır? Mutlak güzellik kime ait bir vasıftır? Mutlak güzel olan kimdir?

Günahlardan Arınmak İçin Ne Yapmalıyız?

Günahlardan nasıl arınılır? Günahlardan arınmak için ne yapmalıyız? Günahlardan arınma yolları...

Allah Neden Kötülükleri Engellemiyor?

Allah neden kötülükleri engellemiyor? Ramazan Altıntaş Hoca cevaplıyor...

Mürted Kime Denir?

Mürted kime denir? İslam hukukunda mürtede yaşam hakkı tanınmaz mı? Halit Çalışkan Hoca cevaplıyor.

İnsan Nasıl Kemâle Erer?

Tasavvufta muhabbet makamının önemi nedir ve muhabbet ehlinin sıfatları nelerdir? Hak aşıkları kimlerdir? İnsan nasıl kemâle erer? Varlık âleminin sırrı muhabbe

Kim Bu İsimleri Sayar ve Ezberlerse Cennete Girer

Allah’ın isimleri kaç tanedir? Allah’ın isimleri veyahut Esmaül Hüsna neden 99 tane sayılır? Allah’ın 99 ismini ezberlemenin fazileti nedir? Peygamber (s.a.s.)

Allah'ın El-Aliyy Sıfatının Anlamı

Allah'ın El-Aliyy ismi şerifinin anlamı nedir? Dr. Adem Ergül anlatıyor...

Allah'ın El-Kerim İsminin Anlamı

Allah'ın, El- Kerim isminin anlamı nedir? Dr. Adem Ergül anlatıyor...

Allah’ın Sevmediği Kimselere Neden Buğz Etmeliyiz?

Allah’ın sevmediği Nemrud, Firavun, Ebû Cehil, Ebû Leheb gibi kimselere karşı neden buğz etmeliyiz veyahut düşman olmalıyız?

Allah’a Ortak Koşanlar

Allah’a ortak koşanların akıbeti ne olmuştur? Allah’ın ortaklığa tahammülü neden yoktur? Allah’a ortak koşanların helak olması ile ilgili örnekler.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.