Kur’an’da Geçen Dualar

Kur’an-ı Kerim’de geçen dualar nelerdir? Kur’an’da geçen Allah Teala’nın bize öğrettiği duaları istifadenize sunuyoruz.

Fatiha Sûresi 1-5. Ayetler

kurandua0

Okunuşu: "Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn."

Anlamı: Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Bakara Sûresi: 67. Âyet

kurandua1

Okunuşu: "...Eûzu billâhi en ekûne minel câhilîn."

Anlamı: “...Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım.”

Bakara Sûresi: 127. Âyet

kurandua2

Okunuşu: “Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemiy’ul’aliym.”

Anlamı: "...Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin."

Bakara Sûresi: 128. Âyet

kurandua3

“Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni leke ve min zürriyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb’aleynâ inneke entettevvâbürrahıym.”

Anlamı: "Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin."

Bakara Sûresi: 201. Âyet

kurandua4

Okunuşu: “...Rabbenâ âtina fiyddünyâ haseneten ve fiyl’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.”

Anlamı: "…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!"

Bakara Sûresi: 250. Âyet

kurandua5

Okunuşu: "...Rabbenâ efrig aleynâ sabren ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn."

Anlamı: “...Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.”

Bakara Sûresi: 286. Âyet

kurandua6

Okunuşu: “Rabbenâ lâ tü’âhıznâ in nesiynâ ev ahta’nâ, Rabbenâ ve lâ tahmil ‘aleynâ ısran kemâ hameltehu ‘alelleziyne min kablinâ, Rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bihî, va’fü ‘annâ vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fansurnâ ‘alel kavmil kâfiriyn.”

Anlamı: "...Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!"

Âl-i İmrân Sûresi: 8. Âyet

kurandua7

Okunuşu: “Rabbenâ lâ tüzığ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledünke rahmeten, inneke entel vehhâb.”

Anlamı: “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.”

Ârâf Sûresi: 47. Âyet

kurandua18

Okunuşu: “...Rabbenâ lâ tec’alnâ ma’al kavmiz zâlimiyn.”

Anlamı: "...Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!"

Ârâf Sûresi: 126. Âyet

kurandua19

Okunuşu: “...Rabbenâ efriğ ‘aleynâ sabren ve teveffenâ müslimiyn.”

Anlamı: "...Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al."

Ârâf Sûresi: 155 . Âyet

kurandua21

Okunuşu: "...Ente veliyyunâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrul gâfirîn."

Anlamı: “...Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla ve bize acı! Sen bağışlayanların en iyisisin!”

Ârâf Sûresi: 156 . Âyet

kurandua22

Okunuşu: "Vektub lenâ fî hâzihid dunyâ haseneten ve fîl âhırati innâ hudnâ ileyk..."

Anlamı: “Bize, bu dünyada da iyilik yaz ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük...”

Yûnus Sûresi: 85. Âyet

kurandua20

Okunuşu: “Fe kâlû alâllâhi tevekkelnâ, rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lil kavmiz zâlimîn.”

Anlamı: "Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!"

Hud Sûresi: 41. Âyet (Gemiye Binince Okunacak)

kurandua51

Okunuşu: "...Bismillâhi mecrâhâ ve mursâhâ, inne rabbî le gafûrun rahîm."

Anlamı: “...O’nun yürümesi ve durması Allah’ın adıyladır. Rabbim bağışlar ve merhamet eder.”

Hud Sûresi: 47. Âyet

kurandua23

Okunuşu: "Rabbi innî eûzu bike en es'eleke mâ leyse lî bihî ilm(ilmun), ve illâ tagfirlî ve terhamnî ekun minel hâsirîn."

Anlamı: “...Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.”

Hud Sûresi: 88. Âyet

kurandua24

Okunuşu: "...Ve mâ tevfîkî illâ billâh(billâhi), aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb."

Anlamı: “...Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben yalnızca O’na dayandım ve ancak O’na döneceğim”

Yusuf Sûresi: 101. Âyet

kurandua25

Okunuşu: "...Teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn."

Anlamı: “…(Ey Rabbim!) Beni müslüman olarak vefât ettir ve beni sâlihler arasına kat!”

İbrahim Sûresi: 40. Âyet

kurandua27

Okunuşu: "Rabbic’alnî mukîmes salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâi."

Anlamı: “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!”

İbrahim Sûresi: 41. Âyet

kurandua28

Okunuşu: "Rabbenâgfirlî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmul hisâb."

Anlamı: “Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!”

İsrâ Sûresi: 24. Âyet

kurandua29

Okunuşu: "...Rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ."

Anlamı: “...Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!”

İsrâ Sûresi: 80. Âyet

kurandua30

Okunuşu: "...Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ."

Anlamı: “...Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.”

Kehf Sûresi: 10. Âyet

kurandua31

Okunuşu: "...Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ raşedâ."

Anlamı: “...Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”

Kehf Sûresi: 24. Âyet

kurandua32

Okunuşu: "...Asâ en yehdiyeni rabbî li akrabe min hâzâ raşedâ."

Anlamı: “...Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır.”

Tâhâ Sûresi: 25-28. Âyetler

kurandua33

Okunuşu: "...Rabbişrah lî sadrî. Ve yessir lî emrî. Vahlul ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî."

Anlamı: “...Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar.”

Tâhâ Sûresi: 114. Âyet

kurandua34

Okunuşu: "...Rabbi zidnî ılmâ."

Anlamı: “...Rabbim, ilmimi artır.”

Enbiyâ Sûresi: 83. Âyet

kurandua35

Okunuşu: "...Ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn."

Anlamı: “...Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.”

Enbiyâ Sûresi: 89. Âyet

kurandua36

Okunuşu: "...Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn."

Anlamı: “...Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.”

Müminun Sûresi: 26. Âyet

kurandua37

Okunuşu: "...Rabbinsurnî bimâ kezzebûni."

Anlamı: “...Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!”

Müminun Sûresi: 29. Âyet

kurandua38

Okunuşu: "...Rabbi enzilnî munzelen mubâraken ve ente hayrul munzilîn."

Anlamı: “...Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın.”

Müminun Sûresi: 97-98. Âyetler

kurandua39

Okunuşu: "...Rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûni."

Anlamı: “...Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.”

Müminun Sûresi: 109. Âyet

kurandua40

Okunuşu: "...Rabbenâ âmennâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrur râhımîn."

Anlamı: “...Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”

Furkan Sûresi: 65. Âyet

kurandua41

Okunuşu: "..Rabbenâsrif annâ azâbe cehenneme inne azâbehâ kâne garâmâ."

Anlamı: “...Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir!”

Furkan Sûresi: 74. Âyet

kurandua42

Okunuşu: "..Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ."

Anlamı: “...Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!”

Şuara Sûresi: 83-85. Âyetler

kurandua43

Okunuşu: "Rabbi heb lî hukmen ve elhıknî bis sâlihîn. Vec’al lî lisâne sıdkın fîl âhırîn. Vec’alnî min veraseti cennetin naîm."

Anlamı: “Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.”

Neml Sûresi: 19. Âyet

kurandua44

Okunuşu: "...Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn."

Anlamı: “...Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!”

Kasas Sûresi: 16. Âyet

kurandua45

Okunuşu: "...Rabbi innî zalemtu nefsî fagfirlî..."

Anlamı: “... Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla...”

Kasas Sûresi: 21. Âyet

kurandua46

Okunuşu: "...Rabbi neccinî minel kavmiz zâlimîn."

Anlamı: “... Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar.”

Kasas Sûresi: 24. Âyet

kurandua47

Okunuşu: "...Rabbi innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr."

Anlamı: “...Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım.”

Saffat Sûresi: 100. Âyet

kurandua48

Okunuşu: "...Rabbi heb lî mines sâlihîn."

“Ey Rabbim! Bana sâlihlerden (bir oğul) ihsan et!”

Mümin Sûresi: 7-8. Âyetler

kurandua49

Okunuşu: "...Rabbenâ vesi’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke ve kıhim azâbel cahîm. Rabbenâ ve edhilhum cennâti adninilletî vaadtehum ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve zurriyyâtihim inneke entel azîzul hakîm."

Anlamı: “... Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vâdettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz azîz ve hakîm olan sensin!”

Zuhruf Sûresi: 13-14. Âyetler (Bir Araca/Binite Binince Okunacak Duâ)

kurandua50

Okunuşu: "...Subhânellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn. Ve innâ ilâ rabbinâ le munkalibûn."

Anlamı: “...Bunu hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz.”

Ahkaf Sûresi: 15. Âyet

kurandua52

Okunuşu: "...Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn."

Anlamı: “...Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım.”

Haşr Sûresi: 10. Âyet

kurandua53

Okunuşu: "..Rabbenâgfir lenâ ve li ihvâninâllezîne sebekûnâ bil îmâni ve lâ tec’al fî kulûbinâ gıllen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfun rahîm."

Anlamı: “...Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin!”

Mümtehine Sûresi: 4-5. Âyetler

kurandua54

Okunuşu: "..Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr. Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû, vagfir lenâ rabbenâ, inneke entel azîzul hakîm."

Anlamı: “...Rabbimiz! Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için deneme konusu kılma, bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegâne galip ve hikmet sahibi, ancak sensin.”

Tahrim Sûresi: 8. Âyet

kurandua55

Okunuşu: "...Rabbenâ etmim lenâ nûranâ vagfir lenâ, inneke alâ kulli şey'in kadîr."

Anlamı: “...Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin.”

Kalem Sûresi: 51-52. Âyetler (Nazar Duası)

kurandua56

Okunuşu: "Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn. Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn."

Anlamı: “O inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden:) «Hiç şüphe yok o bir delidir» derler. Oysa o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.”

Nuh Sûresi: 28. Âyet

kurandua57

Okunuşu: "Rabbigfirlî ve li vâlideyye ve li men dehale beytiye mu’minen ve lil mu’minîne vel mu’minât(mu’minâti) ve lâ tezidiz zâlimîne illâ tebârâ."

Anlamı: “Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helâkini arttır.”

Âl-i İmran Suresi: 38. Ayet

Okunuşu: "Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh(rabbehu), kâle rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh(tayyibeten), inneke semîud duâ’(duâi)."

Anlamı: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.” 

A’raf Suresi: 23. Ayet

Okunuşu: “...Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn(hâsirîne).”

Anlamı: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyân edenlerden oluruz.” 

Şifa Âyetleri (Hastalara Okunacak Dualar)

sifaayetleri

Okunuşu: "...Ve yeşfi sudûre kavmin mu'minîn."

Anlamı: “Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14)

Okunuşu: "...Ve şifâun limâ fîs sudûr..."

Anlamı: “…Gönüllerdeki dertlere şifâdır...” (Yûnus, 57)

Okunuşu: "...Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs..."

Anlamı: “…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

Okunuşu: "Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîn..."

Anlamı: “Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ, 82)

Okunuşu: "Ve izâ maridtu fe huve yeşfîn."

Anlamı: “Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

Okunuşu: "...Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâ'..."

Anlamı: “…De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…” (Fussılet, 44)

İslam ve İhsan

HADİSLERDE GEÇEN DUALAR

Hadislerde Geçen Dualar

PEYGAMBER DUALARI

Peygamber Duaları

MÜBAREK GÜN VE GECELERDE YAPILACAK İBADETLER

Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılacak İbadetler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Emeğinize sağlık

  ALLAH razı olsun

  Allah razı olsun. Ayaklarınızı islam üzere sabit kılsın

  çok güzel bir çalışma olmuş. Allah razı olsun. Pdf sizi hazırlayıp paylaşabilir misiniz

  RABBİ ALA YÜZE ALLAHIM HİZMETLERİNİZDEN RAZI OLSUN. BEN ÇOK FAYDALANIYORUM. RABBİM HER İKİ DÜNYA DA AZİZ EYLESİN BU SİTE DE EMEĞİ GEÇENLERİ. AMİN

  emeği geçenlerden ALLAH razı olsun çok güzel olmuş

  Allah razı olsun

  Bu sayfada nice aradığım sorulara cevap buldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Sayenizde ilk emri "Oku! " olan güzel dinimin kitabını öğrenmeye yavaştan başlıyorum.

  Sonuna kadar okudum. Hamd olsun. Yazana da okuyana da şifa olsun.

  Çok güzel olmuş

  Allah bin kere razı olsun

  bu sayfayı hazırlayıp bize sunanlardan Allah (c.c.) razı olsun.Elinize emeğinize sağlık.

  Elinize ağzına sağlık selamlar

  ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLMUŞ TESEKKÜR EDERİM RAMAZAN GÜNLÜĞÜ İÇİN KULLANDIM HAKKINIZI HELAL EDİN

  Allah razı olsun

  Bu çalışmalarınızın Allah (c.c. ) katında makbul ve kabul olmasını dilerim. Allah razı olsun, çok faydalı bilgiler...

  Allah(CC)'a güzel gelen ve Kendim için dilediğim ne varsa; Allah(CC)'ım binlerce kat fazlasını buradaki kardeşlerime ihsan etmeni niyaz ediyorum.. ESSELAMUNALEYKUM WE RAHMETULLAH

  allah razi olsun su mubarek gecenin huyu suyu hurmetine rabbim tüm muminlerin gunahlarini affeylesin. hastalara sifa eylesin. ölmüşlerimize cennetine kabul eylesin.

  ALLAHIM bu güzel çalışmayı bizlere sunanlardan razı olsun

  Cevapla

  Rabbim Sizden razı olsun inşaallah.

  Cok tesekkur ederim bu sayfayi hazirlayip emegi gecenlerden. Allah razi olsun.

  Allahin rahmeti Berketi üzerinize olsun. Kiymetli Allah Kelamlarini hem kendiniz hemde biz Müslümanlar icin arastirip bizlere paylastiniz, Rabbimde insallah öte dünyada günahlariniza Kefaret saysin. Amin.

  ALLAH RAZI OLSUN emegi gecenlerden edilen dualırın zümresine cumlemizi nasip eylesin insallah amin.

  Allah razı olsun .Çok faydalandım

  Yüce Allah u Teala razı olsun emeği geçen herkesten çok kıymetli bir çalışma olmuş.

  Yüce Allah u Teala razı olsun emeği geçen herkesten çok kıymetli bır çalısma olmuş

  Yüce Allah u Teala razı olsun emeği geçen herkesten çok değerlı bır çalısma olmuş

  Çok harika bir çalışma yapmışsınız Rabbim sizleri sevdiği kullarından eylesin

  ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLMUŞ.
  AMA ALİ İMRAN 191-192-193 VE 194 DEKİ GÜZEL DUALAR UNUTULMUŞ. MÜMKÜNSE EKLEMENİZ RİCA. SAYGILAR

  Bu güzel çalışmalarınızdan dolayı rabbim de sizin işinizi kolaylaştırsın

  ALLAH RAZI OLSUN HAYIRLI GÜNLER

  ruhumuzun gıdası duvalar bizleri huzura erdiriyor aydınlıga kavuşturuyor teşekürler

  ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN
  --------SAYGILARIMLA---------

  Allah kabul etsin Emeği geçenlerden Allah razı olsun Amin

  rabbim razı olsun

  Rabbim bu güzel çalışmayı yapanlardan razı olsun

  Allah razı olsun işimi kolaylaştırdınız teşekkürler

  Allah razı olsun. Akıbetimiz hayr olsun.

  Bu güzel çalışmadan dolayı tebrik ediyor, Allah razı olsun ve razı olduğu işleri yaptırsın diyorum.Selamlar

  Allah, bu dualarla gönülden istemeyi ve kabul edilmesini tüm müminlere nasip etsin. Rabbimiz çok cömert ve merhametlidir.

  Selam u Aleyküm
  Emeği geçen herkesten Allah cc Razı olsun Àmin
  Allah cc misafirlerdende Razı olsun, Âmin

  Allah razı olsun işimi kolaylaştırdınız teşekkürler

  Allah Razı olsun İnşallah...

  Rabbim razı olsun, teşekkürler

  Bu güzel hizmette emeği geçen bütün kardeşlerimden Allah razı olsun ecri daim olsun

  Çok güzel Allah cc razı olsun kuranı kerimdeki dualar olarak kitabını bulabilirmiyim bir bilgi lütfen

  Allah razı olsun, emeği geçenlerden.

  Allah razi olsun

  Aynen. Ben de ile giderken yolda okuyorum. Allah cümlemizin dualarını kabul etsin.

  • Hay Maşallah Kurban Oluyum ben size.

  Emeğine sağlık . Allah razı olsun

  Bu sayfayı bulduran Rabbime hamdolsun, bu derlemeyi yapıp bir sayfa halinde burada yayınlayan, küçük büyük emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun, işini gücünü rast getirsin, kolaylaştırsın. Şahane dualar var burada. Rabbimiz bize peygamberler üzerinden adeta nasıl dua etmemiz gerektiğine işaret ediyor. Tavsiyem bu dualardan birbirimizi haberdar etmemiz, genç kardeşlerimizi, çocukları, öğrenmeleri için teşvik etmemiz. Ayrıca çoğumuz muhtemelen namazları “namaz sureleri” olarak adlandırılan bazı sureler ile öğrendik. Muhtemelen kısa oldukları için. Ancak ekseriyetle içerik olarak dua formunda olmayan bu sureleri Kur’an’da başka sure yokmuş gibi ya da namazda bunlardan başka bir sure okursak namaz kusurlu olacakmış gibi dön dolaş tekrarlamak yerine, içinde Allah’tan dünya ve ahiret mutluluğumuz için bir şeyler istediğimiz, yalvardığımız, Allah ile tabiri caizse iletişim içinde bulunduğumuz bu surelere ağırlıklı olarak yer vermenin, namazdan nasibimizi arttıracağını ve bunun dünya ve ahiretimiz mutluluğumuz için daha hedefe yönelik bir eylem olacağını düşünenlerdenim. Selametle…

  • Bende öyle düşünüyorum.

  • Tebrikler talebe yedi yüz yetmiş yedi.sırati mustakimde kalıci olasın.

  • Selamun aleykum saygi değerli mümin kardeslerim,
   Rabbim sizlerden ebedi razi olsun ki bu araştırmaları böyle bir merkeze toplatiniz. Ben cok güzel faydalaniyorum Elhamdulillah çok şükür.
   Allah cc mükafatınınizi her 2 cihanda versin.
   Bende katılıyorum bu yoruma, nedense namazlarda sürekli zammi süreler tavsiye ediliyor. Onlarida okuyalim fakat uzun olan sürelerin ayetleriniden de faydalanabiliriz diyede düşünüyorum. Bunu camilerde veya her nerde öğretiyorlar sa systemimizin icerisinde uygulanmasinda yararli olacagi taraftariyim.
   Tüm Musluman topluluğunun Afiyetli ve Hayirli Ramazan ayi geçirmesi dileğiyle.
   Allah'a emanet olunuz.

  Rabbim muvaffak eylesin.
  Hadis ve ayetlerden bilhassa Arapça yazı ve Türkçe meal arıyordum...

  arkadaşlar ben pazarcılık yapıyorum işlerimin acılması tezghımın bol iş yapması bereketlnmesi müştri çekmesi bolca için keskın bi dua önerısı olan vamı

  • Sekine duasını çokça okuyun mutlaka faydasını görürsun

  ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN ÖDEV İÇİN LAZIMDI 10000[BİN]KERE RAZI OLSUN

  Allah razı olsun

  Allah (c.c.) razı olsun bu sayfada emeği olanların yani 10 no. beş yıldız.

  Allah Razı Olsun Büyük Bir İhtiyaç Giderdiniz Bu Gün Hıdrellez Günü Hem Hıdrellez Duasını Hemde Bunları Okudum Hadi Bakalım Hayırlısı Sizlere Ço....ok Teşekkür Ederiz Hıdrellez Gününde Okuduğunuz Yüm Duaların Kabul Olması Dileğiyle....

  Allah razı olsun, büyük bir ihtiyacı gidermişsiniz.. Her sabah işe başlamadan sayfanızı açıp dua ayetlerini okuyorum, içim ferahlıyor.. Var olun..

  Allah razı olsun

  ALLAH razi olsun! Ne güzel düsünüldü.

  Allah razı olsun emeği geçenlerden

  '' DUANIZ OLMAZSA NE EHEMMİYETİNİZ VAR '' DİYEN RABBİM NASIL DUA ETMEMİZİ YİNE O SÖYLÜYOR ... VERMEK İSTEMESEYDİ , İSTEMEK VERMEZDİ. O EN GÜZEL TERBİYE EDENDİR.

  Dua ayetleriyle çok güzel bir site allah herkesin gönlüne ferahlık versin dualar ile herzamn dua ile kalalım inşallah amin

  Emegi geçenler den allah razı olsun çok güzel bir derleme olmuş

  Kalpten gelen bir söz Allah ah razi olsun

  Allah razı olsun.

  rabbim hizmetlvererinizin karsilgini versin ben sadecehizmetinizden dolayibu duada bulunabiliyorum ve izliyorum

  Emeği geçenler den,Allah razı olsun.

  Allah razı olsun.

  ne zamandir Kuran daki butun dualari kapsayan bi sayfa ariyordum harika olmus Allah razi olsun sizden

  Rabbim bu güzel ve faideli çalışmayı yapıp bizlerin istifadesine sunanlardan ebeden razı gelsin...

  Selam ve dua ile...Rabbim hepimize merhamet etsin...

  Allah razı olsun

  seiamün aleyküm....çok güzel Allah razı olsun

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.