Kuran Meali ve Tefsiri

"Herkes, Kendi Mizaç ve Meşrebine Göre İş Yapar" Ayeti (İsrâ Sûresi 84)

“Herkes fıtrat ve mizacına göre amel eder." ayetini nasıl anlamalıyız? Ayetin tefsiri nedir? Dr. Adem Ergül anlatıyor...

Kaf Suresi Hakkında Bilgi

Kaf suresi nerde nazil olmuştur? Kaç ayettir? Kaf suresinin konusu, iniş sebebi ve fazileti nedir?

Nisa Suresi 100. Ayet Ne Anlatıyor ve İniş Sebebi Nedir?

Nisa Suresi 100. ayet ne anlatıyor ve iniş sebebi nedir? Dr. Adem Ergül anlatıyor...

Tabiîler Döneminde Sonraki Tefsir Faaliyetleri

Tabiûn dönemini takip eden diğer dönemlerde tefsîr faaliyetleri aksamadan sürdürülmüştür. Bir müddet rivâyet yoluyla devam eden tefsîr bilgileri, hicrî II. asrı

Kabz ve Bast Hali Nedir?

Bakara suresi 245. ayetin fazileti ve anlamı ve tefsiri nedir? Tasavvufta kalbin kabz ve bast hali ne demektir? Dr. Adem Ergül anlatıyor...

Tabiîler Döneminde Tefsîr Faaliyetleri

Tabiîler döneminde gerçekleştirilen tefsir faaliyetleri nelerdir? Tabiîn tefsîrinin özellikleri nelerdir? Tabiîn tefsîrinden örnekler nelerdir? Tabiûn müfessirl

Hucurat Suresi 2. Ayette Geçen Bütün Amelleri Yok Eden Edepsizlik!

Hucurat suresi ayette geçen bütün amelleri yok eden edepsizlik nedir? Ayet nasıl uyarıyor? Dr. Adem Ergül anlatıyor...

Sahâbe-i Kirâm’ın Kur’an’ı Tefsîri

Sahâbenin Kur’an’ı tefsîri ne demektir? Sahabe Kuran'ı nasıl tefsir ediyor?

Hucurat Suresi Hakkında Kısaca Bilgiler

Hucurat ne demektir? Hucurat suresi nerede inmiştir ve kaç ayettir? Kuran'daki ve iniş sırası nedir? Hucurat suresinin konusu nedir? Nüzul sebebi nedir?

En Güzel Sözlü Kimdir?

Fussilet suresi 33. ayette geçen en güzel sözlü kişiler kimlerdir? Onların vasıfları nelerdir? Prof. Dr. Ömer Çelik anlatıyor...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.