Namaz Surelerinin Sırası ile Okunuşu

Namazda sureler sırayla mı okunur? Namaz kılarken en çok okunan sureler nelerdir? Namaz surelerinin okunuşu ve anlamı.

Sırasıyla namazda okunan sureler.

Namaz sureleri sırasıyla şunlardır:

(Türkçe okunuşlarından Kur'an-ı Kerim okumak uygun görülmemektedir. Ayetler Türkçe olarak arandıkları için sitemize eklenmiştir.)

FATİHA SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

 • Fatiha Suresinin Arapçası:


 • Fatiha Suresinin Okunuşu: *

(*Türkçe okunuşlarından Kur'an-ı Kerim okumak uygun görülmemektedir. Ayetler Türkçe olarak arandıkları için aramalarda çıkmak için sitemize eklenmiştir.)

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Elhamdülillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”

 • Fatiha Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.”

 • Fatiha Suresi Dinle

FİL SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

 • Fil Suresinin Arapçası:

 • Fil Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Elem tera keyfe fe’ale rabbuke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehum fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.”

 • Fil Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.”

 • Fil Sûresi Dinle

KUREYŞ SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

 • Kureyş Suresinin Arapçası:

 • Kureyş Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’budû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.”

 • Kureyş Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Kureyş’e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.”

 • Kureyş Sûresi Dinle

MAUN SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

 • Maun Suresinin Arapçası:


 • Maun Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Era’eytellezî yukezzibu biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylun lilmusallîn. Ellezîne hum an salâtihim sâhûn. Ellezîne hum yurâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.”

 • Maun Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar; Yoksulu doyurmaya teşvik etmez; Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır; hayra da mâni olurlar.”

 • Mâun Sûresi Dinle

KEVSER SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

 • Kevser Suresinin Arapça:


 • Kevser Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter.”

 • Kevser Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

(Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.”

 • Kevser Sûresi Dinle

KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

 • Kafirun Suresinin Arapçası:

 • Kafirun Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Kul yâ eyyuhel kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Ve lâ ene âbidun mâ abedtum. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.”

 • Kafirun Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

(Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”

 • Kâfirûn Sûresi Dinle

NASR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

 • Nasr Suresinin Arapçası:

 • Nasr Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.”

 • Nasr Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.”

 • Nasr Sûresi Dinle

TEBBET SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

 • Tebbet Suresinin Arapçası:

 • Tebbet Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetuhû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablun min mesed.”

 • Tebbet Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek).”

 • Tebbet Sûresi Dinle

İHLAS SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

 • İhlas Suresinin Arapçası:

 • İhlas Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Kul hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

 • İhlas Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”

 • İhlas Sûresi Dinle

FELAK SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

 • Felak Suresinin Arapçası:

 • Felak Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Kul e’ûzu birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

 • Felak Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!”

 • Felak Sûresi Dinle

NAS SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

 • Nas Suresinin Arapçası:

 • Nas Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Kul e’ûzu birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.”

 • Nas Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah’ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!”

 • Nas Sûresi Dinle

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

 • Ayetel Kürsinin Arapçası:

 • Ayetel Kürsinin Okunuşu:

“Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

 • Ayetel Kürsinin Anlamı:

"Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür." (Bakara suresinin 255)

 • Ayet-el Kürsi Dinle

FATİH ÇOLLAK NAMAZ SURELERİ (TEK PARÇA)

5 VAKİT NAMAZIN HİKMETİ VE FAZİLETİ

İslam ve İhsan

NAMAZ NASIL KILINIR?

Namaz Nasıl Kılınır?

EZAN DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI - EZAN BİTTİKTEN SONRA OKUNACAK DUA

Ezan Duası Arapça Türkçe Okunuşu ve Anlamı - Ezan Bittikten Sonra Okunacak Dua

ETTEHİYYATÜ DUASI

Ettehiyyatü Duası

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Ayet el kürsi sünnet namazlarında yani namaza başlarken 1. sırada okunur mu

  • Hayır, Ayet-el Kürsi namazın sünnetinde yani namaza başlarken okunmaz.Namazda tesbih çekmeden önce Ayet-el Kürsi okunur

  Allah razı olsun herşey cok güzel sıralı şekilde yazılmış

  • evet güzel bende hepsiini ezberledim

  Rabbim emeyi geçen herkesden razı olsun,inşallah bugüne kadar kıldığımıź namazlarda güsurumuz olmuşsa Yüce Rabbim bizleri aff eder.
  Ben burda qeyd etdiyiniz dualardan çoğunu bilmiyorum, fatiha Ayetel kursu,ihlas subhaneke,feleg, nas,rebbena, kevser,ve başka bir kaç tane biliyorum namazlarımı hep öyle kldım, Allah aşkına benim namazım kabul olmuyormu?ve ben kocamada böyle öyretmişim böyle klıyoruz, şimdi tedavi ve ilaclardan dolayı unutkanlığım var ya bu duaları ezberliyemesem hep kıldığım gibi kılsam günahmı yapmış olurum?
  Lütfen cevab yazarmısınız? Teşekkürler

  • Niyetin neyse odur çünkü ameler niyetlere göre verilecek sen üzerine düşeni yap tevekül ALLAH

  • allah razı olsun

  • İçinizden gelen samimi niyetiniz ve vicdanınız saf ve temizse nasıl hissedersiniz öyle kılın. Herkes hata yapabilir

  allah razı olsun

  Teşekkür ederim artık namazda Duaları sırasıyla okuyabileceğim

  • Allah'ım sen bize koru deprem olmaz Gine bekleniyor

  Sayın çok muhterem (İslâm ve İhsan) yetkilileri. Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.
  Hepinizden Allah razı olsun. Diyanet sitesinde bir tane sure bulamadım. Ben (Namaz sûreleri)
  (Kurân süreleri) yazdığım aramalarda. Yazılanlar ile uyumlu bir şey yok.
  Boş sayfalarda aradım durdum. Neyse ki çok şükür burada buldum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

  • Evet çok güzel bende okuyacam

  TEŞEKKÜRLER
  ALLAH RAZI OLSUN

  Ayetel kürsünü bilmiyorum namazda okumasam günaha girer miyim

  • ayetelkürsi yi biliyosan oku ama namazda önünden başka hiç bi yere bakmamalısın bence

  • namazdan sonra tesbih çekmeden önce okunuyor zaten.

  Şimdi ben anlamadım nasıl sırasıyla okunuyo ben şimdi ilk rekatta subhaneke fatiha ayetel kürsi okuyorum 2.rekatta fatiha fil 3.rekatta kureş 4.rekkatta maun sonra zaten farz kıldıgımda ilk iki rekatta nas felak okuyorum sonra 3ve 4.rekat sadece fatiha yanlış mı kılyorum

  Bu ilk okudugum duaları diger namazıma okumayıp sırayı mı devam ettirmeliyim anlayamadım bu konuya bi açıklık getirseniz çok mutlu olurum teşekkür ederim

  • Hayır. Selam verip başka bir sünnete veya farza geçtikten sonra başka bir sıraya başlayabilirsin.

  • Öncelik le ALLAH İn. Selamı üzerinize olsun..
   1. Fil Suresi
   2. Kureyş Suresi
   3. Maun Suresi
   4. Kevser Suresi
   5. Kafirun Suresi
   6. Nasr Suresi
   7. Tebbet Suresi
   8. İhlas Suresi
   9. Felak Suresi
   10. Nas Suresi
   Okuma sırasıyla ilgili aşağıdakilere aykırı davranmak mekruh olarak görülmüştür.

   1. İkinci rekâtta okunan sure, birincide okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacaktır. Yani hiç sure atlamadan sırasıyla okunur.

   2. Atlayarak okunacak olursa arada tek sure bırakılmayacak, iki veya daha fazla sure atlanarak okunacaktır.

   3. Okunan bu ikinci sure, birinciden iki ayetten daha fazla uzun olmayacaktır.

   4. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır; aşağıdan yukarı doğru yapılmaz.
   Namaz surelerinin hangi sırayla okunacağını gösteren bir örneği özet namazlar kısmındaki namaz anlatımlarında yazılmış şekilde bulabilirsiniz.

  • Namazda kolayınuza geleni okuyunuz..zamanla bilmediklerinizi öğrenmeye çalışınız.peygamber efendimiz namazlarını böyle sıralı kılmaz hatta çok daha uzun sureler okuyarak kılardı..hepsinden önemlisi okuduğunuzun anlamını bilmeniz.bugün en büyük eksiğimiz namazda okuduklarımızın manalarını bilmemek.

  • Sırasıyla derken fil Fatiha dan sonra fil süresi sonra ikinci rekatta ondan sonra gelendir daha sonraki farza başlarken 3. 4. Sıradaki okumanız doğrudur burdaki sıralamada olduğu gibi hayırlı geceler

  Allah razı olsun çok faydalı buldum

  çok güzel olmuş elinize sağlık

  çok güzel bir site teşekkürler...

  Emeğinize sağlık teşekkürler,

  TEŞEKKÜRLER

  sırasını burda öğrendim

  Bence çok güzel bir site. Duaları biliyordum ama sırasını bilmiyordum.
  Allah razı olsun.

  Cok guzel bir site herkese tavsiye ederim

  Selamun aleyküm ben şimdiye kadar bilmeden namaz surelerini karışık okumuşum yani sırasıyla değil benim kıldığı namazlar boşamı gitti ve günaha girmişmiyimdir 13 tekatlı yatsı namazında hangi süreleri okumalıyım sırasıyla

  • İlginiz için teşekkür ederiz. Namazın olmayacağı durumlar içinde "sureleri sırası ile okumamak" gibi bir şart yoktur. Namazlarınız boşa gitmemiştir inşallah. Fakat sureleri farz namazlarında sırası ile okumanız tavsiye edilendir. Namazda sûreleri Mushaf’taki sıraya göre okumanın hükmü nedir? Namazda okunan âyet ve sûrelerin, gerek bir rekât içinde gerekse ikinci rekâtla birlikte düşünüldüğünde, Mushaf’taki sıraya göre okunması sünnete uygundur. Bir sûreyi veya âyeti okuduktan sonra, ardından önceki bir sûreyi veya âyeti okumak mekruhtur. Fakat bu, namazı geçersiz kılacak bir durum değildir. Burada söz konusu olan tertip, esasında namazın değil tilavetin bir vacibidir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 148, 269). Tertibe riayetin vacip olduğu görüşü, sûre ve âyetlerin sırasının insanlar tarafından değil de, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından (tevkîfen) belirlendiği kabulüne dayanmaktadır. Ancak, sûrelerin içlerindeki âyetlerin tertibinin tevkîfî olduğunda İslam âlimleri arasında ittifak bulunmakla birlikte, sûreler arasındaki tertibin tevkîfî olduğu konusunda ittifak yoktur. Bu sebeple namazda, sûrelerin sıraya göre okunması hakkında farklı görüşler ortaya atılmıştır. Hanefî mezhebinde, hem âyetler hem de sûreler arasında tertibe riayet edip sırayı takip ederek okumak gerekli görülmüştür. Hz. Peygamberin (s.a.s.) bir gece namazında sıraya riayet etmeden, önce Nisâ süresini sonra Âl-i İmrân süresini okuması gibi olayların ise, henüz sûreler arasında tertip gerçekleşmeden önceki bir zamanda meydana geldiği belirtilmektedir (Nevevî, Şerhu Müslim, VI, 62). Namazdaki okuma esnasında ilerideki bir yere geçerken, aradaki tek bir sûre veya âyetin atlanması da mekruh kabul edilmiştir. Fakat bu, bir öncekinden daha hafif derecede bir mekruhtur. Sonraki rekâtta ileriden okunacaksa, uygun olan, en az iki âyet veya iki sûre atlayarak okumaktır. Âlimlerden bazıları, sıraya riayet etmemenin sadece farzlarda mekruh olduğunu, nafile namazlarda mekruh olmayacağını söylemişlerdir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 148, 269). Aksi görüşte olanlar ise şunu delil getirmektedirler: Hz. Peygamber (s.a.s.), Hz. Bilâl’in (r.a.), nafile bir namaz olan teheccüdü kılarken bir sûreden diğerine atladığını duyduğunda, ona, “Sûreleri olduğu gibi oku” (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 629) buyurmuştur. Sonuç olarak, namazda sûre ve âyetlerin tertibine riayet edilmemesi mekruhtur. Fakat bu, namazı bozacak ve tekrar kılmayı gerektirecek boyutta bir eksiklik değildir. Diyanet Fetva Kurulu

  1.rekatta Fatihadan sonra Kevser suresi okuyup 2. Rekatta ihlas 3. Rekatta Felak 4.rekatta Nas Suresini okuyabilirmiyim

  bu siteyi herkese tavsiye ederim

  Ayetel kursi fatihadan sonra gelmez mi

  • Hayır gelmez tesbih duasından sonra okunur ve çekersiniz tesbig

  Teşekkürler

  İlk önce Mustafa kardeşime tşkler ederim.

  • düzeltilmiştir

  Mehmet kardeşim dikkatinizden dolayı tebrik ederim. İnsanları aydınlatıcı bilgiler sunmak maksadıyla site kuranların vebal almamaları içindaha dikkatli olmaları gerekir diye düşünmekteyim.

  1- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

  Ayetel kürsü latincesi eksik yazılmış

  • Teşekkürler. Düzeltilmiştir

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.