KİM KİMDİR?

Mimar Sinan’ın Kısaca Hayatı ve Eserleri

Mimar Sinan kimdir? Pir-i Mimaran: Mimar Sinan’ın kısaca hayatı ve eserleri...

Hz. Hasan’ın (r.a.) Kısaca Hayatı

Hz. Hasan (r.a.) kimdir? Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in torunu, Hz. Hasan’ın (r.a.) kısaca hayatı...

Hz. Hasan (r.a.) Kimdir?

Hz. Hasan (r.a.) kimdir? Peygamberimizin (s.a.v.): "Cennet gençlerinin efendisi" diye tanıttığı iki sevgili torunundan biri Hz. Hasan'ın (r.a.) hayatı

Gazi Osman Paşa Kimdir?

Gazi Osman Paşa kimdir? Sultan 2. Abdülhamit tarafından “Gazi” unvanı verilen, 4 oğlundan ikisi sultanın 2 kızı ile evlendirilen ve vefat edene kadar Yıldız Sar

Koca Sinan Paşa Kimdir?

Koca Sinan Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamı, Yemen ve Tunus fâtihi; Koca Sinan Paşa'nın Hayatı.

Sultan Berkyaruk Kimdir?

Sultan Berkyaruk kimdir? Sultan Melikşah’tan sonra tahta kim geçmiştir? Sultan Berkyaruk döneminde yaşanan gelişmeler ve taht mücadeleleri nelerdir? Büyük Selçu

Fatih Sultan Mehmet Kimdir? - 2. Mehmet Kimdir?

Fatih Sultan Mehmet Kimdir? İstanbul’un fatihi, İstanbul’u fetheden komutan; Fatih Sultan Mehmet’in (2. Mehmet) hayatı, dönemi ve yaptıkları...

Allah Dostlarının İsimleri ve Hayatları - Evliyaların İsimleri ve Hayatı

Allah dostlarının hayatları hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Allah dostu, evliya kime denir? Peygamber Efendimizin (s.a.v) "Varislerimdir" dediği Al

Fahreddin Er-Razi Kimdir?

Fahreddin Er-Razi kimdir? Kelâm, felsefe, tefsir ve usûl-i fıkıh alanlarına dair çalışmalarıyla tanınan Eş‘arî âlimi; Fahreddin Er-Razi’nin hayatı ve eserleri.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

Hz. Muhammed (s.a.v.) kimdir? Allah’ın insanlığa gönderdiği son elçi ve son peygamber; Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatı.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.