KİM KİMDİR?

Hz. Salih (a.s.) Kimdir?

Hz. Salih (a.s.) kimdir? Hz. Salih (a.s.) hangi kavme peygamber olarak gönderildi? Hz. Salih’in (a.s.) mucizesi nedir? Semud Kavmi nerede yaşadı? Semud Kavmi ne

Sümeyye Binti Habbat (r.a.) Kimdir?

 Hz. Sümeyye (r.a.) kimdir? İslâm’da ilk şehit olan hanım sahâbî; Hz. Sümeyye’nin (r.a.) hayatı.

Hz. Hud (a.s.) Kimdir?

Hz. Hud (a.s.) kimdir? Nuh Tufanı’ndan sonra putperestliğe dönen ilk kavmin peygamberi; Hz. Hud’un (a.s.) hayatı, kıssası ve mucizeleri.

Karamanlı Yusuf Paşa Kimdir?

Karamanlı Yusuf Paşa kimdir? ABD’yi haraca bağlayan Osmanlı paşası, Karamanlı Yusuf Paşa’nın kısaca hayatı.

Hz. Nuh (a.s.) Kimdir?

Hz. Nuh (as.) kimdir? Hz. Nuh’un (a.s.) özellikleri nelerdir? Hz. Nuh’un (a.s.) eşi kimdir, Müslüman oldu mu? Hz. Nuh’a (a.s.) oğlu niçin iman etmedi? Hz. Nuh’u

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kimdir?

Gazi Ahmet Muhtar Paşa kimdir? Seksen yıllık ömrünün elli beş yılını fiilen devlete hizmet etmekle geçiren Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın hayatı.

Sultan 1. Mustafa Kimdir?

Sultan 1. Mustafa kimdir? Sultan 1. Mustafa nasıl bir eğitim dönemi geçirdi? Sultan 1.Mustafa döneminde neler yaşandı? Sultan 1. Mustafa neden padişahlıktan ind

İmam Şafi Kimdir?

İmam Şafi kimdir? İmam Şafi ne zaman ve nerede doğdu? İmam Şafi'nin hocaları kimlerdir? İmam Şafi'nin görüşleri nelerdir? Şafi mezhebi nasıl ortaya çıktı? İmam

Hz. Adem (a.s.) Kimdir?

Hz. Adem (a.s.) kimdir, nasıl yaratılmıştır? İlk insan, ilk peygamber ve ilk mürşid-i kâmil: Hz. Adem’in (a.s) hayatı ve kıssası.

Hz. İdris (a.s.) Kimdir?

Hz. İdris (a.s.) kimdir? Hz. İdris’in (a.s.) özellikleri nelerdir? Hz. İdris (a.s.) ne zaman peygamber oldu? Hz. İdris (a.s.) hangi kavme gönderildi? Hz. İdris’

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.