SORULARLA İSLAM

Mehir Olarak Hac veya Umre İstenir mi?

Mehir olarak hac veya umre istenir mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Namazda Aklımıza Gelen Düşüncelerden Sorumlu muyuz?

Namazda aklımıza gelen düşüncelerden sorumlu muyuz? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Kur'ân-ı Kerim'i Yakanlara veya Hakaret Edenlere Karşı Tavrımız Ne Olmalı?

Kur'ân-ı Kerim'i yakanlara veya hakaret edenlere karşı tavrımız ne olmalıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Emlakçıların Aldığı Komisyon Caiz mi?

Emlakçıların hem kiracıdan hem de ev sahibinden komisyon almaları caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Regaip Gecesi Neler Yapılır?

Regaip nedir, ne anlama gelir? Regaip kandilinde neler yapılır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam’a Göre Koca Boşama Yetkisini Devredebilir mi?

İslam’da boşanma yetkisi kimdedir? Boşama yetkisinin eşe veya başkasına devredilmesi mümkün müdür? Diyanet İşleri Yüksek Kurulu cevapladı.

Üç Aylar’da Hangi Mübarek Geceler Var ve Neler Yapılır?

Üç Aylar’da hangi mübarek gün ve geceler var? Üç Aylar’da neler yapmalıyız? Abdullah Sert Hocaefendi açıklıyor.

Üç Aylar’ı Nasıl Değerlendirmeliyiz?

Üç Aylar diye bir şey var mıdır? Bir Müslüman Üç Aylar’ı nasıl değerlendirmelidir? Üç Aylar’ın dinimizdeki yeri nedir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Kıraat Hataları Namazı Bozar mı?

Kıraat hataları namazı bozar mı? Sure veya ayeti yanlış okumak namazı bozar mı? Diyanet İşleri Yüksek Kurulu cevapladı.

Cuma Hutbesi Okunurken Tesbih Çekilir mi veya Dua Edilir mi?

Cuma günü hutbe dinlerken tesbih çekmek veya dua okumak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.