Sahabiler

Sümeyye Binti Habbat (r.a.) Kimdir?

 Hz. Sümeyye (r.a.) kimdir? İslâm’da ilk şehit olan hanım sahâbî; Hz. Sümeyye’nin (r.a.) hayatı.

Kur'ân-ı Kerîmi Açıktan Okuyan İlk Sahâbî

Kuran-ı Kerim'i açıktan okuyan ilk sahabi kimdir? Abdullah İbni Mesud kimdir? Abdullah İbni Mes’ûd (r.a) ilk müslümanlardan ve ashâb-ı kirâmın ilim ve fazilet

Genç Müslümanlar

İslâm’ın yayılmasında gençler nasıl bir rol üstlenmişler? Yaşları küçük, imanları büyük yiğit genç Müslümanların fedakarlıkları ve oraya koydukları dirayet örne

Halid bin Velid'in Sarığının Sırrı

Rasûlullah Efendimiz tarafından «Seyfullah / Allâh’ın kılıcı» diye methedilen Hâlid'in -radıyallâhu anh- sarığının sahabeyi merak ettiren sırrı...

Peygamber Efendimiz'in Asâ Verdiği Sahabi

Peygamber Efendimizin (s.a.v) asâ verdiği sahabi kimdir? Peygamberimiz (s.a.v) ona niçin asâ vermiştir? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

Hz. Ali’nin (r.a.) Kabri Nerededir?

Dördüncü İslam halifesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) damadı ve amcası Ebu Talib’in oğlu Hz. Ali (r.a.) ne zaman ve nasıl şehit oldu? Hz. Ali’nin (r.a.) kabri gerçe

Allah’ın Rızasını Her Şeyin Üstünde Tutan Davranış

Sad bin Rebi (r.a.) kardeşlik akdinden sonra Allah’ın rızasını her şeyin üstünde tutan bir davranış sergilemiştir.

Şehit Düşen Sahabinin Son Sözleri: “Allah’a Hamd Olsun”

Allah yolunda şehit olmayı isteyen Ebû Âkil el-Üneyfî (r.a.) ashabın en seçkinlerinden ve İslâm’a ilk girenlerdendi.

Ammar Bin Yasir’in (r.a.) Şehadeti

Ashab-ı kiramdan Ammar Bin Yasir (r.a.) nasıl vefat etti? Ömrünü Allah ve Rasûlü’ne adayan Ammar Bin Yasir’in (r.a.) şehadeti.

Dünyasını Verip Ahireti Kazanan Sahabi

Peygamber (s.a.v.) Efendimizin “Ne iyi bir kuldur” övgüsüne mazhar olan sahabi; Suheyb-i Rumi (r.a.) Hak katında kazananlardan eyleyen hareketi.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.