İmandan İhsana Tasavvuf

Tasavvuf nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? Tasavvufun konusu ve gayesi nedir? Tasavvuf gerekli midir? Tasavvufun diğer ilimlerle ilişkisi nedir? Madde madde imandan ihsana tasavvuf.

Tasavvuf; Allah Rasûlüʼnü aşk ile yakından tanıyabilme, onun yüce karakter, şahsiyet ve ahlâkından nasîb alarak, dîni, özüne ve rûhuna uygun bir tarzda, vecd içinde yaşayabilme gayretidir.

Maddeler halinde imandan ihsana tasavvuf.

TASAVVUFUN MÂHİYETİ

A. DOĞUŞU

B. TÂRİFİ

C. MEVZUU

D. GÂYESİ

E. LÜZÛMU

F. DİĞER İLİMLERLE MÜNÂSEBETİ

1. İSLÂMÎ İLİMLER

a. Kelâm

b. Tefsir

c. Hadis-Siyer

d. Fıkıh

2. FENNÎ İLİMLER

3. EDEBİYAT

4. GÜZEL SANATLAR

5. FELSEFE

6. İLM-İ NÂFÎ

TASAVVUFÎ TERBİYE (Seyr u Sülûk)

A. NEFS VE TEZKİYESİ

1. NEFSİN MÂHİYETİ

2. NEFSİN TEZKİYESİ

3. NEFSİN MERTEBELERİ

a. Nefs-i emmâre

b. Nefs-i levvâme

c. Nefs-i mülheme

d. Nefs-i mutmainne

e. Nefs-i râdıye

f. Nefs-i merdıyye

g. Nefs-i kâmile

B. KALB VE TASFİYESİ

1. KALBİN MÂHİYETİ

2. KALBİN ÇEŞİTLERİ

3. KALBİN TASFİYESİ

a. Helal Gıda

b. İstiğfar ve Duâ

c. Kur’ân Okumak ve Ahkâmına Tâbî Olmak

d. İbâdetleri Huşû ile Edâ Etmek

e. Geceleri İhyâ Etmek

f. Zikrullâh ve Murâkabe

g. Rasûlullâh’a Muhabbet ve Salevât-ı Şerîfe

ı. Tefekkür-i Mevt

i. Sâlih ve Sâdıklarla Berâber Olmak

j. Güzel Ahlâk Sâhibi Olmak

4. MUSAFFÂ BİR KALB İLE ÂLEME BAKIŞ

C. TASAVVUFÎ TERBİYEDE TEMEL ESASLAR

D. MÜRŞİD-İ KÂMİL VE İRŞAD METODLARI

1. MÜRŞİD-İ KÂMİL

2. İRŞAD METODLARI

a. Muhabbet-Râbıta

b. Sohbet

c. Hizmet

d. Teveccüh

e. Duâ

E. TASAVVUFÎ ÜSLÛB

1. HİDÂYET VE RAHMET ÜSLÛBU

2. HİLM VE ŞEFKAT ÜSLÛBU

MÂRİFETULLÂH VE İLÂHÎ MEVHİBELER

A. MÂRİFETULLÂH

1. ZÂT-I ULÛHİYYET

2. SIFÂT-I İLÂHİYYE VE TECELLÎLERİ

3. MÂRİFETULLÂH VE ÂRİFLERDEKİ TECELLÎLER

B. İLÂHÎ MEVHİBELER

1. LEDÜNNÎ İLİM

2. FİRÂSET

3. TASARRUF - KERÂMET

4. SÂDIK RÜYÂLAR

TASAVVUFÎ BAZI MESELELER

A. TEVESSÜL

B. TEBERRÜK

C. KABİR ZİYARETİ

HAK DOSTLARINDAN NASİHATLER

TASAVVUFÎ KISSALAR VE İBRETLER

Gerçek Tahsil

Mânevî Terbiyede Metod

İbrahim bin Edhem ve Ceylân

Hak Yoluna Leke Düflürmemek

Kerâmet

Gâfil Kalblerin Tesiri

Dostun Kapısı

İtâat, Hizmet, Nasîhat

Mahlûkâta Hizmet

Hak Dostlarında Nezâket

Huzurda İrâde

Edeb

Hizmette Edeb

İllâ Edeb

Bir Hak Dostunun Ahlâk ve Hizmeti

Fânîler Değil, Bâkî Olan Bilsin!

Kimseyi Hor Görme!

Kimseyi Ayıplama!

Yetimi Sevindirmek

Dostluk

Dostluktan Maksat

Tam Teslîmiyet

Mü‘minin Duâsını Almak

Bir Meczûb ve Gönül İlâcı

Yüzler Var Melek Gibi

Hayırda Kalbî Durum

Arfl-ı A’lâya Çıkan Amel-i Sâlih

Dâimâ Hakk’ı Fark

Bana Kerîm Lâzı

Önde Gidenlerin Mes’ûliyeti

Allâh’ın Dâvetine İcâbet

Helâlin Ehemmiyeti

Helâl Kazanç

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, İmandan İhsana Tasavvuf, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

TASAVVUF NEDİR, NASIL TARİF EDİLİR?

Tasavvuf Nedir, Nasıl Tarif Edilir?

TASAVVUF NEDİR, İNSANA NE KAZANDIRIR?

Tasavvuf Nedir, İnsana Ne Kazandırır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.