Tasavvuf

Tasavvufta Kabir Ziyaretlerinin Önemi ve "...Kabirleri Mescid Edinmeyin!" Hadisinden Anlamamız Gereken

Tasavvufta kabir ziyâretlerine, bilhassa yaşadığı asırda şöhret bulmuş ilim adamları ile sûfîlerin kabirlerinin ziyâretlerine çok önem verilmektedir. Hadîslerde

Râbıta-i Mevt veya Tefekkür-i Mevt Ne Demektir?

Râbıta-i mevt veya tefekkür-i mevt denilen “ölümü düşünme” ko-nusunun tasavvuftaki yeri nedir? Açıklar mısınız? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

Teveccüh Ne Demektir?

Sözlük anlamı itiaberi ile teveccüh ne demektir? Teveccüdün tasavvuftaki anlamı nedir?

Vefat Eden Mürşide Rabıta Yapılır mı?

Silsile inkıtaa uğrayıp mürşid yetişmeyince yıllar önce ölmüş kişiye râbıta yapılır mı? Yapılırsa silsileyi devreden çıkarıp doğrudan Hz. Peygamber (s.a.)’e râb

Şeyhinin Sûretini İki Gözü Arasında Tahayyül Etmekten Kasıt Nedir?

Âdâb kitabında bulunan râbıtayla ilgili: “Şeyhinin sûretini iki gözü arasında tahayyül etmek” şeklindeki bir ibâre, zihnimde şöyle bir soru uyandırdı: “İnsanın

Rabıtada Hüsran Ne Demek?

“Râbıtada râbıta edilenin lâyık olmaması hâlinde râbıtanın hüsrân ile neticeleneceği” söylenir. Hüsrândan maksad nedir? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor.

Bir Lokma Bir Hırka

“Bir lokma bir hırka” düşüncesi İslam’a uygun mudur? "Bir lokma bir hırka" anlayışı ne anlama geliyor ve ne ifade ediyor? Tasavvufta "Bir lokma,

Namazda Huşuya Ermek İçin Dikkat Edilecek Hususlar

Namazda huşıuya ermek için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Kalp konusuyla ilgilenen alim ve arifler neyi işaret ediyor? Kuran bu hususta hangi tavsiy

Namazda Bir İnsanı, Şeyhini Düşünmek Doğru mudur?

Tasavvufla ilgili bir kitapta şöyle yazıyor: “Kişi namazı huşû ile kılamıyor, Allah’ın huzûrunda olduğunu düşünemiyorsa, Peygamber Efendimiz’i düşünmeli; onu da

Peygambere Rabıta Yapılır mı?

“Peygamber dururken mürşide râbıta yapılmaz. Biz, Peygamber’e râbıta yapıyoruz” diyenler var. Bunların durumu nedir? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.