Hadis Hakkında Bilinmesi Gereken Temel Bilgiler

Hadis nedir? Hadis ilminin dindeki yeri nedir? Hadis ilmi hakkında alt başlıklar...

Hadisin terim anlamı, Hz. Peygamber’in sözü, fiili, ashâbının yaptığını görüp de reddetmediği davranışlar (takrir) ve onun yaratılışı veya huyu ile ilgili her türlü bilgi demektir. Bu ilmin hedefi, Hz. Peygamber’in hadislerini başka sözlerle karıştırılmaktan, değiştirilmekten, bozulmaktan ve iftiraya uğramaktan ilmî yollarla korumaktır. Hz. Peygamber’e nisbet edilen sözün gerçekten ona ait olup olmadığı bu ilmin kurallarıyla anlaşılır. Hadis ilminin gayesi, rivayetlerin sahih ve doğru olanlarını sahih ve doğru  olmayanlarından ayırmaktır. Bir başka ifade ile Hz. Peygamber’in söylemediği bir sözü ona söyletmemek, yapmadığı bir işi ona yaptırmamak, yani sünneti aslî berraklığı içinde korumaktır.

Hadis ilmini daha ayrıntılı incelemek, ulaşabilirliğini daha hızlı ve pratik olması için alt başlıklar halinde sizler için maddeler halinde sıraladık...

SÜNNET

SÜNNETİN SÖZLÜK VE TERİM ANLAMI

SÜNNETİN KISIMLARI

SÜNNETİN HÜKÜMLERİ NELERDİR?

DİNİN KAYNAĞI OLMASI BAKIMINDAN SÜNNET

PEYGAMBERE VE SÜNNETE OLAN İHTİYAÇ

SÜNNET'İN KAYNAĞI VE DİNDEKİ YERİ

SÜNNETİN BAĞLAYICILIĞI

HADİS VE HADİS TERİMLERİ

HADİSİN SÖZLÜK VE TERİM ANLAMI

SÜNNETİN HADİSLE İLGİSİ

HADİS VE HADİS İLMİNİN ÖNEMİ

HADİSİN KISIMLARI

HADİSİN BÖLÜMLERİ

RİVAYET VE RİVAYET METOTLARI

RAVİ VE RAVİDE ARANAN ŞARTLAR

RAVİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (CERH VE TA'DÎL)

HADİS ÇEŞİTLERİ

METNİN AİT OLDUĞU KİMSELERE GÖRE HADİSLER

RAVİ SAYISINA GÖRE HADİSLER

SIHHAT DERECESİNE GÖRE HADİSLER

MEVZU HADİSLER VE TANIMA ŞEKİLLERİ

HZ.MUHAMMED(S.A.V.) VE SAHABE DÖNEMİNDA HADİS

HAZRETİ PEYGAMBER'İN HADİS ÖĞRENMEYE TEŞVİKİ

HAZRETİ PEYGAMBER DEVRİNDE HADİS ÖĞRENME YOLLARI

HADİSLERİN TOPLUMA İNTİKALİ

SAHABE DEVRİNDE HADİS

TÂBİÎN VE ETBÂU’T-TÂBİÎN DÖNEMİNDE HADİS

TÂBİÎNİN TANIMI VE FAZİLETİ

TABİÎLERİN BAZI MEŞHUR MUHADDİSLERİ

TÂBİÎLERİN HADİS İLMİNE HİZMETLERİ

ETBÂU'T-TÂBİÎN’İN TANIMI

ETBÂU'T-TÂBİÎN DEVRİNİN HADİS İLMİ YÖNÜNDEN ÖNEMİ

ETBÂU'T-TÂBİÎNİN HADİS İLMİNE HİZMETLERİ

ETBÂU'T-TÂBİÎN DEVRİNDE YAZILAN HADİS KİTAPLARI VE ÖZELLİKLERİ

ETBÂU’T-TABİİN’İN MEŞHUR MUHADDİSLERİ

ETBÂU'T-TÂBİÎNDEN SONRAKİ DEVRİN HADİS İLMİ YÖNÜNDEN ÖNEMİ

KÜTÜB-İ SİTTE VE MUSANNİFLERİ

SÜNNETLE İLGİLİ BAZI MESELELER

SÜNNETİN ÖRNEKLİĞİ

SÜNNETİN EVRENSELLİĞİ

SÜNNETİN KORUNMUŞLUĞU

SÜNNETİN KURTARICILIĞI

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KİMDİR?

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

İSLAM NEDİR?

İslam Nedir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.