Tâbiîn'in Hadis İlmine Hizmetleri

Tâbiîn'in hadis ilmine hizmetleri nelerdir? Tabiîn hadis ilmine nasıl katkı sağlamışlardır?

Tâbiîn, sahabe arasında yaşayan ve sahabe ile çok sıkı münasebeti olan kimselerdi. Bu itibarla tâbiîler de, sahabîlerden işittikleri hadisleri, tıpkı sahabîler gibi ezberliyor ve hatta yazıyorlardı.

Ancak tâbiîn, hadîs kaynakları olan sahabîlerden hadis işitmek ve öğ­renmek hususunda bazı güçlüklerle karşılaşmışlardır. Sahabîlerin birbirinden uzak İslam ülkelerine dağılmış olmaları ve müslümanlar arasında ortaya çıkan ihtilaf­lar ve iç savaşlar buna örnek verilebilir. Bunun için tâbiîn bir hadis öğrenmek için uzun, yorucu ve tehlikeli seyahatler yapmak zorunda kalmışlardır.  

Hazreti Peygamberin hadislerini toplamak isteyen tâbiîn yukarıda açıkladığımız birçok güçlüklerle karşılaşmışlardır. Fakat hiçbir güçlük, onları hadis toplama faaliyetinden vazgeçirememiştir. Bu faaliyetler neticesinde;

  1. Farklı bölgelere dağılmış sahabîler ziyaret edilerek onlardan hadis­ alınmış,
  2. Hadis râvîleri araştırılıp rivayeti kabul edi­lebilecek durumda olanlar tespit edilmiştir.

Böylece hadislerin tedvin süreci başlamıştır. Ezberleyerek ve yazarak yaptıkları bu faaliyetler hadislerin yaygınlaşmasına ve korunmasına katkı sağlamıştır. Neticede hadis koleksiyonları ortaya çıkmıştır.

Onların bu tarz çalışmaları, yeni bir sistemin gelişmesine de yardımcı olmuştur. Bu, nakledilen haberlerin kaynağına kadar ulaşmayı sağlayan isnad sistemidir ki, bu sistemle hadis ilminin temeli de atılmış olmaktadır.

Özetle tabiîn neslinin hadis ilmine yaptıkları en önemli katkı, hadislerin tedvin ve tasniflerinde üstlendikleri roldür. 

İslam ve İhsan

TABİÎN'İN BAZI MEŞHUR MUHADDİSLERİ

Tabiîn'in Bazı Meşhur Muhaddisleri

TÂBİÎN'İN TANIMI VE FAZİLETİ

Tâbiîn'in Tanımı ve Fazileti

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.