Tâbiîn'in Tanımı ve Fazileti

Tâbiîn'in nedir ve ne anlama gelir? Tâbiîn hadis ilmine ne kadar önem verdi?

Tâbiî Ne Demektir?

Ashabtan herhangi birine kavuşmuş ve onunla görüşüp konuşarak sohbet etmiş olan her müslümana tabiî denir. Çoğulu tâbiûn’dur.

 Tâbiîn, sahabelerin ardından gelen ikinci önemli nesildir. Onlar, İslam medeniyetinin, ilim ve kültür mirasının yayılmasında büyük bir paya sahiptir. İslam Dininin daha sonraki nesillere öğretilmesinde çok büyük ve önemli görevler yerine getirmişlerdir. Onlar, sahabe efendilerimizden ilim, ahlak ve feyz almış ve aldıkları bu ışığı tüm dünyaya yaymışlardır.

2.    Tâbiîn'in Hadis Öğrenimine Verdikleri Önem

İslami ilimlerin çoğu tâbiîn devrinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunun başlıca sebepleri şunlardır:

  • Tâbiîin, küçük yaştan itibaren öğrenme arzusuna sahip olmaları,
  • Peygamberin dizi dibinde yetişmiş sahabe gibi imanlı ve üstün yetenekli, fazilet sahibi bir öğretici kadroya öğrencilik et­meleri,
  • İslam Dininin kaynağı olması itibariyle hadis ilminin değerinin de iyice anlaşılmış olması ve bu ilme duyulan ihtiyaç.

Tüm bu hususlar tâbiîn büyük bir arzuyla hadis öğrenmeye sevk etmiştir.

3.    Tâbiîn'in Yetiştiren Bazı İlim Merkezleri

Hazreti Peygamber döneminde başlayan fetihler onun vefatından sonra da devam etmiştir. Özellikle râşid halîfeler devrinde, İslam coğrafyası sü­ratle genişlemiş, böylece İslam devletinin sınırları İspanya’dan Çin'e kadar uzanmıştı.

Sahabeden bazıları fethedilen bu yeni yerlere yerleşmiştir. Sahabîlerin yerleşmiş oldukları şehir ve kasabalar, kısa bir zamanda birer ilim merkezi haline gelmişlerdir. Bunun sebebi de, Hazreti Peygamberin dizi dibinde yetişmiş, Kur'an, Sünnet ve Fıkıh bilgisine sahip sahabîlerin etrafında, onlardan bu bilgileri almak isteyen bir öğrenci halkasının bulunmasıdır. Öğretmeni sahabi, öğrencileri tâbiîn olan bu ilim merkezlerinde, hadis ve diğer islamî ilimlerin temelleri atılmıştır.

Meşhur tâbiîn, işte bu ilim merkezlerinde yetişmişlerdir. Bu ilim merkezlerinden bazıları şunlardır: Medîne, Mekke, Kûfe, Basra, Şam ve Mısır.

İslam ve İhsan

SAHABE NEDİR?

Sahabe Nedir?

HADİS NEDİR?

Hadis Nedir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.