En Güzel Salavatlar

Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir? Salavat getirmenin fazileti nedir? Peygamberimizin (s.a.v) öğrettiği salavat hangisidir? Allah dostlarının sürekli okudukları, tavsiye ettikleri en etkili, tesirli ve en güzel salavatlar hangileridir? Okunması tavsiye edilen en güzel salavatlar...

Salavât, salât kelimesinin çoğuludur. Peygamber Efendimizin -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ismi zikredildiğinde yapılan duâ demektir.

Âyet-i kerimede buyrulur:

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

“Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir.” (Tirmizî, Vitr, 21/484)

Sizler için hazırladıklarımız:

BENZER SALAVATLAR

ALLAH DOSTLARININ OKUDUĞU DİĞER SALAVATLAR

İslam ve İhsan

SALAVAT NEDİR, NASIL GETİRİLİR?

Salavat Nedir, Nasıl Getirilir?

SALÂVAT-I ŞERİFELERDEN SEÇMELER

Salâvat-ı Şerifelerden Seçmeler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • ALLAHümme Salii ala Muhammed ve Ali Muhammed

    Bismillahirrahmanirrahim ... Ey Allahım senin külli iradenle ve sonsuz kudretinle tahakkuk eden nurani aslın şeceresi rahmaniyet kabzasının parlaması insan mahlûklarının en faziletlisi cismani suretlerin en şereflisi rabbani sırların madeni seçilmiş ilimlerin hazineleri kapalı kapıları açan geçmişi büsbütün sonlandıran hakka hakikat ile destek olan mahlukları senin dosdoğru yoluna davet eden senin nezdinde temsilci olanların ve senin nezdinde görevli olanların en büyüğü kutsal davamızın önderi olanların ve ebedi saadetin kılavuzu olanların en büyüğü sana teslim olanların ve sana sadık olanların en büyüğü sana itaat edenlerin ve sana ibadet edenlerin en büyüğü ubudiyet mertebelerinin en üstününün sahibi alemlere rahmet olarak gönderdiğin efendimiz muhammede ve onun hamd sancağı altında toplayacağı peygamberlere senin ilminde bulunanların ezelden ebede kadar maksimum tahakkuk edebileceklerine denk olacak miktarınca ve senin varlığının devamı süresince salat ve selam ediver ...

    Bismillahirrahmanirrahim ... Ey Allahım senin külli iradenle ve sonsuz kudretinle tahakkuk eden mahlûkatın efendisine mahlukların ortaya çıkmalarında vesile olan ve rabbani rahmetin kullara ulaştırılmalarında vesile olan mahlukatın efendisine bütün anlayışların ve bütün manaların merkezlerini kuşatmış senin bütün isimlerinin ve bütün sıfatlarının hakikatlerine erişmiş olan çok değerli yakuta insanlarla ilgili şimdiye kadar ortaya çıkmış ve şimdiden sonrada ortaya çıkacak her şeyin aydınlatıcısı olan çok büyük nuruna zatına yönelen bütün kalpleri doldurup rahmete kandıracak kadar bolca feyizlerle ve rahmet bulutlarıyla birlikte görülen çok parlak şimşeğe alemlerde bulunan bütün mekanları kuşatıcı olan bütün kainatı kendisiyle doldurduğun çok parlak nuruna senin nezdinde temsilci olanların ve senin nezdinde görevli olanların efendisine kutsal davamızın önderi olanların ve dosdoğru yoluna davet edenlerin efendisine rabbani bilgilere sahip olanların ve islam dinini dosdoğru açıklayanların efendisine sana teslim olanların ve sana sadık olanların efendisine sana itaat edenlerin ve sana ibadet edenlerin efendisine senin çok özel tasarımın olmasından dolayı çok yüksek konumda olan bütün hakikatlerin bütün ilimlerin ve bütün marifetlerin bütün sırların ve bütün feyizlerin zirvelerinin kendisinden ortaya çıktığı mahlukatın efendisine bütün marifetlerin bütün peygamberlere ve bütün salih kullara akıtılan manevi ilimlerin kendisinden fışkırdığı çok büyük pınarına senin memnuniyetini kazanmak için geçilmesi gereken maksimum güzel ve dosdoğru yoluna zatının her yönden tecelligahı olması sonucunda ortaya çıkan mahlukatın efendisine bütün sırları bütün ilimleri ve bütün marifetleri senin zatına sıfatlarına isimlerine ve fiillerine ait olan bütün tecellileri bütün feyizleri ve bütün fetihleri kendisinde toplamış olmasından dolayı çok büyük hazineye muhammedi hakikati yaratmayı dilediğinde her yönden zatına yönelen tecelligaha uluhiyet sırrının tılsımlı nurunun kuşatmasının maddi alemdeki suretine ve zuhuruna mazhar olarak bilinmeyen ve zikredilmeyen büyüklerin en büyüğü olan zatının bilinmeyi ve zikredilmeyi dilemesiyle ortaya çıkan çok güçlü muhabbet nuruna ve onunda hamd sancağı altında toplayacağı peygamberlere senin ilminde bulunanların ezelden ebede kadar maksimum tahakkuk edebileceklerine denk olacak miktarınca salat ve selam ediver ...

    Ey Allahım ezelden ebede kadar mahlukların hareketlerini her ettiklerinde senin ilminde bulunan mahlukların dillerinde peygamberlere ezelden ebede kadar mahlukların hareketlerini her ettiklerinde senin ilminde bulunan mahlukların dillerinde senin ilminde bulunanların ezelden ebede kadar maksimum tahakkuk edebileceklerine denk olacak miktarınca ve senin varlığının devamı süresince salat ve selam ediver ...

    Çok güzel tüm salavatlar var.

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.