Ölüm, Kıyamet ve Ölüm Ötesi Hayat

Ahirete hazırlık için neler yapmalıyız? Ahirete iman nedir, neden gereklidir? Ahirete iman etmenin faydaları nelerdir? Öldükten sonra mezarda bizi neler bekliyor? Kabir azabı var mıdır? Kabirde neler olacak? Kabirde sorulacak sorular nelerdir? Ölünün arkasından yapılan yanlışlar neler? Kıyametin büyük ve küçük alametleri nelerdir? Kıyamet nasıl kopacak? Cehennem nedir, özellikleri nelerdir? Cehennem nedir, özellikleri nelerdir? Cennet ve Cehennem’e kimler girecek? Cehennem ve Cennetlikler kimlerdir? Cennet’te neler var? Cehennem azabı nasıl olacak? Ahiret hayatının aşamaları nelerdir? Ayet ve hadislerle ölüm, kıyamet ve ölüm ötesi hayat.

Kıyamet ve ahiret, ölüm ve ölüm ötesi hayatla ilgili en çok merak edilenleri başlıklara tıklayarak okuyabilirsiniz.

EBEDİYET YOLCULUĞU

Her Canlı Ölümü Tadacaktır

Ölümü Güzelleştirmeye Çalışmak

Herkesin Ölümü Kendi Renginde Olacaktır

Müslüman Olarak Can Verebilmek

Herkes Endişede

O Gün Ne Hâlde Olacağız?

AHİRETE ÎMAN

Ahiretin Yanında Dünya

Anı Sonsuza Tercih Etmek, Hangi Aklın Kârıdır?

Ahiret Azığı

Ahirete İmanın Faydaları

Cenâb-ı Hak, Kulunu Huzuruna Nasıl Davet Ediyor?

ÖLÜM

Tefekkür-i Mevt

Tek Başına Çıkılan, Dönüşü Olmayan Bir Yolculuk

Nasıl Yaşarsan Öyle Ölür, O Hâl Üzere Diriltilirsin

Son Nefeste Îman Selâmeti İçin

Vefât Etmek Üzere Olan Kişinin Yanında

Ölüm Ânı

Pişmanlık

Rûhun Yolculuğu

Bedenin Yolculuğu

KABİR HAYATI

Kabir Suâli

Kabir Azâbı

Kabir Azâbından Kurtulmak İçin

Kabir Nîmetleri

Kabirde Cesedi Çürümeyenler

Ölünün Ardından Yapılacak Ameller

 1. Techîz, Tekfîn ve Teşyî
 2. Borçlarını Ödemek
 3. Vasiyetlerini Yerine Getirmek
 4. Duâ ve İstiğfar
 5. Sadaka ve İnfak
 6. Kur’ân Okumak
 7. Tâziyede Bulunmak

Ölünün Ardından Yapılan Yanlışlar

Cenâzeyle Alâkalı Bazı Hurâfeler

Kabir ve Türbe Ziyaretlerinde Yapılan Yanlışlar

KIYÂMET

KIYÂMET ÂLÂMETLERİ

a) Küçük ve Orta Alâmetler

 1. Resûlullah Efendimiz’in Gönderilmesi
 2. Dînî İlimlerde Cehâletin Artması
 3. Fitnelerin ve Adam Öldürme Hâdiselerinin Çoğalması
 4. Ehil Olmayan Liyâkatsiz Kişilerin Söz Sahibi Olması
 5. Zamanın Hızlı Geçmesi
 6. Dünya Malının Çoğalması
 7. Selâmın Zayıflaması
 8. Resûlullah Efendimiz’in Haber Verdiği Diğer Bazı Kıyâmet Alâmetleri
 9. Öyle Bir Zaman Gelecek ki

b) Büyük Alâmetler

 1. Duhân
 2. Deccâl
 1. Dâbbetü’l-Arz
 2. Güneş’in Batıdan Doğması
 3. Hazret-i Îsâ -aleyhisselâm-’ın Nüzûlü
 4. Ye’cûc ve Me’cûc
 5. Doğuda,
 6. Batıda ve
 7. Arap Yarımadası’nda Yer Batması
 8. Yemen veya Hicaz’da Ateş Çıkması

KIYÂMETİN KOPMASI

Sûr’a Üflenmesi

ÂHİRET AHVÂLİ

Baʻs (Diriliş)

Kur’ân-ı Kerîm’de Diriliş Misalleri

Havz

Haşr ve Mahşer

Peygamber Efendimizin Şefaati

Semâ Ehlinin Yeryüzüne İnmesi

Cenâb-ı Hakk’ın Tecellî Etmesi

Hesapsız Cennet’e Girecek Olanlar

Hesapsız Cehennem’e Girecek Olanlar

Amel Defterlerinin Açılması

Hesap

Mîzan

Mü’minlerin, Amellerin ve Kur’ân’ın Şefaati

Sırat

Sırat’tan Sonraki Bekleyiş

Korku ve Hüzün Duymayanlar

CEHENNEM

Cehennem’in Dehşeti

Cehennem Azâbı

Helâk Edilmeyi İsterler

Cehennem’e Açılan Kapı: Zâhirî ve Bâtınî Haramlar

Cehennem’den Kurtulanlar

CENNET

Cennet’in Genişlik ve Güzelliği

Cennet Nîmetleri

Cennet’in Nehirleri

Hayal Ötesi İhtişam ve Mükemmellik

Cennet Nîmetlerinin Tâcı: Rızâ-yı İlâhî

Ru’yetullah: Cemâlullâhı Temâşâ Bayramı

Cennet’e Açılan Kapı: Zâhirî ve Bâtınî Farzlar

1. Zâhirî Farzlar

2. Bâtınî Farzlar

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Edebiyet Yolculuğu, Erkam Yayınları

 

İslam ve İhsan

AHİRET YOLCULARINA UYARILAR

Ahiret Yolcularına Uyarılar

AHİRET HAYATI VAR MIDIR?

Ahiret Hayatı Var mıdır?

AHİRETE HAZIRLIK NASIL OLMALI?

Ahirete Hazırlık Nasıl Olmalı?

AHİRETE İMAN NEDİR?

Ahirete İman Nedir?

AHİRETE İMANIN FAYDALARI

Ahirete İmanın Faydaları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.