Ahirete İmanın Faydaları

Ahirete imanın faydaları nelerdir? Ahirete inanmanın bireysel, toplumsal ve psikolojik faydaları kısaca...

İnsanın yaptıklarından hesaba çekileceği inancı, bilinci her şeyden önce, insanda sorumluluk duygusunu güçlendirir. Bu dünyada yaptıklarından muhakkak hesaba çekileceklerini bilen insanlar Allah’ın hoşnutluğunu kazanacak güzel ameller yapmak, kötülükten de uzak durmak isterler. Kur’an-ı Kerim’de:

“İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?”[1]buyrularak, sorumluluk duygusuna dikkat çekilmektedir.

AHİRETE İMAN ETMENİN FAYDALARI

Ahirete inanan insanlar, Allah’ın adaletinin eninde sonunda gerçekleşeceğine inandıklarından bu dünyada hakkını alamayanların, ahirette hakkını alacaklarını bilirler. Bu da insanlara bir ümit ışığı olur ve onları karamsarlıktan uzaklaştırır, acılarını hafifletir, karşılaştıkları bela ve sıkıntılara dayanma gücü verir.

Ahiret inancı kişiye hak ve görev bilincini de verir. Yaptıklarından hesaba çekileceğini bilen kimse kazancını doğru işler yapar. Başkasının hakkını yemez, hileye, aldatmaya ve rüşvete yaklaşmaz, görevini hakkıyla yapar ve gönlü huzurlu olur.

Ahirete inanmak, psikolojik yönden, rahatlık ve huzur verdiği için inançlı kimse kendisiyle ve toplumla da barışıktır. Ahirete inanan kişi, ölümü hayatın bir başka şart ve yerde devamı, sonsuz hayatın başlangıcı olarak gördüğünden, ölümden korkmaz, ölümü Allah’a kavuşmak olarak görür. Bu da onu ümitvâr yapar. Daima ümit ve korku (havf ve reca) arasında yaşadığından iyiliklere meyletme, kötülüklerden uzaklaşma gayreti içinde olur.

Dipnot:

[1] Kıyame Sûresi, 36. ayet

Kaynak: İslam İlmihai 1, TDV Yayınları

İslam ve İhsan

AHİRETE İMAN NEDİR?

Ahirete İman Nedir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.