Neden Hamd Ederiz?

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz bütün sözlerine nasıl başlardı? Allah’a neden hamd ederiz? Hamdin ve şükrün fazileti nedir? Allah’a hamd ve şükür hakkında şunları bilin...

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz bütün sözlerine, hamd ederek başlamıştır. Biz de Allah’a çokça hamd etmeliyiz, hamd etmek bütün ibâdetlerin sırrıdır. Cenâb-ı Hak hamd edenleri yerde gökte metheder. İbâdetlerin hepsinde hamd vardır, cennete gireceklerin başında da “Hammâdûn” yani Allah’a çok hamd edenler olacaktır.

Allah’a hamd etmek, sözle olur, dille yapılır, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (Elhamdülillahi rab­bil âlemîn) diyerek olur. Duâların da en büyüğü ve efdali اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ’dir. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz “Duâların en üstünü Allah’a hamd etmektir.” buyurmuş. Yine hamd kalb ile yapılır. Kalbin Allah’ı anması onun zikriyle meşgul olması, Allah’ın nûru ile nûrlanması, Allah sevgisiyle dolması, kalbin hamd etmesidir.

Kalb zikir ve nûr ile hamd ederse, bütün sa­dır da bu hamde iştirak eder, rûh ve sır da hamde katılır ve sadır nûrlanır. Bundan başka bütün beden uzuvlarıyla da hamd yapılır.

Kalbden ve lisandan gelen hamd nûru ile bütün beden uzuvları nûrlanırsa, onlar da hamde iştirak ederler, akıl hamd eder, fikreder, tefekkür eder, iç ve dış bütün âzâlar Allah’a hamd eder. Bütün hamd Allah’a âittir.

Allah’a her zaman ve her halde çok hamd etmek mü’minin vazifesidir.

Hamd Allah Teâlâ’yı övmek, şükür de O’na teşekkür etmektir. Allah’a çok şükretmek bütün şekilleriyle ibâdettir. Allah’ın verdiği sayısız nîmetlerden dolayı Hâlık-ı zü’l-celâle teşekkür etmek her insanın vazifesidir.

NEDEN HAMD EDERİZ?

Hamd; mü’min için büyük bir ibâdettir. “Tövbekarlar, ibâdet edenler, hamdedenler…” (Tevbe Suresi, 112) âyetiyle mü’minler hamd ve ibâdet vasıflarıyla medholunup müjdelenmişlerdir.

Allah’a şükür de hem lisan hem kalb hem de bütün beden ile olur. Ayrıca mal ile de şükürde bulunmak şarttır.

Maldan tasadduk ederek şükretmek lâzımdır. Şükür nîmeti artırır.

Hazret-i Peygamber Efendimiz, şükretmek için uzun uzun namaz kılmış, rükû ve secdeler yapmış, kendinden geçmiş de rûhunu teslim etmiş sanmışlar, “Ben de Rabbime şükreden bir kul olmak istiyorum.” buyurmuşlardır. Onun için ibâdetlere devamlı olmalı ve Allah’a şükürden geri kalmamalıdır.

HAMDİN VE ŞÜKRÜN FAZİLETİ NEDİR?

Buna dair şöyle bir kıssa vardır:

Geçmiş peygamberlerden birine Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuş:

Filan yerdeki kuluma söyle ki, ömrünün yarısında zenginlik vereceğim, yarısında da fakirlik vereceğim, böyle takdir ettim. Yalnız önce veya sonra olmasını kulumun arzusuna bıraktım, ona sor, hangisini önce vereyim? Fakirliği mi? Zenginliği mi?

O kimse de zevcesine sordu, “Hangisini önce isteyelim?” dedi, zevcesi “Önce zenginliği isteyelim!” dedi. O zât da “Hayır, önce fakirliği isteyelim, gençliğimizde nasıl olsa katlanırız, fakat ihtiyarlığımızda fakirliğe katlanamayız, o zaman zenginlik daha iyi olur.” dedi. Allah’a değil de, zenginliğe güvendi.

Zevcesi ise, “Biz önce zenginlik isteyelim, bir şartla ki; mâdem zengin yaşayacağız, biz de zenginliğimizden bütün yoksullara, yediğimizden yedirelim, giydiğimizden giydirelim, herkesi faydalandıralım. Bu şekilde şükrederek zenginliği önce yaşayalım.” dedi.

Bunun üzerine zevcesinin şartıyla önce zen­ginliği istemeye karar verdiler.

Zenginliklerinden hep yedirip içirdiler, tasadduk ettiler, herkesi faydalandırdılar, fukaranın gönlünü hoş ettiler, muhtaçları sevindirdiler.

Bundan Cenâb-ı Hak da çok hoşnut ve râzı oldu, vaktâki zenginlik bitti, fakirlik başlayacağı zaman geldi, Allah Teâlâ şöyle ferman etti:

Mâdem bu kulum nîmetlerimden herkesi faydalandırdı, yoksullarımın gönlünü hoş etti, ben de onlar hakkındaki fakirlik hükmünü tebdil ettim, ömürlerinin hepsine zenginlikle hükmettim, fakirliği kaldırdım, artık onlara fakirlik yoktur, dedi.

İşte şükretmek ve mal ile şükür, nîmeti böyle artırır.

Cenâb-ı Hak buyurmuştur ki:

“Yalnız Allah’a ibâdet ediyorsanız, O’na şükredin.” (Nahl Suresi, 114)

Demek ki Allah’a ibâdet edebilmiş olmak için, şükretmek şarttır, şükürsüz ibâdet ol­maz.

Cenâb-ı Hak cümlemizi hakkıyla şükretmeye muvaffak kılsın. Âmîn! (Mahmud Sâmî Ramazanoğlu, Bayram Sohbetleri, s. 11.)

İslam ve İhsan

ALLAH’A HAMD ETMENİN VE ALLAH’I TESBİH ETMENİN MÜKAFATI

Allah’a Hamd Etmenin ve Allah’ı Tesbih Etmenin Mükafatı

HAMD VE ŞÜKÜR İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Hamd ve Şükür ile İlgili Örnekler

ALLAH’A HAMD VE ŞÜKRETMEK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Allah’a Hamd ve Şükretmek ile İlgili Ayet ve Hadisler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.