VİDEOLAR

Hacca Giderken Helallik Almak Şart mı?

Hacca giderken veyahut gitmeden helallik almak şart mıdır? Neden helallik istenir ve helallik almak neden önemlidir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İş veya Mal Ortaklığında, Diğer Ortakların Rızası Olmadan Tasarrufta Bulunmak Caiz mi?

İş veya mal ortaklığında, bir ortağın diğer ortakların izni olmaksızın tek başına tasarrufta bulunması caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam’da Sünnet Olmak Farz mıdır?

Sünnet (Hitan) ne demektir? İslamiyet’te sünnet olmanın hükmü nedir? İslam’da erkeğin sünnet olması farz mıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İkindiden Sonra Kerahet Vakti Neden Uyunmaz?

Kerahet vakti uyumanın hükmü nedir? İkindi namazından sonra kerahet vaktinde neden uyunmaz? Güneş batarken kerahet vaktinde uyumamanın hikmeti nedir? Dr. Ahmet

Tasavvufta Sohbetin Önemi Nedir?

Tasavvufta sohbetin önemi nedir? Sahabeye neden sahabi denir? Salihlerle beraber olmanın fazileti nedir? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi açıklıyor.

Köpek Beslenen Evde Namaz Kılınır mı?

Köpek beslemenin hükmü nedir? Köpek beslenen evde namaz kılınır mı? Köpek olan eve melek girer mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Allah’a Yakın Olanların Özellikleri Nelerdir?

Allah Teala’ya yakın olanların vasıfları nelerdir? Müslümanlar nasıl kurtulur? İnsanı Allah’a yaklaştıran ameller nelerdir? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi anlatıy

Abdestsiz Olarak Kurban Kesilebilir mi?

Kurban keserken abdestli olmak gerekir mi? Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Kadınların Kurban Kesmesi Caiz midir?

Kadının kurban kesmesi caiz midir? Kadınlar kurban kesebilir mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Kürtaj Yaptırmanın Kefareti Nedir?

Kürtaj yaptırmanın günahı var mıdır? İslam hukukunda çocuk (cenin) düşürmenin, kürtaj yaptırmanın kefareti nedir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.