VİDEOLAR

Vitir Namazının Hükmü Nedir?

Vitir namazını kılmanın hükmü nedir? Vitir namazı, yatsı namazından ayrı, farklı bir namaz mıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın Kahramanlığı

Abdullah Sert Hocaefendi, 1768-1770 seneleri arasında vuku bulan Osmanlı-Rus Savaşı Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın kahramanlığını anlatıyor.

"Gafletin Getirdiği Sarhoşluk, İçkinin Getirdiğinden Daha Beterdir"

Gaflet nedir? Gafletin Müslüman üzerindeki etkileri nelerdir?

Zekat Taksitle Verilir mi?

“Fakirin durumunu düşünerek, zekatımı taksitler halinde verebilir miyim?” Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Hükümdar ve Azrail Kıssası

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Vehb bin Münebbih’in (r.a.) rivayet ettiği “Mümin kul, hükümdar ve Azrail Aleyhisselam kıssası”nı anlatıyor.

Lokman Aleyhisselam’ın Hayatından İbretler ve Hikmetler

Kısaca Lokman Aleyhisselam kimdir? Lokman Aleyhisselam peygamber midir? Lokman Aleyhisselam’ın hayatından alınacak ibretler ve hikmetler nelerdir? Osman Nuri To

Borcun Geç Ödenmesi Durumunda Oluşan Zarar İstenebilir mi?

Borcun geç ödenmesi durumunda, oluşan zararı istemek haram mıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Peygamber Efendimiz’in Gönlünde Ne Vardı?

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in gönlünde ne vardı? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Peygamberimizin (s.a.v.) gönlündekilerini anlatıyor.

Alacaklı Alacağını Zekata Sayabilir mi?

Alacaklı kimse alacağını almayıp zekata sayabilir mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Kur’an-ı Kerim’in Vefa Çağrısı

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Ruhul Beyan sohbetlerinde Kur’an-ı Kerim’in vefa çağrısını ve ahde vefa ile ilgili ayetleri açıklıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.