VİDEOLAR

Zekat Parasıyla Su Kuyusu Açtırılabilir mi?

Zekatı kimler verir, kimler alır? Zekat parası ile Afrika'da su kuyusu açtırabilir miyiz? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Doğru Tesettür Nasıl Olmalı?

Tesettürden gaye nedir? Her örtü tesettür sayılır mı? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Nişan, Düğün vs. Yerlere Gitmek Caiz midir?

Söz, nişan, düğün vs. yerlere gitmek caiz midir? Nişan ve düğün gibi yerlere gitmenin hükmü nedir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Iskat-ı Salat Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Iskat-ı salat nedir? Iskat-ı salat (namaz borcunu düşürme) nasıl hesaplanır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Vesveseler Neden Olur?

Vesvese neden gelir, nasıl geçer? “Aklıma İslam ile ilgili vesveseler geliyor. İmanın tadını alamadım ve huzur bulamadım ne yapmalıyım?” Dr. Ahmet Hamdi Yıldırı

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 15 Ağustos 2022 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin bâtınî farz ve haramlardan bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV'de yayınlanan 15 Ağustos 2022 tarihli sohbeti...

Yağmur Üzerine Tefekkür

Allah'ın en güzel nimetlerinden biri olan "yağmur" üzerine tefekkür.

Şu 5 Kişi ile Arkadaşlık Etme

Şu 5 çeşit insanla arkadaş olmaktan sakın.

Herkes Kendi Ateşini Götürür

Abdullah Sert Hocaefendi, Halife Harun Reşit ile Behlül Dânâ Hz. arasında geçen cehennem ateşi konuşmasını naklediyor.

İslam’a Göre Evlilik Görüşmesi Nasıl Olmalı?

Evlilik amaçlı üçüncü kişi olmadan kafede görüşmek caiz midir? İslam’a göre evlilik görüşmesi nasıl yapılmalıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.