Tarihte Kasım Ayı

Tarihte kasım ayında neler oldu? Kasım ayındaki önemli gün ve haftalar nelerdir? Bu ay ne oldu?

Kasım ayındaki önemli olaylar ve gelişmeler…

TARİHTE BU AY

1 Kasım 2021 Pazartesi/ 26 Rebîülevvel 1443- 623 yıl süren Osmanlı Saltanatı’nın Kaldırılması (1922)/ Latin Alfabesine Geçiş (1928)/ Yahya Kemal Beyatlı’nın Vefatı (1958)

2 Kasım Salı/ 27 Rebîülevvel- Rusya’nın Osmanlı’ya Savaş İlanı (1914)/ İttihatçıların Türkiye’den Kaçışı (1918)/ İlk Radyo Naklen Yayınının ABD’de Gerçekleşmesi (1920)

3 Kasım Çarşamba/ 28 Rebîülevvel- Hz. Ömer’in Şehâdeti (644)/ Tanzimat’ın İlanı (1839)

4 Kasım Perşembe/ 29 Rebîülevvel- Sofya’nın Fethi (1388)/ Haydarpaşa Tren Garı’nın Açılışı (1909)

5 Kasım Cuma/ 30 Rebîülevvel- Sultan Melikşah’ın Vefâtı (1092)/ Osmanlı Ordusu’nun Musul’a Girmesi (1638)/ Selânik’in Kaybı (1912)/ Fransızların Gaziantep İşgali (1919)

6 Kasım Cumartesi/ 1 Rebîülâhir- Kâtip Çelebi’nin Vefâtı (1658)/ GAP’ın Kuruluşu (1989)

7 Kasım Pazar/ 2 Rebîülâhir- Divan Edebiyatı Şâiri Bâkî’nin Vefatı (1600)/ Rusya’da Bolşevik İhtilâli (1917) /Hızır Günlerinin Sonu

8 Kasım Pazartesi/ 3 Rebîülâhir- Uzun Mehmed’in İlk Maden Kömürünü Bulması (1829)/ Kasım (Kış) Günlerinin Başlangıcı

9 Kasım Salı/ 4 Rebîülâhir- Molla Câmî’nin Vefatı (1492)/ Erzurum Müdâfaası (1877)/ Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Yürürlüğe Girmesi (1936)/ 12 Eylül Anayasası’nın Yürürlüğe Girmesi (1982)

10 Kasım Çarşamba/ 5 Rebîülâhir- I. Varna Meydan Savaşı (1444)/ M. Kemal Atatürk’ün Vefatı (1938)/ Osman Yüksel Serdengeçti’nin Vefatı (1983)

11 Kasım Perşembe/ 6 Rebîülâhir- I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi (1918)/ FKÖ Lideri Yaser Arafat’ın Vefatı (2004)

12 Kasım Cuma/ 7 Rebîülâhir- Plevne Müdafaası (1887)/ Düzce Depremi (1999)/ Haydar Aliyev’in Vefatı (2003)

13 Kasım Cumartesi/ 8 Rebîülâhir- İstanbul’un İtilaf Devletleri Tarafından İşgali (1918)/ Tekirdağ’ın Kurtuluşu (1922)/ Mehmed Zâhid Kotku Efendi’nin Vefatı (1980)

14 Kasım Pazar/ 9 Rebîülâhir- I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Tarafından Cihâd-ı Ekber İlan Edilmesi (1914)

15 Kasım Pazartesi/ 10 Rebîülâhir- ODTÜ’nün Kuruluşu (1956)/ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İlanı (1983)/ Bağımsız Filistin Devleti’nin Kurulması (1988)

16 Kasım Salı/ 11 Rebîülâhir- Muhyiddin İbn-i Arabî Hazretleri’nin Vefâtı (1240)/ UNESCO’nun Kuruluşu (1945)

17 Kasım Çarşamba/ 12 Rebîülâhir- Osmanlı Padişahı IV. Mustafa’nın Vefatı (1808)/ Süveyş Kanalı’nın Açılması (1869)/ Son Osmanlı Padişahı Vahdeddin’in Sınır Dışı Edilmesi (1922)

18 Kasım Perşembe/ 13 Rebîülâhir- Kanije Müdafaası (1601)/ Deniz Harb Okulu’nun Kurulması (1773)/ İstanbul’da Kolera Salgını’nın Başlaması (1912)

19 Kasım Cuma/ 14 Rebîülâhir- Abdülmecid Efendi’nin Hilafet Makamına Getirilmesi (1922)/ İstanbul Radyosu’nun Hizmete Girişi (1949) İlk Yüksek İslâm Enstitüsü’nün İstanbul’da Açılması (1959)

20 Kasım Cumartesi/ 15 Rebîülâhir- Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Kabul Edilmesi (1989)

21 Kasım Pazar/ 16 Rebîülâhir- Sultan I. Ahmed’in Vefatı (1617)/ Mahmut Celâleddin Ökten’in Vefâtı (1961)

22 Kasım Pazartesi/ 17 Rebîülâhir- Hz. Fâtıma Annemizin Vefatı (632)/ Monarşinin İspanya’ya Yeniden Gelmesi (1975)

23 Kasım Salı/ 18 Rebîülâhir- Midilli Adası’nın Fethi (1462)/ Fahreddin Paşa’nın Vefâtı (1948)/ Başkan J. F. Kennedy’nin Öldürülmesi (1963)

24 Kasım Çarşamba/ 19 Rebîülâhir- Öğretmenler Günü/ Sultan Alparslan’ın Vefâtı (1072)

25 Kasım Perşembe/ 20 Rebîülâhir- Orhun Kitâbelerinin Okunması (1893) / Sütçü İmam’ın Şehâdeti (1922)

26 Kasım Cuma/ 21 Rebîülâhir- Lakap ve Unvanların Kaldırılması (1934)/ Türkiye’nin Kore Savaşı’na Katılması (1950)

27 Kasım Cumartesi/ 22 Rebîülâhir- Selimiye Câmii’nin Açılışı (1575)/ Abdülhakîm Arvasî’nin Vefâtı (1943)/ Konyalı Mehmed Vehbi Efendi’nin Vefatı (1949)/ İlk Rü’yet-i Hilâl Konferansı İstanbul’da Yapıldı (1978)

28 Kasım Pazar/ 23 Rebîülâhir- Kânûnî’nin Bağdat’ı Fethi (1534)/ Şapka Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesi (1925)/ Türkiye’de İlk Nüfus Sayımının Yapılması (1927)

29 Kasım Pazartesi/ 24 Rebîülâhir- Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi’nin Vefatı (1846)/ BM’nin İsrail Devleti’nin Kurulmasını Kararlaştırması (1947)/ M. Âsım Köksal’ın Vefâtı (1993)

30 Kasım Salı/ 25 Rebîülâhir- Tekke ve Zâviyelerin Kapatılmasına Dair Kanunun Kabul Edilmesi (1925)

Kaynak: Mahinur Aydın, Şebnem Dergisi, Kasım-2021, Sayı: 201

İslam ve İhsan

TARİHTE BU AY NELER OLDU?

Tarihte Bu Ay Neler Oldu?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Böyle bir çalışma yaptığınız için çok teşekkür ediyorum, Allhu Teala sizlerden razı olsun.

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.