Tarihte Bu Ay Neler Oldu?

Tarihte bu ay neler oldu? İşte tarihte bu ay gerçekleşen hadiseler...

Ekim ayındaki önemli hadiseler ve gelişmeler.... Bu ay ne oldu?

TARİHTE BU AY

1 Ekim 2020 Perşembe/ 14 Safer 1442- Câmiler ve Din Görevlileri Haftası (1-7 Ekim)

2 Ekim Cuma/ 15 Safer- Selahaddîn-i Eyyûbî’nin Kudüs’ü Fethetmesi (1187)/ Zâbıta Teşkilâtının Kurulması (1826)

3 Ekim Cumartesi/ 16 Safer- İmam Tirmizî’nin Vefâtı (892)/ Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın Sadrazam Olması (1716)/ T.C. Merkez Bankası Kurulması (1931)/ Doğu ve Batı Almanya’nın Birleşmesi (1990)

4 Ekim Pazar/ 17 Safer- Kırım Savaşı’nın Başlaması (1853)/ Medenî Kanun’un Yürürlüğe Girmesi (1926)

5 Ekim Pazartesi/ 18 Safer- Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyine Üye Seçilmesi (1953)

6 Ekim Salı/ 19 Safer- Kâtip Çelebi’nin Vefâtı (1657)/ İstanbul’un Kurtuluşu (1923)

7 Ekim Çarşamba/ 20 Safer- İnebahtı Deniz Zaferi (1571)/ Resmî Gazete’nin Yayın Hayatına Girmesi (1920)/ İlk Türk Otomobiline Anadol İsmi Verilmesi (1966)

8 Ekim Perşembe/ 21 Safer- İlk Sendika ve Grev Yasağının Getirilmesi (1908)/ I. Balkan Harbi’nin Başlaması (1912)/ Pakistan Depremi’nde 75.000 Kişinin Vefatı (2005)

9 Ekim Cuma/ 22 Safer- Yanya Kalesi’nin Fethi (1431)/ İmam Tirmizî’nin Vefatı (892)

10 Ekim Cumartesi/ 23 Safer- Milâdî Takvimle Kerbelâ Hâdisesi ve Hazret-i Hüseyin’in Şehâdeti (680)

11 Ekim Pazar/ 24 Safer- Mudanya Mütârekesi’nin İmzalanması (1922)/ Kıyafet Kanunu’nun Kabulü (1926)

12 Ekim Pazartesi/ 25 Safer- Kristof Kolomb’un Amerika’yı Keşfi (1492)/ Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın Şehâdeti (1579)/ Ömer Nasûhî Bilmen’in Vefâtı (1971)

13 Ekim Salı/ 26 Safer- Ankara’nın Başkent Oluşu (1923)

14 Ekim Çarşamba/ 27 Safer- Nizâmülmülk’ün Şehâdeti (1092)/ Yassıada Muhâkemelerinin Başlaması (1960)

15 Ekim Perşembe/ 28 Safer- Süleymaniye Câmii ve Külliyesi’nin Açılması (1557)/ Uluslararası Af Örgütü’nün Kurulması (1961)

16 Ekim Cuma/ 29 Safer- Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin Vefâtı (1628)

17 Ekim Cumartesi/ 30 Safer- İkinci Kosova Savaşı (1448)/ İlk Türk Tugayı’nın Kore’ye Çıkması (1950)

18 Ekim Pazar/ 1 Rebîülevvel- İmâm Süyûtî’nin Vefâtı (1505)/ Edison’un Ölümü (1931)/ Azerbaycan’ın İstiklâli (1991)

19 Ekim Pazartesi/ 2 Rebîülevvel- Ankara Tıp Fakültesi’nin Açılması (1925)/ Aliya İzzetbegoviç’in Vefâtı (2003)

20 Ekim Salı/ 3 Rebîülevvel- İkinci Varna Zaferi (1773)

21 Ekim Çarşamba/ 4 Rebîülevvel- İlk Özel Siyâsî Gazete Olan Tercümân-ı Ahvâl Gazetesi’nin Neşredilmeye Başlaması (1860)/ Hasan Nail Canat’ın Vefatı (2004)

22 Ekim Perşembe/ 5 Rebîülevvel- Tebük Seferi (630)/ Kanije Kalesi’nin Fethi (1600)/ Fotokopinin Îcâdı (1938)

23 Ekim Cuma/ 6 Rebîülevvel- PTT’nin Kurulması (1840)/ Kırım Savaşı’nın Başlaması (1853)

24 Ekim Cumartesi/ 7 Rebîülevvel- Birleşmiş Milletler’in Kurulması (1945)

25 Ekim Pazar/ 8 Rebîülevvel- Türkiye’de Son İdam Cezasının İnfazı (1984)

26 Ekim Pazartesi/ 9 Rebîülevvel- Fâtih Sultan Mehmed’in Trabzon’u Fethi (1461)/ Birinci Haçova Savaşı (1596)

27 Ekim Salı/ 10 Rebîülevvel- Uluğ Bey’in Vefâtı (1449)/ Balkan Mîsâkı’nın Kabulü (1932)

28 Ekim Çarşamba/ 11 Rebîülevvel- Mevlid Kandili/Türkiye’de İlk Nüfus Sayımının Yapılması (1927/13.648.270 kişi)

29 Ekim Perşembe/ 12 Rebîülevvel- Cumhûriyet’in Îlânı (1923)/ Marmaray’ın Hizmete Başlaması (2013)

30 Ekim Cuma/ 13 Rebîülevvel- Dîvân Şâiri Nedim’in Vefâtı (1730)/ Mondros Mütârekesi’nin İmzalanması (1918)/ 15 Temmuz Şehitler (Boğaz) Köprüsü’nün Açılışı (1973)

31 Ekim Cumartesi/ 14 Rebîülevvel- Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’nın Vefâtı (1661)/ Sütçü İmam’ın Kahramanmaraş’taki Sivil Direnişi Başlatması (1919)

Kaynak: Mahinur Aydın, Şebnem Dergisi, Sayı: 188

GÜN VE AY İSİMLERİ NEREDEN GELMİŞTİR?

Gün ve Ay İsimleri Nereden Gelmiştir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.