Kıssâlar

İmam Malik’ten Halife Mansur’a Uyarılar!

Halife Mansur, İmam Malik’i ziyaretinde, ona neler sordu? İmam Mâlik Hazretleri ile Halife Ebû Câfer Mansur arasında geçen ilmî müzâkere ve İmam Mâlik’in Halife

İmam Ebu Hanife Kadılık Teklifini Neden Kabul Etmedi?

İmam Ebû Hanîfe, Halîfe Ebû Câfer Mansur’un kadılık teklifini neden reddetti? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri’nin kadılık teklifini kabul etmemesinin sebebi…

İmam Ebu Hanife ve Sarhoş Komşusunun İbretlik Hikayesi

"İmâm-ı Âzam" (büyük imam) olarak bilinen Ebu Hanife Hazretleri’nin gaflete düşmüş, sarhoş komşusu ile imtihanı...

İdarecinin Halka Tesiri

İdareci halka nasıl etki eder? Ahmed Cevdet Paşa’nın anlatımına göre idarecilerin halka etkilerine örnekler...

Sütçü Kızın Hikayesi

Allah’tan bir şey gizlemek mümkün mü?.. Mü’minlerin emîri Hz. Ömer’in (r.a.) oğluna eş olarak aldığı sütçü kızın hikayesi.

Hangi Amelinle Bu Mertebeye Ulaştın?

Aşk ile Hakk’a yürüyenlerden Pertevniyâl Vâlide Sultan’ın Allah katında yüksek bir mertebeye yükselmesine vesile olduğu rivayet edilen amel.

Kadının Hikmetli Sözlerinden İbret Alan Hak Dostu

İmtihana duçar olan İsrâiloğulları’ndan bir alime ziyarete gelen kadının hikmet dolu sözleri. Hak dostu Muhammed bin Kâ‘b el-Kurazî Hazretleri anlatıyor.

Ramazan Bayramı Sabahında Gerçekleşen Mûcize

Çanakkale muharebelerinde bir Ramazan Bayramı sabahında meydana gelen mûcize...

Bizi Türkler Kurtardı

Türkiye-Azerbaycan bir millet, iki devlettir. Tarih boyunca dayanışma içerisinde bulunmuşlardır. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Şimdi kardeşimizin acısını, y

Halifenin Deprem Bölgelerine Gönderdiği Ferman

Ömer bin Abdülazîz -rahmetullâhi aleyh-’in hilâfeti zamanında meydana gelen deprem ve halifenin vilayetlere gönderdiği ferman...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.