Kıssâlar

Hz. Ömer’in Ordularına 3 Tavsiyesi

Hz. Ömer (r.a) Azerbaycan ve Dağıstan’a gönderdiği ordularına hangi tavsiyelerde bulunuyor?

Bu Duâ Hazret-i Ömer’in Çok Hoşuna Gitti

Bir gencin ettiği duayı duyan Hz. Ömer'in tepkisi ne oldu? Genç duada ne istiyordu? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi anlatıyor...

Gurbette Tesettüre Kavuşmak

Kore'ye giden bir gencin orada yaşadığı ibretlik hadiseler ve tesettür ile tanışma hikayesi...

Mute Savaşı'ndan Ümmete Hisseler

Müslümanların hayatılarına nadide birer örnek alması gereken çetin, zorlu ve bir o kadar bereketli bir hadise "Mute". İşte Mute'den ümmete hisseler...

Gerçek Hürriyete Nasıl Kavuşulur?

Hürriyet ne demektir? Gerçek hürriyete nasıl kavuşabiliriz? Gerçek hürriyetin nasıl mümkün olduğunu anlatan kıssa.

Ağacın Şahit Olduğu Dava

Büyük İslam hukukçularından Kadı İyaz’ın ağacın şahitliği ile çözdüğü dava.

Hz. Süleyman’ın (a.s.) Kur’an’da Övülen Vasfı

Hazret-i Süleyman’ın (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de övülen vasfı nedir?

Bizanslı Filozofları Hayrete Düşüren Adalet Örnekleri

İstanbul’un fethinden sonra umûmî afla serbest bırakılan Bizanslı filozofları, Osmanlı ülkesinde hayrete düşüren adalet örnekleri.

Kanuni Sultan Süleyman’dan Davacı Olan Kadın

Kânûnî Sultan Süleyman’ın yolunu kesip kendisinden şikayetçi olan ihtiyar kadın.

Fatih Sultan Mehmet ile Rum Mimarın Mahkemesi

Rum mimar İpsilanti Efendi’nin, Fatih Sultan Mehmet’ten davacı olmasına sebep olan hadise ve Fatih’in yargılanması...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.