Menkıbeler

İbrâhim b. Edhem Hazretleri ve Arkadaşları Arasında Geçen İbretlik Hadise

İbrâhîm b. Edhem Hazretleri ve arkadaşları arasında geçen ibret dolu kıymetli bir kıssa...

Düşmanlarına Bile Merhametli Peygamber

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in düşmanlarına bile merhametli olduğunu gösteren bir misal...

Halifenin Deprem Bölgelerine Gönderdiği Ferman

Ömer bin Abdülazîz -rahmetullâhi aleyh-’in hilâfeti zamanında meydana gelen deprem ve halifenin vilayetlere gönderdiği ferman...

Zamanın Kutbu Kimdir?

Bâyezid-i Bistami Hazretleri'nin zamanın kutbunu merak ederek düştüğü yolda yaşadığı ibretlik hadise...

Maruf Kerhi Hazretleri'nin Cebinde Taşıyıp Sürekli Baktığı Ayet

Maruf Kerhi Hazretleri'nin sürekli cebinde taşıdığı kağıtta ne yazılıydı? Tekrar tekrar bakıp okuduğu kağıdın üzerinde yazılanı Prof. Dr. Ömer Çelik anlatıyor..

Osmanlı Padişahlarının Bilinmeyen Özellikleri

Osmanlı’yı yücelten husus nedir? Osmanlı padişahlarının bilinmeyen özellikleri.

İslam’a İhanet Edenlerin Feci Akıbeti

İslam’a ihanetin bir bedeli var mıdır? İslam ile şereflenip daha sonra eski dinine dönen Neccâroğulları’ndan Hristiyan bir adamın ibretlik hikâyesini yazımızda

Kişi Yaşadığı Hâl Üzere Ölür

Behlül Dânâ Hazretleri, yol üzerindeki vîrâne duvarın yıkılmasına neden bu kadar çok sevindi? Sevincin sebebini soran kimselere verdiği cevap neydi?

Peygamber Efendimiz’in Zühd Hayâtı

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in zühd hayatı nasıldı? Son peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v.) zühd hayatından örnekler.

Allah’ın Buğz Ettiği Kimselere Nasıl Davranmalıyız?

Allah’ın gazap ettiği/buğz ettiği/sevmediği kimselere nasıl davranmalıyız? Allâh’ın gazap ettiği kimselere karşı sahip olunması gereken tavırla ilgili örnekler.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.