Kıssâlar

Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri'nin Kabul Olunan Duası

Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri’nin yaptığı ve herkes tarafından bilenen duâ... Bütün ulemâ ve evliyâ, bu duânın kabûl olduğunu, bu yola mensup olanların denizde

Emir Sultan’ın Hikayesi

Osmanlı Devleti'nde iki sultan vardır. Bir tahtın sahibi olan padişah, bir de gönül tahtının manevi sultanları. O manevi sultanlardan biri olan Emir Sultan Hazr

Hz. Yusuf’un (a.s.) Misafiri

Hz. Yusuf’la (a.s.) çocukluk zamanda tanışıp ve bir müddet birlikte bulunan bir dostun Yusuf aleyhisselam'a misafir olması...

Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı

Günah hastalığından kurtulmanın bir ilâcı var mı? Meczup bir gencin verdiği günah hastalığının reçetesi...

Hasan Basrî Hz. Kuraklık, Fakirlik, Verimsizlik ve Çocuksuzluktan Şikayet Edenlere Şunu Tavsiye Eder

Hasan-ı Basrî Hz. biri kuraklıktan, diğeri fakirlikten, öteki tarlasının verimsizliğinden, bir başkası da çocuğunun olmayışından şikâyette bulunan dört kişiye ş

Komşuluk Ahlakı

Günümüzde manevi değerlerimiz zayıflarken maddiyat ve maddi kazancın kültürel bir değer olarak yüceltilmesine karşın ahlaklı bir komşunun ne kadar değerli olduğ

Ayetlerle Konuşan Kadın

Allâh’a karşı bir hatâya düşme korkusuyla, kırk yıl Kur’ân-ı Kerîm âyetleri ile konuşan kadının hikâyesi.

Kölenin Halîfe Hârun Reşid’i Hayran Bırakan Cevabı

Halîfe Hârun Reşid'in saraydaki köle ve hizmetçilere dağıttığı hediye ve ikramlar sırasında bir kölenin Halîfe Hârun Reşid'i mest eden cevabı...

Bir Hak Dostunun Kırk Yıl Dua Ettiği Kişi

Bir Allah dostunun helâlleşip ayrıldıktan sonra kendisine tam kırk sene geceleri kalkıp duâ ettiği kişinin işlediği salih amel.

Bu Benim Kefenimdir!

Malazgirt Savaşı öncesi askerinin karşısına beyaz giysilerle çıkıp “Bu benim kefenimdir!” diyen Sultan Alparslan’ın ihlâsını anlatan ibretlik bir örnek.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.