İslam Tarihi

Peygamberimizin (s.a.v) Kıldırdığı Gıyabi Cenaze Namazı

Peygamberimiz (s.a.v) gelen haber üzere kimin gıyabi cenaze namazını kılmıştır?

Medine ile İlgili Hadisler

Medine Müslümanlar için neden önemlidir? Medine’nin İslam tarihi açısından yeri ve önemi nedir? Kısaca Medine şehri ve Medine haremi.

Diyarbakır'da Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan'ın Mezarı Bulundu

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, "Bu, hem Silvan hem Diyarbakır tarihi açısından olaylara farklı bir bakış açısı getirecek." dedi.

Akabe Biatlarının Yapıldığı Yer

Akabe nedir, neresidir? Medine İslam devletinin temelinin atıldığı “Akabe biatları” nerede yapılmıştır?

Mescid-i Haram Hakkında Kısaca Bilgi

Yeryüzünde ilk inşa edilen mescit ve Müslümanların kıblesi hangisidir? Mescid-i Haram’ın tarihçesi ve önemi nedir? Mescid-i Haram hakkında kısaca bilgi.

Mescid- Aksa (Beytül Makdis) Tarihi

Mescid- Aksa’yı (Beytül Makdis) hangi peygamber inşa etti? Mescid-i Aksa’nın (Beytül Makdis) kısaca tarihi ve önemi.

Kâbe’yi Tamir Ettiren Sultan

Kâbe’yi altın ve gümüş taşlarla tamir etmek istedi fakat ömrü Kâbe’nin tamirine kifayet etmedi.

Kâbe’nin Etrafındaki Yüksek Binalar Neyin Habercisi?

Mekke’de açılan tüneller ve Kâbe’nin etrafında inşa edilen yüksek binalar neyin habercisi?

Tarihte Kâbe’ye Yapılan Saldırılar

Kâbe, zaman zaman saldırılara ve saygısız muamelelere mâruz kalmıştır. Allah’ın Kâbe’yi koruyacağı fakat kıyamete yakın mabedin tahrip edileceği hadîslerde hab

İbret ve Hikmet Kaynağı İbretlik Kıssalar

Kur’ân-ı Kerîm'in muhtevasında peygamber kıssaları başta olmak üzere pek çok târihî hakîkat bulunmaktadır. Ders çıkarmamız gereken ibret ve hikmet kaynağı örnek

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.