Hz. Hamza’nın (r.a.) İslam’a Girmesine Vesile Olan Hadise

Hamâset ve şecaatıyla meşhur sahabi, Hz. Hamza’nın (r.a.) Müslüman olmadan önceki durumu ile İslam’a girdikten sonraki hali.

Seyyidü’ş-Şühedâ Hz. Hamza radıyallahu anh Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in amcasıdır. Künyesi “Ebû Umare, Ebû Ya’la” dır. Validesi de Hâle binti Vüheyb bin Abd-i Menâf’dır.

Hz. Hamza radıyallahu anh Kureyş arasında hamâset ve şecaatıyla meşhurdu. Onun Müslüman olması hiç şüphesiz İslâmiyet için büyük bir kuvvet ve mesned idi.

Hz. Hamza radıyallahu anh Medine’ye hicret etmiş, Bedir Harbi’nde fevkalâde yararlıklar göstermiştir. Kureyş reislerinden Tuayme bin Adiyy, Hamza radiyallahu anh tarafından öldürülmüştür.

Uhud Harbi’nde de gösterdiği kahramanlıklarla Kureyş’in en nâmdar bahadırlarından otuz kadarını tepelemiş ve kendisi de yirmiden fazla yara almıştır.

Nihayet Cübeyr bin Mut’im’in kölesi Vahşi tarafından atılan bir mızrak ile şehit edilmiştir.

MÜSLÜMAN OLMADAN ÖNCE HZ. HAMZA

Hâtemu’l-Enbiyâ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Safâ’da oturur iken, Ebû Cehil oradan geçip Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’e sebbeyledi (küfür etti). Hazret-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir şey demeyip sükut buyurmuş ise de Abdullah bin Cüda’nın cariyesi Ebû Cehil’in söylediklerini işitmişti. Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in amcası, Hamza o gün avdan gelip evine giderken, ber mu’tad, adet olduğu üzere tavaf için silahları üzerinde olduğu halde Harem-i Şerif’e gitti. O sırada Abdullah’ın cariyesi, Ebû Cehil’in Rasûl-i Ekrem’e küfrettiğini, Hazret-i Hamza’ya haber verdi.

Hazret-i Hamza henüz imana gelmemiş ise de biraderinin oğlu hakkında fenâ söz söylendiğini işitince, hamiyyet-i karâbet damarları galeyâna gelerek, Kureyş’in ileri gelenlerinin bulunduğu bir topluma gelerek: “Benim kardeşimin oğluna sebbeden ve hatırını inciden sen misin?” diyerek boynundaki ok yayı ile Ebû Cehil’in başını yardı. Orada bulunan adamları Hazret-i Hamza’ya hücum edecek oldular. Az kaldı ki büyük bir arbede çıkacaktı. Fakat Ebû Cehil:

Dokunmayınız Hamza’nın hakkı vardır. Zira ben onun biraderzâdesi hakkında sahıyhan fenâ sözler söyledim, diye mani oldu. İnsaf ve hakkaniyet sûreti gösterdi. Hazret-i Hamza’yı başından savdı. Ve kendi yârânına:

Aman ona ilişmeyin, varıp hiddetle Müslüman olur ve Muhammedîler onunla kuvvet bulur, diye nasihat verdi.

Ebû Cehil bu düşünce ile Hazret-i Hamza’yı Muhammedîlik gayretine düşürmemek için, başını yarmış iken ondan intikam alma sevdasına düşmemişti. Fakat Hz. Hamza radıyallahu anh bu hadisenin ardından İslam ile şereflendi.

Kaynak: Sâdık Dânâ, İslam Kahramanları 1, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

HZ. HAMZA (R.A.) KİMDİR?

Hz. Hamza (r.a.) Kimdir?

HZ. HAMZA (R.A.) NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

Hz. Hamza (r.a.) Nasıl Müslüman Oldu?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.