Osmanlıca Dersleri | Osmanlıca Öğreniyorum

Osmanlıca öğrenmek ister misiniz? Osmanlı alfabesinde kaç harf vardır? Osmanlıca nasıl öğrenilir, yazılır ve okunur? Basri Zilabid Çalışkan Hoca’nın anlatımıyla hazırlanan ve İLAM TV’de yayınlanan Osmanlıca derslerini okurlarımız için derledik.

Haber: Murat Karadeniz

Osmanlı Türkçesi; Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerden oluşan zengin bir dildir.

Millî kültürümüzün temelini teşkil eden eserlerimizin hemen hemen tamamı Osmanlıcadır. Hâlbuki yeni neslimiz, kim bilir hangi dedesinden kalma bir kitap veya eski bir tapu senedinin, bir paranın, bir çeşme kitabesinin üzerindeki yazıları okumaktan mahrumdur. Tarihî bir çarşı girişindeki ya da belki her gün altından geçtiği üniversite giriş kapısındaki Osmanlıca metnin gerek muhteva gerekse estetik zevkini yudumlamaktan uzaktır.

Ecdadımızın bin yıllık şanlı bir tarih koridorundan bizlere armağan ettikleri sayısız güzide eserler bugün fikrî ve estetik boyutta çoğumuza maalesef bir turiste olduğu kadar uzak, anlamsız ve yabancıdır. Sadece öneminden değil, varlıklarından bile habersiz olduğumuz milyonlarca taş baskısı ya da birçoğu sahasında otorite olmuş ve hâlâ bu özelliğini koruyan el yazması nadide eserlerimiz vardır. Kitabeler, mezar taşları vs.

Neden biz de kendi çocuğumuza, araştırdığı herhangi bir mevzuda ecdadının birikimine birinci elden uzanabilme imkânını tanımayalım? Çok boyutlu bir altyapıya sahip ve tarihine yabancı kalmamış, büyüklerine sevgisini ve saygısını kaybetmemiş bir nesil, geleceğe daha ümitle bakmamızın bir teminatı değil midir?

OSMANLI ALFABESİ - OSMANLICA HARFLER

OSMANLI TÜRKÇESİ NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANDI VE NE ZAMAN SONA ERDİ?

Osmanlı Türkçesi ifadesi daha çok Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan (14. Yüzyıl) Türkiye Cumhuryeti’nin kuruluşuna (20. Yüzyıl) kadar olan süreyi anlatmak için kullanılır. Bugün konuşulan Türkiye Türkçesi, Osmanlı Türkçesi’nin mirası ve devamıdır. 1928’deki alfabe değişikliği, öncesinde yazılan metinlerin günümüze taşınmasında aksaklığa neden olmuştur.

OSMANLI ALFABESİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Osmanlı Türkçesi alfabesi 28 harfli Arap alfabesine dayanır. İranlıların bu alfabeye ekledikleri (p, ç ve j) sesleriyle Türkçeye mahsus (n), İranlılara mahsus (g) sesiyle lam+elif harflerinin birleşmesinden oluşan lamelif harflerinin Türkler tarafından eklenmesiyle oluşmuş bir alfabedir.

Harfleri sağdan sola yazılır ve harflerin başta, ortada ve sonda şekilleri farklı olabilir. Türkçede bulunan ünlü harfleri karşılamak için aynı zamanda sessiz bir harfi de karşılayan işaretler/harfler kullanılır.

OSMANLI TÜRKÇESİ ZOR MUDUR?

Osmanlı Türkçesi, sanılanın aksine farklı şekillerde okunmaya müsait sesler dışında basit bir bulmacayı çözmek gibidir.

OSMANLICA ÖĞRENME TEKNİKLERİ

Osmanlıcayı kolayca öğrenmek için tavsiyeler:

  1. Osmanlıca öğrenmenin çok kolay olduğuna kendinizi inandırın.
  2. Sadece harfleri tanımak işin önemli bir bölümünü çözmek anlamına geliyor.
  3. Yabancılara Türkçe öğretir gibi gramer bilgisiyle kafanızı karıştırmayın.
  4. Bol bol okuma ve yazma alıştırmaları yapın.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.