Cemiyet Hayatımız

Nasihatlerin Etkili Olması İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Nasihat nedir veyahut ne demektir? Nasihat neden verilir? Nasihatin etkili olması için nelere dikkat edilmelidir? Nasihatlerin etkili olması için dikkat edilmes

Akılcı Sorulara Hikmetli Cevaplar

Dînin fıkıh alanıyla muhatap olanlar; emirlerin, nehiylerin, helâl ve haramların, ibadetlerin arka plânını anlatarak işe başlamalılar. Bu arka plân, işin hikmet

Sosyal Medya Adabı Nasıl Olmalıdır?

Sosyal medya nasıl kullanılmalı? Sosyal medya âdâbı nasıl olmalıdır? Sosyal medyada dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? Sosyal medyada adap ve nezaket ku

Sağlam ve Sağlıklı Bir Toplum Nasıl İnşa Edilir?

Sağlam, sağlıklı ve ahlaklı bir toplum inşa nasıl edilebilir? Ali Rıza Temel, ileri bir toplum olmanın reçetesini yazdı.

Câhiliye Zihniyeti “Irkçılık”

Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz şu günlerde, insanlarımızın gönüllerine ırkçılık tohumları serpiliyor. Belli mihraklar, İslâm’

Teyzeye İyilikte Bulunmanın Fazileti

Anne ve teyzeye iyilikte bulunmanın fazileti ile ilgili hadis-i şerif.

Sevgide ve Öfkede Denge

Sevgide ve öfkede denge nasıl sağlanır? Hak din İslam’ın denge yaklaşımı ile diğer dinlerin bu husustaki görüşleri arasındaki farklar...

Tok, Açın Halinden Anlar mı?

Açlığı bilmeyen yoksulların çektiği açlık ve sıkıntıyı gereği gibi anlayabilir mi? Onların çektiği ıztırabı yüreğinde duyabilir mi? Bu noktada oruç insanlara ne

Sünnete Uygun Beslenme

Hz. Peygamber (s.a.v.) nasıl beslenirdi? Peygamberimizin (s.a.v.) yeme-içme adabı nasıldı? Peygamberimiz (s.a.v.) yeme-içmesinde nelere dikkat ederdir? Nebevi b

Bir Maaşla Geçinmenin Yolları

Tek maaşla ev geçindirilir mi? Maaş nasıl değerlendirilir? Bir maaşla geçinmenin yolları nelerdir? “Bu maaş çok az! Bununla geçinilmez, ayın yarısını getirebili

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.