Cemiyet Hayatımız

Peygamberimizin Şakaları - Peygamberimizin Latifeleri

Peygamberimiz (s.a.v) nasıl latife ederdi? Çocuklarla nasıl şakalaşırdı? İşte Peygamberimizin (s.a.v) şakaları...

Müslümanın Gülme ve Şakalaşma Adabı Nasıl Olmalıdır

Gülerken ve şakalaşırken nelere dikkat etmeliyiz? Tebessüm ve kahkaha arasındaki farklar nelerdir? Şakalaşma adabı nedir? Peygamber Efendimiz (s.a.v) nasıl lati

Konuşma Adabı Kuralları Nelerdir? Madde Madde

Bir Müslüman konuşurken nelere dikkat etmelidir? Konuşma adabı nasıl olmalıdır? İşte konuşurken dikkat etmemiz gereken 10 husus...

Müslümanın Giyim - Kuşam Adabı Nasıl Olmalıdır?

Müslümanın giyim kuşamı nasıl olmalıdır? Müslüman kadın ve erkeklerin tesettürü nasıl olmalıdır? Tesettürde dikkat edilmesi gekenler nelerdir? Peygamber Efendim

Temizlik Adabı Nedir?

İslam'da maddi ve manevi temizlik adabı nedir? Temizlik konusunda dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir?

Selamlaşma ve Musafaha Adabı Nasıl Olmalıdır?

Selam ne anlama gelir? Musafaha ne demektir? Selam verirken ve alırken nelere dikkat etmeliyiz? Selamlaşma ve musafaha adabı...

Peygamberimizden Firaset Örnekleri

Firâset nedir? Firasetli insanın özellikleri nelerdir? Peygamberimizin (s.a.s.) hayatından firaset örnekleri.

Vaktini Şu Dört Şekilde Değerlendir!

Dil alimi, ilk sözlük yazarı, Halil bin Ahmed'in vakti değerlendirmek ile ilgili dört tavsiyesi nedir? Dr. Murat Kaya anlatıyor.

Anne ve Babaya Nasıl Davranmalıyız?

Anne ve babaya nasıl davranılması gerekir? Anne ve babaya nasıl davranılması gerektiğini belirten ayetler.

İslam'da Kadın Hakları Nelerdir?

İslam'da kadın hakları nelerdir? İslamiyet’te kadının görevleri nelerdir? İslam'da kadın-erkek ayrımı var mıdır? Dinen kadının çalışması caiz midir? İslam dinin

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.