İbn-i Arabî Hazretleri’nin Duası

Hak dostlarından Muhyiddin İbnü'l Arabi Hazretleri’nin duasını yazımızda okuyabilirsiniz.

İbn-i Arabî -rahmetullâhi aleyh- şöyle dua ediyor:

İBNÜL ARABİ HAZRETLERİ’NİN DUASI

Allâh’ım! Kalplerimizi kendine bağla. Bizi, her işinde sana dayanıp güvenen ve tevekkül edenlerden eyle. Katında olan rahmetini hepimize şâmil kıl. Bizleri doğruya erenlerden, doğruyu (hidâyeti) gösterenlerden eyle. Sapan ve saptıranlardan eyleme.

Rabbimiz! Bizleri ve îmân ile daha önce bizi geçmiş din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, îmân edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rahmetinle bizi sâlih kulların arasına kat. Sensin en üstün bağışlayıcı. Bize dünyada ve âhirette iyilik yaz. Tevbe ile Sana geldik Rabbimiz. İndirdiğine îmân ettik. Rasûlüne bize getirdiğine îmân etmek sûretiyle tâbi olduk. Artık bizi şahidlerle beraber yaz.

Allâh’ım, Senden ne diledimse ve neden sığındımsa bunların tamamını, kendim için, anne-babam için, akrabam için, ehl-ü iyâlim için, yakınlarım ve komşularım için, müslümanlardan benim yanımda bulunanlar için, beni tanıyanlar için yahut da beni duyup sonra da güzellikle ananlar için, beni tanımayanlar için ve bütün bu kimselerin anne babaları, çocukları, kardeşleri, eşleri, kabileleri ve akrabaları için, mü’min erkekler ve müslüman kadınlar için ve bunların hayatta kalanları ve ölenleri için, benim hakkımda hayır düşünen, düşünmeyen herkes için de olmasını dilerim. Bana vereceğin her şeyi onlara da veriver. Beni muhafaza ettiklerinden onları da muhafaza ediver. Muhakkak ki Sen, her türlü hayrı hibe edip bağışlayıcı ve her zararı defedicisin. Ve Sen her şeye kâdirsin.

Allâh’ım, muhakkak ki ben, canımla, şahsiyetimle, malımla, dinimle kullarına infakta bulundum. Bütün bunların karşılığında onlardan ne dünyada ne de ukbâda hiç bir şey talep etmeyeceğim. Sen de buna böylece şâhid ol Rabbim!

Allâh’ım, Muhammed’e, onun ehl-i beytine salât ve selâm eyle. Muhammed’e ve ehl-i beytine hayır ve bereketler ihsan eyle. Âlemler içinde İbrâhim’e, onun ehl-i beytine salât ve selâm eyleyip bereketler ihsan ettiğin gibi… Muhakkak ki sen hem Hamîd’sin, hem de Mecîd’sin. Ve O’na “vesile” makamını ihsan buyur. Fazilet ve yüksek derecelere ulaştır. Vaat buyurduğun Makâm-ı Mahmûd’u ver. Zîra sen vaadinden dönmezsin. Bizden ve ümmetinden dolayı O’nu hayırla mükâfatlandır, Muhakkak ki O sallâllâhu aleyhi ve sellem, üzerindeki tebliğ vazifesini gereği gibi yerine getirdi. Ümmetine samimi bir şekilde nasihatlerde bulundu. Bu konuda bütün gücünü sarfetti.

Kaynak: Mehmet Lütfi Arslan, Marifet Meclisleri, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

İBN-İ ARABÎ HAZRETLERİ’NİN SOHBETİ

İbn-i Arabî Hazretleri’nin Sohbeti

MUHYİTTİN İBN ARABİ KİMDİR?

Muhyittin İbn Arabi Kimdir?

MUHYİDDİN İBNÜ’L-ARABİ HAZRETLERİNİN SALAVATI

Muhyiddin İbnü’l-arabi Hazretlerinin Salavatı

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.