Hak Din İslam'dır

Yüzakı Dergisi'nin yeni sayısı çıktı.

Dergi sunuş yazısında okurlarına şöyle sesleniyor:

İslâm mükemmeldir, muhteşemdir! Bütün sistemler İslâm’a muhtaçtır.

Bunun da iki kaynağı var:

Birincisi: Cenâb-ı Hakk’ın mü’minlere mektubu. Okuyup yaşayanlara ve yaşatanlara ne mutlu!

İkincisi: «Kişi, sevdiğiyle beraberdir.» (Buhârî, Edeb, 96)

Bu en büyük nimetin kıymetini idrâk edip sahâbe gibi; «Anam, babam, canım, malım Sana fedâ olsun yâ Rasûlâllah!» diyebilenlere ne mutlu!

Hak dîni, İslâm’ı yaşamak ve yaşatmak gerek!

Yaşamak ferdî ibâdetlerle:

Cenâb-ı Hak ile dost olmanın şartı:

«Secde et ve yaklaş!» (el-Alak, 19)

Yaşatmak içtimâî vazifelerle:

Peygamberlerin, Hak dostlarının ve sâlih kulların bıraktığı en güzel miras, îmanlı nesillerdir.

En güzel miras, evlâtlara İslâm karakter ve şahsiyetini miras bırakmaktır.

İslâm bu...

İslâm’ın önce radikalini, sonra «light»ını, ılımlısını, bâtılla barışık olanını, diyaloglusunu, sadece Kur’ânlısını, tarihselini vs. piyasaya sürüyorlar. Fakat Hak Din İslâm tek. Onun yerine uydurulan hiçbir şey hak olanın yerini tutmaz, tutmayacak.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ, Hak dîni tahriften koruyacak sırrı şöyle anlattı:

“İslâm’ın en büyük mücadelesi, gayret gayret gayret... Müstakîm bir inançla yaşamak, yaşamak, yaşamak... Gayreti ve yaşayışı hiç bozmamak... Zaten Hak dînin en önce yaptığı şey, yaşayışları düzeltmektir. Çünkü İslâm, kuru bir fikir akımı değildir.”

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, hakikî İslâm’ı Peygamber Efendimiz’in nasıl öğrettiğini anlattığı yazı dizisine devam etmekte. Bu kez keyfiyet ve usul vurgusuyla.

Mevlânâ’dan sır ve hikmetler bölümünde ise; şeytanın vesveseleri ve çareleri muhtevâsında bir serinin ilk yazısı var. Toplumumuzda yaygınlaşan helâke götürücü fitnelere dikkat çekildi.

Yazarlarımız; taklit ve eksik dînî anlayışları ele aldılar. Bu hususta; ehl-i kitâbın geçmiş serencâmından alacağımız dersler... Devrimiz câhiliyyesinde, bize sunulan tekliflerde kullanmamız gereken süzgeçler...

Hazret-i Peygamber’in evlilikleri etrafında; müsteşrik, ateist ve tarihselciler tarafından üretilen iftiralara cevaplar dosyamızda. Hayatımızda dînin îkazlarını dikkate almamanın, fert, aile ve toplumumuza getirdiği felâketler, bereketsizlikler...

Hak din İslâm’ı büyük zahmetlerle arayıp bulan İslâm’ın oğlu Selmân -radıyallâhu anh-... Medine’de İslâm’ın hızla yayılmasındaki teşkilât sırları... Tevâzu, samimiyet ve kul hakkı titizliğine dair güzel hâtıralar ve kıssalar...

Aruza dair detaylar ve yaklaşımlar, Pascal’ın Gazâlî’den aldığı tesir, gençliğimizi tehdit eden K-pop fanatizmi... Dergimiz bu ay da dopdolu...

Şiirler... Onlar da hak olanı yüceltme, bâtıl olanı müstehak olduğu şekilde yerme vazifesini icrâda...

Ayrıntılı Bilgi: www.yuzaki.com

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.