Yüzakı Dergisinin Kasım 2020 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 189. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Kasım 2020 sayısı Helâl ve Haram Dairesinde “Kitap ve Sünnet’i İhyâ” kapağıyla yayınlandı.

Helâl ve Haram Dairesinde “Kitap ve Sünnet’i İhyâ” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 189. sayısı şu şekilde takdim edildi.

HELÂL VE HARAM DAİRESİNDE “KİTAP VE SÜNNET’İ İHY”

Aylardır dersimiz:

Yaşatmak...

Hayatı korumak, ihyâ etmek.

Mesele, hayat-memat meselesi olunca, her şey teferruat oluyor çünkü.

Kur’ân ve Sünnet’in gayesi de zaten hayat vermek.

“Ey îmân edenler! Hayat veren esaslara sizi çağırdığı zaman, Allah ve Rasûlü’ne icâbet edin!..” (el-Enfâl, 24)

Kitap Kur’ân...

Sünnet, o Kur’ân’ı getiren Rasûl’ün ilk elden en mükemmel tatbikatı...

Öyle hayat veriyor ki, eğer zarûrette kalınırsa, kendi esaslarını bile yumuşatacak ruhsatlar tanıyor. Peki, nerede ve ne kadar? Ölçülere dikkat edilmez ve tercihler hep dünyadan yana yapılırsa, şu fânî hayata biraz daha dirlik ve dirilik vereceğim derken, âhireti öldürmek tehlikesi var.

Bu sebeple başlığımız: Helâl ve Haram Dairesinde “Kitap ve Sünnet’i İhyâ”

Hadislerde müjdeler var:

“Kim benim sünnetimi ihyâ ederse beni sevmiş olur. Beni seven de cennette benimle beraber olur.” (Tirmizî, İlim, 39)

“Ümmetimin fesâdı zamanında sünnetime sarılana şehid sevâbı vardır.” (Taberânî, Evsat, V/315)

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; Kur’ân ve Sünnet’in ihyâsını, onlardan süzülen «hudûdullâh»a riâyet mefhumu etrafında ortaya koydu. Allâh’ın koyduğu sınırlara riâyetin cennet rotası, riâyetsizliğin ise cehennem rotası olduğunu vurguladı.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «İslâm’da Zarûretler» başlıklı makalesinde, İslâm’da dîni, canı, malı, nesli ve aklı muhafaza etmenin esaslarına temas etti.

Kıssalardan bu ayki hissemiz «Habîb-i Neccâr» oldu. Onun tebliğ ve irşâdın vecd ve istiğrâkı içinde bizlere verdiği dersler var...

Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, mahzurlu şeyleri mubah hâle getiren zarûretin fıkhî esaslarını misallerle ortaya koydu.

Nesli muhafaza için alınması gereken tedbirler, kültürümüzü yaşatmamız için gereken adımlar...

Yükselen yeni İslâmofobi ve Ebû Leheb’in ve haçlıların yeni sürümlerine gerekli cevaplar verildi. Azerbaycan’ın haklı ve şanlı Karabağ mücadelesine selâmlar verildi.

Geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Ahmet ZİYLAN’ın hâtırasını şiirlerle, tâziyelerle ve kendi nasihatleriyle yaşatmaya çalıştık. Fakat o asıl, eserleriyle yaşayacak.

Tıp ilmi, her an ölüp ölüp dirildiğimizi söylüyor. Hücrelerimiz ölüyor; yenileri inşâ ve ihyâ oluyor. Kültürler ve toplumlar da böyle. Ölümler tabiî... Yerine yenileri gelmezse, işte o zaman ihyâ değil çürüme ve tükenme başlar.

İhyâ edeceğiz. Kitap ve Sünnet’i...

Bizi biz yapan ne varsa her şeyi...

Ayrıntılı bilgi yuzaki.com’da.

SÜNNET NEDİR KISACA?

Sünnet Nedir Kısaca?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.