Sağlam Bir Tasavvuf Çizgisinde Hangi Özellikler Bulunmalıdır?

Sağlam bir tasavvuf çizgisinde hangi özellikler bulunmalıdır? Madde madde sahip olması gereken ölçüler...

Bu sorunun tasavvuf konusundaki belirsizlikleri gidermek amacıyla sorulduğu anlaşılmaktadır. Bugün tasavvuf konusunda sap-saman ve dâne birbirine karışmış durumdadır. Şeyhlerin sahtesi ile gerçeği yaygın bir biçimde her yanda bulunduğundan bunları birbirinden tefrik oldukça zordur. Bunların doğrularını tanımak için birtakım ölçülere ihtiyaç vardır. İşte o ölçüler şunlardır:

  • a- Ehl-i sünnet ve ve’l-cemâat çizgisinde sağlam bir inanç,
  • b- Kitap ve sünnete uygun derin bir ibâdet hayâtı, sâlih amel,
  • c- Düzgün bir muâmelât ve içtimâî hayât,
  • d- Muhammedî bir ahlâk.

Tasavvuf, ayrıca şu özelliklere sâhiptir:

  • a- Mânevî tecrübe ile anlaşılan hâl ilmidir.
  • b- Tasavvufî bilginin konusu mârifetullahtır.
  • c- Tasavvuf tatbîki bir ilim olduğundan mürşid vâsıtasıyla öğrenilir.
  • d- Tasavvuf tecrübî bir ilim olduğundan kitaptan okunarak öğrenilemez.
  • e- Tasavvufun bilgi kaynağı, felsefe ve kelâm gibi akılla sınırlı değildir. Tasavvufta ilhâm ve keşf de bilgi kaynağı kabûl edilir.
  • f- Tasavvufî eğitim tarîkat denilen özel yollarla kat edilir.

el-Lüma’ müellifi Ebû Nasr Serrâc Tûsî sûfîlerin sahtesini hakîkîsinden ayırmak için şöyle bir ölçü koyar: Haramlardan kaçınmak, farzları îfâ etmek ve dünyâyı ehl-i dünyâya bırakıp dünyâ-perest olmamak.[1]

[1].     Ebû Nasr Serrâc Tûsî, el-Luma’, trc: H. Kâmil Yılmaz, İslâm Tasavvufu, İstanbul 1996, s. 414.

Kaynak: Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 300 Soruda Tasavvufi Hayat, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

TASAVVUFUN KUR’AN VE SÜNNETTE YERİ VAR MIDIR?

Tasavvufun Kur’an ve Sünnette Yeri Var mıdır?

TASAVVUF NEDİR? HERKES İÇİN GEREKLİ MİDİR?

Tasavvuf Nedir? Herkes İçin Gerekli midir?

TASAVVUFUN KUR’AN VE SÜNNETTE YERİ VAR MIDIR?

Tasavvufun Kur’an ve Sünnette Yeri Var mıdır?

İLLÂ BİR TARÎKATA GİRMEK LAZIM MIDIR? TARÎKAT BU KADAR ÖNEMLİ Mİ? TASAVVUFSUZ OLMAZ MI?

İllâ Bir Tarîkata Girmek Lazım mıdır? Tarîkat Bu Kadar Önemli mi? Tasavvufsuz Olmaz mı?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.