Tasavvufun Kur’an ve Sünnette Yeri Var mıdır?

Tasavvufun Kur’an ve sünnette yeri var mıdır? Kısaca tasavvufun Kuran ve sünneteki yeri...

Evet, tasavvuf isim olarak geçmese de muhtevâ bakımından Kur’an ve sünnette vardır. Tasavvufun iki boyutu vardır: Tahalluk/eğitim ve tahakkuk/bilgi. Tasavvufun gerek tahalluk; yâni eğitim ve seyr u sülûk boyutu, gerekse tahakkuk; yâni mârifet ve bilgi boyutu insan hayâtının önemli bir kısmını teşkîl etmektedir.

Dînî hayât; İslâm’ı bütünüyle yaşamak ve tasavvufî emirleri yerine getirmekle mümkündür. Çünkü tasavvufun tahalluk boyutuna ermek şu Kur’ânî şartların yerine getirilmesine bağlıdır: Tezkiye[1] ve tasfiye ile kalb-i selîme[2] erip dünyâ derdinden kurtulmak,[3] ihsân ile kulluğa varıp Hakk’a vuslat,[4] riyâdan kurtulup ihlâs ile ibâdet,[5] Hakk ile maiyyet ve zikir,[6] nefse ve mala esâretten kurtulmak,[7] teslîmiyetle Allah’a rabbânî bir kul olmak,[8] Allah Rasûlü’ne “emrolunduğun gibi istikâmet üzere ol[9] fermânına imtisal ile yüce bir ahlâka[10] erip edebi koruyarak nefsin hevâsından geçmek; servet, şöhret ve şehvet[11] esâretinden âzâd olmak.[12]

Takva ve İhsan Sahiplerinin Fazileti

İhsân ve takvâ duygularını birleştirerek Allah ile maiyyet duygusunu bunlara hasreden şu âyet âdetâ ihsân, takvâ ve tasavvufu cem’ etmektedir: “Allah takvâ ehli ve ihsân sâhipleriyle beraberdir.”[13] Bunları bütünüyle tanıtan tek ilim tasavvuftur.

Diğer yandan var oluşun gâyesi Hakk’a kulluk, kulluğun temeli de mârifet-i ilâhiyye; yâni Hakk’ı tanımaktır. Tasavvuf, marifet-i ilâhiyyenin insanın önce kendisini tanımasından geçtiğini öğretir. Tasavvuf “kendini bilen Rabb’ını bilir[14] ilkesinden yola çıkarak Allah ile ilişkide, insana önce kendisini tanıtmayı hedefler. Allah’ın müteâl/aşkın özelliğini muhâfaza ile birlikte O’nun tecellîlerini yaşayıp hissedebilme çabasına sevk eder.

Tasavvuf eğer İslâm’ın rûhânî hayâtı ise Allah Rasûlü’nün yaşantısında bunun örneklerini görmek mümkündür. Onun özellikle Allah ile ilişkilerinde, insanlarla münâsebetlerinde ve dünyâya karşı zâhidâne tavrında rûhânî derinlikler vardır. Onun yaşadığı bu rûhânî hâl ve tavırlar, asr-ı saâdette adı konmamış tasavvuf olarak değerlendirilebilir.[15]

Dipnotlar:

[1].    eş-Şems, 91/9; el-A’lâ, 87/14.

[2].    eş-Şuarâ, 26/89.

[3].    el-Ankebût, 29/64.

[4].    et-Tevbe, 9/100.

[5].    en-Nisâ, 4/142; el-Mâun, 107/6.

[6].    el-Hadîd, 57/4.

[7].    Âl-i İmrân, 3/14.

[8].    Âl-i İmrân, 3/79.

[9].     Hûd, 11/112.

[10].    el-Kalem, 68/4.

[11].    Meryem, 19/59.

[12].    el-Furkân, 25/43; el-Câsiye, 45/23.

[13].    en-Nahl, 16/128.

[14].    Keşfü’l-hafâ, II, 262, hadîs no: 2532.

[15].    H. Kâmil Yılmaz, Tasavvuf Meseleleri, İstanbul 1996, s. 11 vd.

Kaynak: Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 300 Soruda Tasavvufi Hayat, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

TASAVVUF NEDİR? HERKES İÇİN GEREKLİ MİDİR?

Tasavvuf Nedir? Herkes İçin Gerekli midir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.