Kurban Vekaletinde Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Vekâleten kurban kesiyoruz. Bize vekâletle kurban kestirmek isteyenlerden kimisinin, kurbanlık alımı için verdiği para, kurbanlıkların normal piyasa fiyatının altında. Kimisi de hiç para vermeden, “benim için bir kurban kesin” diyor. Bu durumda ne yapılması gerekir? 

Burada, vekâleten kurban kesen kişinin, kendisine vekâlet verenlerle arasındaki dostluk ve arkadaşlık ilişkisinin derecesi önemlidir. Genel olarak bir kişinin, kurbanlık hayvanın piyasa fiyatını bilmeden “bana bir kurban kesin” demesi, normal şartlarda o kişinin kurbanlık hayvanın piyasadaki normal fiyatına razı olduğu anlamına gelir. Bu kişi için piyasada normal kabul edilen bir kurban alınıp kesilebilir. Zira buna izin vermiş sayılır. Ancak gündelik hayatta durum bu kadar basit ve açık değildir.

Bir kişi, vekil tayin ettiği kişiye, normal kurbanlık fiyatından daha az para vermişse, bu durumda, kendisine vekâlet verilen kişi şu şekilde hareket edebilir:

1- Eğer kurban kestirecek kişi, piyasadaki en düşük kurban fiyatını bildiği halde, o parayı vermişse, bu takdirde, bu kişi için, verdiği paraya uygun bir kurbanlık alınıp kesilmesi gerekir.

2- Eğer kişi kurbanlık fiyatlarını bilmediği halde, verdiği paranın yeterli olacağını sanmışsa, bu takdirde verilen paranın yeterli olmayacağı ona haber verilmeli ve onun kararına göre hareket edilmelidir.

3-Kişinin normal bir kurbanlık alımı için yeterli olacağını düşünerek verdiği para yeterli değilse ve bu durum kendisine haber verilemiyorsa, o zaman, vekil, o kimseyle arasındaki dostluk ve güvene göre hareket eder. Eğer verilen paranın yetmediği, kurbanı kestikten sonra söylendiğinde bir anlaşmazlık çıkmayacaksa, bu takdirde o kişi için normal bir kurban kesilebilir. Aradaki fark daha sonra ondan alınır. Şayet kişinin, ücret değişikliğine itiraz etmesi mümkünse ve bu da arada tartışmaya sebep olacaksa, o zaman, durum kurbanlık alımından önce mutlaka o kişiye anlatılmalı ve onayı alınmalıdır.

Hiç para vermeyip de “benim için bir kurban kes” diyen bir kişiyle ilgili şu durumlar söz konusudur.

1- Şayet kişi, piyasadaki normal kurban fiyatlarını bilerek bu talepte bulunmuşsa, o zaman, onun adına normal bir kurban alınıp kesilir ve ücret daha sonra kendisinden tahsil edilir.

2- O kişi kurban fiyatlarını bilmeden bu talepte bulunmuşsa, bu durumda aradaki dostluk ve güvene bakılır. Aradaki dostluk sebebiyle normal ücrete itiraz etmeyeceği düşünülüyorsa, o zaman o kişi için normal bir kurban alınıp kesilir ve daha sonra ücret kendisinden tahsil edilir. Ancak arada yakın bir dostluk bulunmadığı için daha sonra bir anlamazlığın çıkması mümkünse, bu takdirde, o kişi fiyat hakkında bilgilendirilir ve onun kararına göre hareket edilir.

KAYNAK: Dr. Recep ÖZDİREK, Kurban İbadeti, Erkam Yayınları, 2007, İstanbul

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.