Gençliği

Lât ve Uzzâ Adına Yemin Etme!

Peygamberimizin (s.a.v.) henüz çocukken bile putlara ve şirke karşı nasıl bir duruş sergilediğini gösteren bir misal.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Çocukluğu ve Gençliği

Hz. Peygamber (s.a.s.) nerede ve kaç yılında doğdu? Hz. Muhammed’in (s.a.s.) çocukluğu ve gençliği...

Peygamber Efendimiz’in Gençlik Yılları

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in gençliği nasıldı? Peygamberimizin (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yılları.

Şerh-i Sadr Ne Demek? Şerh-i Sadr Hadisesi

Şerh-i sadr nedir? Şerh-i sadr hâdisesi nasıl gerçekleşmiştir? Birinci şerh-i sadr; Peygamberimizin (s.a.v.) göğsünün yarılması ve kalbinin yıkanması...

Peygamberimizin Edebi, Nezaketi ve Güzel Ahlakı

Peygamber (s.a.v.) Efendimizin edebi, nezâketi ve güzel ahlâkı nasıldı?

Rahip Bahira Kıssası

Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Şam yolculuğu ve Rahip Bahira ile karşılaşmasını anlatan kıssa.

Peygamberimiz Neden Çobanlık Yaptı?

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz neden çobanlık yapmıştır? Peygamberimizin (s.a.v.) çobanlık yapmasın sebebi ve hikmetleri.

Dedesi Abdülmuttalib ve Amcası Ebu Talib’in Peygamberimizi Çok Sevdiğini Gösteren Anı

Dedesi Abdülmuttalib ve amcası Ebu Talib’in Peygamberimiz (s.a.v.) ile ilişkisi nasıldı? Dedesi Abdülmuttalib ve amcası Ebu Talib’in Peygamberimizi (s.a.v.) çok

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları

Hz. Muhammed (s.a.v.) ne zaman doğdu? Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluğu ve gençliği nasıldı? Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yılları...

Hılfu’l-fudul Nedir, Neden Kurulmuştur?

Hılful-Fudul nedir, hangi amaçla, kimler tarafından kurulmuştur?

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.