Hayırsız Evlatla İmtihan

Hayırsız evlat imtihan mıdır? Allah neden evlatla imtihan eder? Hayırsız evladı olanlar ne yapmalı? Anne-babanın hayırsız evlatla imtihanı...

Hazret-i Âdem -aleyhisselâm- ile Hazret-i Havvâ Vâlidemizin dünyaya indirilişinden itibaren büyük bir hay huyun içine sürüklendik. Evet, Cennet’te “bir yasak ağaçla” imtihan edilen ve bu imtihanı kaybeden ilk insanlar; bütün Cennet nimetlerinden bir anda mahrum kalmışlardı. Dünyaya indirildikten sonra imtihanlar birbiri ardınca geliyordu artık… Bu imtihanların âkıbeti de kısmen dünyada belli oluyor, daha çok ise âhirete kalıyordu.

Önce Hazret-i Âdem ile Hazret-i Havvâ birbirinden ayrı düştüler, hasret imtihanıyla kavruldular. Pişman oldular, tevbe ettiler, af dilediler ve affedildiler. Tekrar birbirine kavuştular. Bu sefer evlât imtihanına çarptırıldılar.

HAYIRSIZ EVLAT İLE İMTİHAN

Evlâtlarından biri diğerinin canına kastetti ve yeryüzündeki ilk kanı döktü. Evlâtlardan birisi mazlum oldu, öldü; diğeri zâlim oldu, öldürdü. Neticede iki evlâtlarını da kaybettiler. Ama hangi evlâtlarına daha çok üzüldükleri Kur’ân-ı Kerîm’de anlatılmamış.

İnsanlığın ikinci atası sayılan Hazret-i Nûh da bir isyankâr evlâdıyla imtihan olmuş. Hayatı boyunca îmâna davet ettiği evlâdı, azgın sularla boğuşurken yine “kurtuluş gemisine” dâvet etmiş. Ama babasını inkâra alışan evlât, bu dâveti de reddetmiş, hidayet dâvetine bîgâne kaldığı gibi… Neticede babasının gözleri önünde helâk olmuş.

Kur’ân-ı Kerîm, sâlih evlâtlardan da örnekler veriyor; Hazret-i İbrahim’e teslim olan Hazret-i İsmâil’i, İmrân ailesinden Hazret-i Meryem’i…

Aynı şekilde evlâtlarından büyük bir imtihan veren babalardan birisi de Hazret-i Yâkub… On evlâdı, bir mâsum evlâdını ölüme terk ediyor. Baba, olup bitenin farkında… Ama sadece Allâh’a sığınıyor ve:

(Yâkub:) Ben gam ve kederimi sadece Allâh’a arz ediyorum. Ve ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından (vahiy ile) biliyorum.” (Yûsuf, 86) demekle yetiniyor.

Hülâsa, evlât nimeti de dünyadaki her şey gibi bir imtihan… İnsan, hayırlı evlâtla da imtihan oluyor, Allah korusun, şerli evlâtla da… Anne-babalar, üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirdikten sonra neticeden sorumlu değiller. Çünkü hiç kimse “sevdiğini hidâyete erdirecek” güce sahip değil![i] Takdir ve hidâyet Allah’tan…

HAYIRSIZ EVLADI OLANLAR NE YAPMALI?

Ama insanın ciğerpâresini ebedî ateşten korumak için çırpınması şart!.. “Artık o ne yaparsa yapsın, ben yapacağımı yaptım!” deme lüksümüz yok!..

Her birimiz, son âna kadar Hazret-i Nûh gibi “Oğulcuğum!”[ii] demeli ve evlâdımızın gönlüne girmenin derdinde olmalıyız!.. Hazret-i Lokman gibi, çocuğun anlayacağı şekilde îmânı-şirki, namazı, Allâh’ın emir ve yasaklarını, iyilik ve kötülüğü anlatmalıyız.[iii] Onları, “Yakıtı, insanlar ve taşlar olan Cehennem’den”[iv] korumak için canla başla çalışmalıyız. Tıpkı Allah Rasûlü’nün evlendirdiği Fâtımatü’z-Zehrâ’nın kapısına gidip namaz için uyandırması gibi, evlâtlarımızı her gün şefkatle namaza kaldırmalı, samimiyet ve gayretle îmâna ısındırmalıyız. Bu, aynı zamanda, (Ey Habîbim!) Ailene namaz kılmalarını söyle, sen de bunda sebatkâr ol!..”[v] buyuran Allâh’ın açık emridir.

Üzerimize düşenleri gerektiği gibi yapmazsak; “anne-babaların evlâtlarından, evlâtların anne-babalarından kaçtığı”[vi] o günde hesabımız çetin olabilir.

“Rabbimiz, bize göz aydınlığı eşler ve zürriyetler ihsân eyle! Bizi, müttakîlere imam eyle!”[vii] Âmîn.

Dipnotlar:

[i] Bkz. el-Kasas, 56. [ii] Bkz. Hûd, 42. [iii] Bkz. Lokman, 13-19. [iv] Bkz. et-Tahrîm, 6. [v] Bkz. Tâhâ, 132. [vi] Bkz. Abese, 34-37. [vii] Bkz. el-Furkân, 74.

Kaynak: Ömer Faruk Demireşik, Altınoluk Dergisi, Sayı: 452

İslam ve İhsan

EVLAT İMTİHANI

Evlat İmtihanı

ANNE-BABALARIN EVLATLARIYLA İMTİHANI NASIL OLUR?

Anne-Babaların Evlatlarıyla İmtihanı Nasıl Olur?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.