Anadolu Selçuklu Devleti Sultanları

Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu kimdir? Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarları kimlerdir? Sırasıyla Anadolu Selçuklu Devleti Sultanları listesi...

Haber: Murat Karadeniz

Anadolu Selçuklu Devleti, Süleyman Şah tarafından 1075 yılında İznik’te kuruldu. Sultan 1. Rükneddin Mesud devrinde Batılılar Anadolu’yu “Turchia” (Türkiye) adıyla anmaya başladı. Sultan 2. Kılıçarslan döneminde 17 Eylül 1176’da kazanılan Miryokefalon savaşı ile Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline geldi. En parlak dönemini Sultan Alaaddin Keykubad döneminde yaşadı. 1243 Kösedağ savaşında Moğollara yenildikten sonra toparlanamadı ve 1303 yılında tarih sahnesinden çekildi.

Anadolu Selçuklu Devleti Sultanları sırasıyla...

SELÇUKLULAR OĞUZLARIN HANGİ BOYUNA MENSUPTUR?

Selçuklular, Oğuzların Kınık boyuna mensuptur. Kınık boyu (Kınıklar), Ön Asya ve Anadolu’ya Orta Asya’nın bozkırlarından, kanatlanmış atları üstüne binip geldi. Ellerinde adalet sancakları, yüreklerinde cihan hakimiyeti mefkûresi vardı.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nu kuran ve Türk-İslam dünyasının en büyük gücü haline getiren Tuğrullar, Çağrılar, Alparslan ve Melikşahlar Selçuk Bey’in oğulları ve torunlarıydılar. Kutalmışoğulları da 243 yıl devam eden Anadolu Selçuklu Devleti’nin bânisi oldular.

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ’NİN KURUCUSU KİMDİR?

Anadolu Selçuklu Devleti, Selçuk Bey’in torunu Kutalmış’ın oğlu, I. Süleyman Şah tarafından 1075 yılında İznik’te kuruldu.

Süleyman Şah’ın 1075 yılında İznik’i fethettiği sıralarda Bizans ve Anadolu’nun siyasî durumu karışıktı. Bundan faydalanan Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınırlarını kısa sürede Marmara denizinden Fırat ırmağı ve Halep yörelerine kadar ulaştırdı.

Halepin hakimiyeti için Suriye ve Filistin Selçuklu Hükümdarı Tutuş ile giriştiği savaşta ilk kez mağlup oldu. Süleyman Şah savaş alanında yalınkılıç savaşırken aldığı darbeler sonucu öldü. Cenazesi Halep yakınlarındaki Caber kalesine defnedildi.

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ’NDE FETRET DEVRİ

Süleyman Şah’ın ölümünden sonra 6 yıl süren fetret döneminde Anadolu Selçuklu Devleti’ni İznik Valisi Ebu’l Kasım yönetti.

Babası Süleyman Şah’ın savaş alanında şehit düşmesinden sonra İsfahan’a götürülerek ev hapsine alınan I. Kılıçarslan Sultan Melikşah ölünce serbest bırakıldı. Büyük bir kuvvetle Anadolu’ya gelen I. Kılıçarslan İznik’te idareyi elinde tutan Ebu’l Gazi’nin iktidarı kendisine teslim etmesiyle de Anadolu Selçuklu Devleti tahtına çıktı.

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ SOYAĞACI

İslam ve İhsan

SELÇUK BEY KİMDİR?

Selçuk Bey Kimdir?

KUTALMIŞOĞLU SÜLEYMAN ŞAH KİMDİR?

Kutalmışoğlu Süleyman Şah Kimdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.