Altınoluk Dergisinin Şubat 2023 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 444. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Şubat 2023 sayısı “Nebevi Ahlakı Temsilde Büyük Veliler Yolu” kapağıyla yayınlandı.

“Nebevi Ahlakı Temsilde Büyük Veliler Yolu” başlığıyla çıkan Altınoluk dergisinin 444. sayısı şu şekilde takdim edildi.

DOSDOĞRU YOLUN REHBERLERİ: BÜYÜK VELİLER

Biz evvela bir insana inandık. O’nunla Rabbimizi tanıdık. O’nun öğrettiği Kur’an’a iman ettik. Kendisini her şeyden daha çok sevmemiz gerektiğini yine O’ndan öğrendik. O’nu çok sevdik. Sözünü hadis diye ezberledik, hayat tarzını sünnet diye örnek aldık. Ne getirdiyse aldık, neyi emrettiyse yapmaya gayret ettik ve neden sakındırdıysa ondan uzak kalmaya çalıştık. Biz bir insanın, tarihin bir döneminde, bir mekânda, bir insan topluluğu içerisinde yaşayan bir faninin Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ettik.

Biz bir insanın getirdiği dine iman ettik. O din güzel örneklik üzerine kurulmuştur. Güzel örnek, dini getirendir. O örnek dikkate alınmadan din yaşanmaz. Din, güzel örneklerle kaimdir. Güzel yaşamak, En Güzel İnsan gibi yaşamaktır. En Güzel İnsan’ın yaşadığı güzel hayatın adı sünnet, ortaya koyduğu ahlâk ise nebevî ahlâktır. O ahlâk insanlığın da muhtaç olduğu güzel ahlâkın zirvesidir. Dine iman etmek, nebevî ahlâk ile ahlâklanmaktır.

Nebevî ahlâk, Kur’an’ın fiili tefsiridir. En Güzel İnsan’ın yaşadığı hayat sünnet olmuş ve kendisine uyuldukça güzelleştiren bir rahmet, bereket ve şifa kaynağına dönüşmüştür. Sünneti bir hayat tarzı olarak benimseyen herkes aynı güzelliğin şâhidi ve müşâhidi olmaya namzettir. Hak dostları büyük veliler tam da böyle bir yücelişin temsilcisi bahtiyarlardır. Onlar nebevî ahlâkın mümessilleri olarak sünnetin muhteşem bir diriltici iksir olduğunun en güzel ve güncel örnekleridir.

Büyük veliler, dosdoğru yoldaki rehberlerdir. Onların kat ettiği mesafe ile büründükleri hal, kendileri ile yolculuk yapabilmek için güven telkin eder. Attıkları her adımla içlerinde mesafe almış bu insan güzellerini sevmek aslında Allah’ı ve Habîb-i Edîbi’ni sevmektir. Onlar, bakıldıklarında Allah’ı hatırlatan, bakışları ibret, sözleri hikmet, sükûtları tefekkür olan Allah adamlarıdır. Yüzlerindeki daimi hüzün ve mehabet nimet verilenlerin yolunun güzelliğini, çok zaman zorluğunu ve en önemlisi de yolda lâzım olan azim, istikamet ve kararlılığı aksettirir.

İnsanlık olarak nebevî ahlâka en muhtaç olduğumuz dönemleri yaşıyoruz. Kapağımız bu ihtiyacı gidereceğimiz adresi işaret ediyor. O adres büyük veliler yoludur. Nebevî ahlâkın günümüzdeki temsilcileri büyük velilerin yolundan istifade etmek isteyen, Abdülkâdir-i Geylâni kuddise sirruh’tan mülhem, onların dediği gibi tevbe etmeli, sohbetlerinde bulunmalı, sözlerine hüsn ü zan etmeli ve dedikleriyle amel etmelidir. Böyle olduğu takdirde nebevî ahlâktan istifade yolu açılacak, diğer türlü insanın insanın kurdu olduğu çağdaş dünyanın karanlığı ruhları boğmaya devam edecek.

Üç Aylar’ın bereketli iklimindeyiz. Bu ay Miraç Kandili ile beşeri idraklerin ötesindeki bir yücelişi tekrar tefekkür edeceğiz, mübarek olsun. Akabinde Şaban ayı başlayacak. Rabbimizden Recep ve Şaban’ı hakkımızda hayırlı kılıp Ramazan’a eriştirmesini niyaz ederiz. Bir sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle hepinizi Allah’a emanet ediyoruz efendim.

Dergiye ulaşmak için tıklayınız...

İslam ve İhsan

BÜYÜK VELİLERİN YOLU

Büyük Velilerin Yolu

ALLAH DOSTU KİME DENİR?

Allah Dostu Kime Denir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.