Osmanlı’nın Kazandığı Son Meydan Savaşı Hangisidir?

Araştırmacı-Yazar Fahri Sarrafoğlu, Osmanlı Devleti’nin kazandığı son meydan savaşı olan Haçova Meydan Savaşı’nın nasıl kazanıldığını anlatıyor.

HOCA SADETTİN EFENDİ KİMDİR?

Sadettin Efendi, ünlü bir Türk Devlet adamı, bilgini ve tarihçisidir. En büyük şeyhülislâmlardan biri olarak tanınır. Din alanında olduğu kadar, tarih, edebiyat konularında da değerli eserleri vardır. İstanbul’da doğmuştur. Babası, Cemalettin-i Isfahani’nin torunlarından, Yavuz Sultan Selim’in en güvenip sevdiği nedimlerinden Hasan Can’dır. Yavuz Sultan Selim’in son anlarında hep yanlarında bulunmuştur.

Sadettin Efendi, zamanının Karamani Mehmet Efendi, Ebussuud Efendi gibi en tanınmış din bilginlerinden ders gördü. Babasının hatırı için olduğu kadar, bilgisinin derinliği sayesinde de çabucak yükseldi. Müderrisliklerde bulundu. 1569’da 2. Selim’in oğlu Şehzade Murat’a öğretmen oldu. Bu görevinden sonra artık «Hoca» unvanı ile anıldı. Murat tahta çıktıktan sonra Hoca Sadettin Efendi, büyük bir nüfuz ve itibar kazandı.

Hoca Sadettin Efendi, Türkçe’den başka, Arapça, Farsça şiirler de yazmış, bu dillerden önemli eserler çevirmiştir. En büyük eseri «Tacu-t-Tevârih» (tarihlerin tacı )dır Türkler’in Anadolu’da yerleşip Osmanlı devletini kurmalarından Kanuni zamanına kadar geçen olayları anlatan bu tarih çok sanatlı bir dille yazılmıştır. 1597’de, en büyük dini makam olan Şeyhülislâmlığa yükseldikten 2 yıl sonra öldü. Mezarı Eyüp’tedir.

OSMANLI’YA AŞÇILARIN KAZANDIRDIĞI SAVAŞ

Hoca Sadettin Efendi, Padişah 3. Mehmet zamanında da görevine devam etti. Bu padişahın, tarihlerimizde «Eğri Seferi» diye anılan Haçova Meydan Savaşı’na katıldı. Savaşta orduda bozgun baş gösterince 3. Mehmet’in yenilgiyi kabul edip çekilmek istemesi üzerine, Sadettin Efendi, onun önüne dikilip atının dizginlerine yapışarak: «Padişahım, nereye gidersiz?» diye onu durdurdu; böylece, Eğri Zaferi’nin kazanılmasında en önemli rolü oynadı.

Düşmanın çadırlar arasına girdiğini gören at oğlanı yani seyis, aşçı, deveci, katırcı ve karakullukçu denilen hademe güruhu bu çadırları zapt eden düşman üzerine kazma, odun yarması, balta, lobud, odun makulesi şeylerle hücuma geçti. Bir kısmını haklayıp “Kâfir kaçtı” diye her taraftan bağırmaya başlayınca etrafta ordunun döküntüsü ve başıboş şaşkın asker birden cesarete gelerek geri dönüp düşman üzerine saldırdılar. Öncü kumandanı Çağalazade de gizlendiği pusudan çıkarak süvarileriyle düşmanın arkasından hücuma geçtiğinden Osmanlı ordusunun sağ cenahını bozmuş olan yirmi bin düşmanı bataklıklara sokarak imha etti. Düşman ordusu bundan sonra kahkari bir bozguna uğradı; yatsı vaktine kadar düşmandan 50 bin kadarı tepelendi; bu suretle kaybedilmiş sayılan Haçova Savaşı büyük bir zaferle neticelendi. 10 bin duka altını ile en güzel Alman toplarının doksan beşi de elde edildi.

Kaynak: istanbulunsirlari.net

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.