Osmanlı’nın Şanlı Tarihi Boyunca İdare Ettiği Ülkeler

Osmanlı Devleti hangi ülkeye kaç yıl hükmetmiştir? Osmanlı Devleti’nin 623 senelik şanlı tarihi boyunca idare ettiği ülkeler...

Osmanlı Devleti, 623 senelik şanlı tarihi boyunca 60 kadar ülkeyi hâkimiyeti altına alıp, aşağıda gösterilen sürelerde adâlet tevzî ederek idâre etmiştir:

 • Bulgaristan: 545 sene
 • Ege Adaları: 541 sene
 • Yugoslavya: 539 sene (Sırbistan, Makedonya, Karadağ, Bosna-Hersek, Kosova, Hırvatistan, Slovenya)
 • Romanya: 490 sene
 • Arnavutluk: 435 sene
 • İsrail: 402 sene
 • Ürdün: 402 sene
 • Irak: 402 sene
 • Lübnan: 402 sene
 • Suriye: 402 sene
 • Yemen: 401 sene
 • Kenya: 400 sene
 • Bornu: 400 sene
 • A. Emirlikleri: 400
 • Gine: 400 sene
 • Mozambik: 400 sene
 • Tanzanya: 400 sene
 • Uganda: 400 sene
 • Umman: 400 sene
 • Gürcistan: 400 sene
 • Nijer: 400 sene
 • Zengibar: 400 sene
 • Çad: 400 sene
 • Senegal: 400 sene
 • Katar: 400 sene
 • Nijerya: 400 sene
 • Bahreyn: 400 sene
 • Kamerun: 400 sene
 • Yunanistan: 400 sene
 • Gambiya: 400 sene
 • Arabistan: 399 sene
 • Sudan: 397 sene
 • Mısır: 397 sene
 • Libya: 394 sene
 • Kuveyt: 381 sene
 • Habeşistan: 350 sene
 • Cibuti: 350 sene
 • Somali: 350 sene
 • Cezâyir: 313 sene
 • Tunus: 308 sene
 • Ukrayna: 308 sene
 • Kıbrıs: 293 sene
 • Avrupa Rusyası: 291 sene
 • Girit Adası: 267 sene
 • Macaristan: 160 sene
 • Hindistan: 100 sene
 • Pakistan: 100 sene
 • Azerbaycan: 85 sene
 • Fas: 50 sene
 • Moritanya: 50 sene
 • Polonya: 25 sene
 • Batı Rusya: 25 sene
 • Beyaz Rusya: 25 sene
 • Endonezya: 25 sene
 • Malaya: 25 sene
 • Singapur: 25 sene
 • Çekoslavakya: 20 sene
 • Ermenistan: 20 sene
 • Türkistan: 15 sene

Bu ülkerin dışında Osmanlı Devleti, şu devletlerin kıyı şehirlerini ve adalarını da değişik sürelerde idâre etmiştir:

 • İtalya
 • İngiltere
 • Norveç
 • İzlanda
 • Mechlenstein
 • Fransa
 • Monako
 • Almanya
 • İrlanda
 • Cebelitârık
 • İspanya
 • Hollanda
 • Portekiz
 • İran
 • Danimarka.

Bize mîras bırakılan bu topraklar üzerinde, şimdi azîz ecdâdımızın gönül eseri hâtıralarını yaşamak ve onlara olan tahassürümüzü gidermek için bir seyahate çıkmayı arzulasak, altmış devletin konsolosundan vize almamız gerekir.

Osmanlılar’ın kuruluşundaki dört yüz atlının mütevâzı maddî gücüne rağmen, mânevî şahlanışının eseri olan bu muhteşem ülkenin bugünkü hazin âkıbeti, bizleri derin bir vicdan muhâsebesine sürüklemelidir!..

O günkü kölelerimizi taklit ederek varabileceğimiz hiçbir noktanın olmadığını kavramakta daha fazla gecikmemeliyiz! Bugünkü hazin âkıbetimiz meydandadır! Acı bir aldanış ve hüsrânın maddî ve mânevî buhranları, dehşet verici bir hadde ulaşmış bulunmaktadır!..

Maddenin karşısında mâneviyâtı esir etmek, netice itibâriyle bir câhiliyye devrine dönüştür.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Osmanlı, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

OSMAN GAZİ KİMDİR?

Osman Gazi Kimdir?

OSMANLI DEVLETİ KISACA

Osmanlı Devleti Kısaca

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.