Kendin İçin İstemediğin Şeyi Mü’min Kardeşin İçin De İsteme

Peygamber Efendimiz (s.a.v), sahabeyi epey hiddetlendiren soruyu soran gence nasıl cevap veriyor? Müslüman kardeşlerimize karşı nasıl bir tutum ve şuur içinde olmalıyız?

Câhiliyye, ailenin ayaklar altına alındığı bir toplumdu. İffet ile, insanlık haysiyetiyle asla imtizaç etmeyen sayısız nikâh türleri vardı. Rasûlullah Efendimiz böyle bir toplumu ıslah etmek gibi çok zor bir vazifeyi deruhte ediyordu.

SEN İSTER MİYDİN?

Bir genç gelip zinâ etmek için izin istedi. Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; ona öfkeyle ve hakaretle hitap etmedi. Ona aklını ve gönlünü iknâ edecek şekilde sualler sordu:

“–Bunu kendi annen için ister miydin?”

Genç, boynunu büküp;

“–İstemezdim.” dedi.

“–Bunu kızın için, halan için, teyzen için ister miydin?” diye ayrı ayrı suâl etti.

Genç, suallerin her birinde (şahsiyetini acıtacak vaziyetler karşısında) boynunu büküp;

“–İstemezdim.” deyince, Efendimiz;

“–İnsanlar da istemezler…” buyurdu. Böylece delikanlıyı vazgeçirdi. Ona duâ etti. (Ahmed, V, 257)

KENDİN İÇİN İSTEMEDİĞİN ŞEYİ MÜ’MİN KARDEŞİN İÇİN DE İSTEME

Rasûlullah Efendimiz; o delikanlıya, toplumdaki her ferdin, aslında bir başkasının kızı, bir başkasının kardeşi, bir başkasının halası, teyzesi ve benzeri bir irtibat içinde olduğunu hatırlattı. Âdetâ;

“Kendin için istemediğin şeyi, mü’min kardeşin için de istememelisin. Îmânın kemâli budur.” demiş oldu.

Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, engin şefkat ve merhametiyle muhatabının hayrını ve iyiliğini istediğini en güzel şekilde hissettiriyordu. Ona taviz vermiyor, fakat sert ve haşin de davranmıyordu. Bir gencin böyle bir suâl ile Efendimiz’in yanına gelebilmesi bile, O’nun topluma nasıl bir şefkat ve müsamaha ile yaklaştığının delilidir.

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, sadece vaaz etmekle kalmıyor, sıkıntılara çare de gösteriyordu. Gençlere maddî güçleri yetiyorsa bir an önce evlenmeyi tavsiye ediyor, henüz hazır değiller ise, o imkânı buluncaya kadar oruç ve sabırla iffetlerini korumayı emrediyor, topluma da evliliğin zorlaştırılmamasını telkin ediyordu. Birçok genci de bizzat evlendirmekteydi.

O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ümmetine karşı hâlini şöyle tarif etmişti:

“Benimle ümmetimin durumu (geceleyin) ateş yakan kimsenin hâline benzer. Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar. İşte ben de sizler ateşe girerken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum.” (Müslim, Fedâil, 17)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2023 Ay: Mayıs, Sayı: 219

İslam ve İhsan

KÂMİL MÜMİNİN VASIFLARI

Kâmil Müminin Vasıfları

MUHTEŞEM BİR İSAR ÖRNEĞİ

Muhteşem Bir İsar Örneği

İMAN KEMALE NASIL ERER?

İman Kemale Nasıl Erer?

İNSANI KEMALE ERDİREN İLİM

İnsanı Kemale Erdiren İlim

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.