SORULARLA İSLAM

İslamiyet'teki Farklı Mezheplerin Hikmeti Nedir?

Mezhep nedir? Dört hak mezhep hangileridir? İslamiyet'teki farklı mezheplerin hikmeti nedir? Prof. Dr. Halit Çalış cevaplıyor...

Merhem ve Krem Sürmek Orucu Bozar mı?

Merhem veya krem sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken krem sürülür mü? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Haram Yoldan Kazanılan Para Miras Sayılır mı?

Haram yoldan kazanılan para miras sayılır mı? Haram paranın miras bırakılması ile ilgili hüküm nedir? Dr. Hüseyin Kayapınar cevaplıyor..

Tesettürsüz Bir Kadına Bakmak Caiz midir?

Ekranda veya sosyal hayatta tesettürsüz bir kadına bakmak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Adetli Kadın Kur’an-ı Kerim Okuyabilir mi?

Kız Kur’ân kurslarında, adet döneminde zorla kuran okutuyorlar bir vebâli olur mu? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Latin Harfleriyle Yazılmış Kur’an-ı Kerim Okumak Caiz midir?

Latin harfleriyle yazılmış Kur’an-ı Kerim okumak caiz midir ve bu şekilde okuyarak hatim yapılır mı? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Günahkar Olduğu Bilinen Birinden Organ Nakli Yapmak Caiz midir?

Günahkar olduğu bilinen birinden organ nakli yapmak caiz midir? Dr. Hüseyin Kayapınar fıkhi soruları cevaplıyor.

Hanefi ve Şafi Mezheplerinin Kaza Namazı Konusundaki Farkı

Kaza namazı var mıdır? Şafi ve Hanefi mezheplerinin kaza namazı konusundaki farkı nedir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Lazer ile Göz Ameliyatı Olmak Caiz mi?

Gözlük kullanmamak için lazer ameliyatı olmak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam’da Kadınların Çalışması Caiz midir?

İslam’da kadınların çalışması caiz midir? İslamiyet kadının çalışmasına nasıl bakıyor? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.