SORULARLA İSLAM

Kıyametin Küçük Alametleri Gerçekleşti mi?

Kıyametin küçük alametleri gerçekleşti mi? Kıyametin küçük alametleri nelerdir? Osman Nuri Topbaş açıklıyor.

İç Çamaşırında Islaklık Görülmesi Gusül Gerektirir mi?

İhtilam olmak, iç çamaşırında veya cinsel organda ıslaklık görmek gusül abdesti gerektirir mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Ateist Biriyle Evlenmek Caiz mi?

Müslüman bir kadın, Ateist biriyle evlenebilir mi? Ateist biriyle evlenen Müslüman bir kadın dinden çıkar mı, kâfir olur mu? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor

Sandalyede Kılınan Namaz, Oturarak Kılınan Namaz Hükmünde midir?

Dizlerinde rahatsızlığı olanların sandalyede namaz kılması caiz midir? Sandalyede kılınan namaz, oturarak kılınan namaz hükmünde midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım

Hastalık Nedeniyle Yastık veya Rahle Üzerine Secde Edilir mi?

Rahatsızlığı sebebiyle secdeye yastık veya rahle koymak doğru mudur? Secdeye gidemeyen veya ayakta namaz kılamayanlar nasıl namaz kılar? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırı

Erkeklerin Gümüş Yüzük Dışında Ziynet Eşyası Takmaları Neden Caiz Değildir?

Erkeklerin gümüş yüzük dışında ziynet eşyası takmaları neden caiz değildir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

“Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd”ın Anlamı Nedir?

“Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd” ne demektir? Abdullah Sert Hocaefendi, Şifa-i Şerif eserinden “Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd”ın anlamını/mânâsını okuyor.

İftitah Tekbiri Almadan Namaz Kılınır mı?

İftitah tekbiri almadan/getirmeden namaz kılınır mı? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Namaz Kılarken Surelerin Belirli Bir Sıraya Göre Okunması Gerekir mi?

Namazda sureleri sırasıyla okumak şart mıdır? Sure sıralaması nasıl olmalıdır? Namazda sûreleri Mushaf’taki sıraya göre okumanın hükmü nedir? Dr. Ahmet Hamdi Yı

“Sen O’ndan Râzı, O Da Senden Râzı Olarak Rabbine Dön!” Ayetinin İniş Sebebi

Fecr sûresinin 28. ayeti neden nazil oldu? “Sen O’ndan râzı, O da senden râzı olarak Rabbine dön!” ayetinin nazil olmasının sebebi nedir? Osman Nuri Topbaş Hoca

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.