RÖPORTAJ

Avrupa İslamlaşıyor

Altınoluk dergisinin 434. sayısında Nail Dural Hocaefendi ile Avrupa’daki İslam konuşuldu.

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile Sevilen Bir Eğitimcinin Vasıfları Üzerine Mülakat

Şebnem dergisinin Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile sevilen bir eğitimcinin vasıfları üzerine gerçekleştirdiği mülakat...

Marifetullaha Nasıl Ulaşılır?

Marifetullah’tan neleri anlamalıyız? Cenab-ı Allah için marifet veya ârif kelimesi niçin kullanılmaz? Sufiler bu ilime yani marifetullaha ulaşmak için hangi yön

Gönülden Çıkmayan Söz Gönle Girmez

Salih Zeki Meriç’in, Ali Rıza Temel Hoca ile “Gönül Dilinden” isimli kitap seti üzerine gerçekleştirdiği röportaj…

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık

Altınoluk dergisinin MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz ile MEB’in “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık” projesi hakkında yaptığı röportaj.

Ayasofya’da Yüz Sene Sonra İcazet Töreni

Altınoluk dergisi, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yard. ve Hafızlık Programı Sorumlusu Hafız Faruk Tekeli ile Ayasofya’da yüzyıl sonra yapılan ilk

Talebesinin Dilinden Mahir İz Hoca

Doç. Dr. Veysel Akkaya’nın Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma dergisinin 47. sayısı için “Abdullah Sert Bey ile Mâhir İz Üzerine” yaptığı röportajı okurlarımız

Sahâbe İman Heyecanını Hiç Kaybetmedi

Dr. Şerafeddin Kalay ile Altınoluk dergisinin 423. sayısı için "sahâbe iman heyecanı" hakkında gerçekleştirilen röportajı istifadenize sunuyoruz.

Tasavvuf Nedir, Nasıl Tarif Edilir?

Tasavvuf nedir, nasıl tarif edilebilir? Gerek Müslümanlar arasından gerekse İslâm’ın dışındaki çevrelerden «İslâm’ın mânevî boyutu» diyebileceğimiz bu alana yoğ

O’nun Gelmesi ile Azerbaycan Çiçek Açtı!

Halime Demireşik'in Şebnem dergisinin mayıs sayısı için yaptığı röportajın konuğu, mâhir elde yetişmiş ilk hizmet neferlerinden olan Solmaz Özkul Hanımefendi...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.