KUR’ÂNIMIZ

Beyyine Suresinin Okunuşu, Anlamı ve Tefsiri

Beyyine ne demektir? Beyyine suresi ne zaman ve nerede indirildi? Beyyine suresi kaç ayettir? Beyyine suresi nasıl okunur? Beyinne suresi Arapça ve meali... Bey

Davet ile İlgili Ayetler

Davet nedir veyahut ne demektir? Kur’an’da davet kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? Allah’a, Hakk’a, İslâm’a ve hayra davet ile ilgili ayet-i kerimeler...

Bakara Suresinin 98. Ayeti Ne Anlatıyor?

Bakara suresi 98. ayette ne anlatılıyor? Bakara suresinin 98. ayetinde anlatılmak istenen nedir? Allah’ın kendisine ve elçilerine düşmanlık edenlere düşman oldu

Beyyine Suresinin Fazileti

Beyyine ne demektir? Beyyine diğer ismiyle “Lem yekünillezîne keferû” suresini okumanın fazileti nedir?

Alak Suresinin Okunuşu Anlamı ve Tefsiri

Alak ne demektir? Alak suresi ne zaman ve nerede indirildi? Alak suresi kaç ayettir? Alak suresi meali ve Arapçası... İlk nazil olan ayetlerin bulunduğu sure; A

Tin Suresinin Fazileti

Tin nedir veyahut ne demektir? Tin suresini okumanın fazileti nedir? Tin suresinin fazileti ile ilgili hadis-i şerifler…

Tin Suresinin Okunuşu, Anlamı ve Tefsiri

Tin ne demektir? Tin suresi ne zaman ve nerede indi? Tin suresi kaç ayettir? Tin suresinden sonra hangi sure gelir? Tin suresi ne anlatıyor? Tin suresi meali ve

Allah Dağları Neden Yarattı?

Dağların yaratılışı, görevleri ve önemi ile ilgili ayetler hangileridir? Allah, dağları neden yarattı? Dağların yaratılış hikmeti ve dağlar ile ilgili ayetler..

Bakara Suresinin 93. Ayeti Ne Anlatıyor?

Bakara suresi 93. ayette ne anlatılıyor? Bakara suresinin 93. ayetinde anlatılmak istenen nedir? İnancın yaşantıyı belirlediğini bildiren ayet; Bakara suresinin

İnşirah Suresini Okumanın Fazileti

İnşirah diğer adıyla Elem Neşrah suresini okumanın fazileti nedir?

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.