EZCÜMLE

ZÂHİRÎLİK NEDİR?

Zâhiriyye, bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebidir. İslâmî hükümleri Kur'ân ve Sünnet'in zahi ...

VEHHÂBÎLİK NEDİR? VEHHÂBÎ KİMDİR?

Vahhabilik ya da Vehabilik, kökeni Selefilik'e dayanmakla birlikte tam olarak 18. yüzyılda Muhammed ...

ŞÎA (ŞİÎLİK) NEDİR? ŞÎA (ŞİÎ) KİMDİR?

Şîa, Ehl-i sünnet grubunun dışında yer alan, günümüze kadar varlığını koruyan ve hâl-i hazır İslâm d ...

HÂRİCÎLİK NEDİR? HARİCÎLER KİMDİR?

Haricîlik, Haric’îyye ya da Havârîc İslam dininde bir siyasi mezhep olarak Hicri ilk yüzyılda ortaya ...

CEBRİYYE NEDİR? CEBRİYYE KİMDİR?

Hicrî birinci asırda ortaya çıkmış bir fırka. İrade hürriyeti konusunda Mu‘tezile'ye taban tabana z ...

MÂTÜRÎDÎLİK NEDİR? MÂTÜRÎDÎ KİMDİR?

Akaid konusunda Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî'nin görüşlerini benimseyenleri ...

İTİKADÎ FIRKALAR

İslâm tevhid  dinidir.  Tevhid, Allah'ı zâtında, sıfatlarında,  fiillerinde  bir kabul etmek, onu ye ...

SELEFÎLİK NEDİR? SELEFÎ KİMDİR?

Sözlükte selef “önceki nesil”, selefiyye de “bu nesle mensup olanlar” anlamı taşır. İslâmî literatür ...

EŞ'ARÎLİK NEDİR? EŞ'ARÎ KİMDİR?

Akaid konusunda Ebü’l-Hasan Ali b. İsmâil el-Eş‘arî'nin görüşlerini benimseyen Ehl-i sünnet mezhebin ...

İSLÂM DİNİNİN MAHİYETİ

 Din, ister hakikatin doğrudan yansıması veya açılımı olarak kabul edilsin ister insan yaratılışının ...